Syntaks og pragmatik

Report
19-04-2012
SYNTAKS HOS TOSPROGEDE
BØRN – EN FELTRAPPORT
1
Brugen af fundamentfeltet i Århus-undersøgelsen
Henrik Jørgensen, Inst. f. Æstetik og
Kommunikation, Aarhus Universitet
ÅRHUS-UNDERSØGELSEN I
19-04-2012
Undersøgelsen løb 2008-12 og omfattede fem
skoler i Aarhus kommune. Skolerne og børnene
optræder under pseudonymer i foredraget.
 Formålet var at undersøge hvilke skoleformer der
fremmede børnenes tilegnelse af dansk bedst.
 Undersøgelsen involverede ca. 60 børn, hvoraf
12-14 kun kunne dansk. De øvrige beherskede to
eller flere sprog i varierende grad.
 (Oplysningerne stammer fra kommunen og er
ikke altid helt præcise.)

2
ÅRHUS-UNDERSØGELSEN II
19-04-2012
Skolernes profil:
 Heldagsskolen: Børnene opholder sig på skolen
fra 8 til 16 i et principielt dansksproget miljø
 Magnetskolen: Almindelig skoletid, men udstrakt
brug af tolærersystemer
 Forstadsskolen: Folkeskole i Aarhus V med ca.
35-40% tosprogede børn
 Modtageskole Nord og Syd: To skoler i ”blege”
forstæder; børn med behov for sprogstøtte
henvises til at gå her og transporteres ud til
skolen i busser hver morgen.

3
UNDERSØGELSESTEAMET


19-04-2012

Projektleder: Henrik Jørgensen
Projektkoordinator: Karen
Thagaard Hagedorn
Udskrift: Studentermedhjælpere, mest fra
lingvistikstudiet ved AU
4
HVAD VI UNDERSØGTE
19-04-2012
Formålet med undersøgelsen var at undersøge
børnenes intersprog og se på:
 hvad der sker på vej mod et fungerende dansk
 hvor hurtigt børnene udvikler sig

Vi nåede aldrig til et éntydigt resultat før vi
lukkede, men der var tydelige forskelle mellem
skolerne. Om de ene og alene var betinget af
skoleformerne, er et åbent spørgsmål.
5
ANNE HOLMENS MODEL
19-04-2012
Anne Holmen udviklede i 1990 en model for
andetsprogslørneres tilegnelse af dansk.
 Denne model starter fra de helt elementære
færdigheder og fortsætter op til et punkt hvor
andetsprogslørneren kan fungere på linje med
førstesprogstalende.
 Vi har taget udgangspunkt i hendes sidste trin
fordi der ser ud til at være nogle afgørende og
relevante fænomener som vi kunne lave
kvantitative undersøgelser af.

6
ANNE HOLMENS 5. TRIN I TILEGNELSEN
19-04-2012

På femte og sidste trin i hendes model tilegner
andetsprogslørnere sig ”grammatiske træk, der
samtidig koder flere funktioner (fx passiv,
kløvning, ekstraposition) eller som har primær
funktion i sprogsystemet (fx inversion efter
foranstillet led, subjektsmærke og andre
pladsholdere, kongruens, nægtelsens placering i
hoved- og ledsætninger)” (Holmen 1990 s. 188).
7
UNDERSØGELSENS PARAMETRE
19-04-2012
Udfyldning af fundamentfelt
 Kløvninger
 Brugen af centraladverbialer
 Hypotakse (brugen af ledsætninger i materialet)
 Tempusbrug
 Brug af modalverber
 Negation


I denne præsentation vil jeg nøjes med at tale om
udfyldningen af fundamentfeltet.
8
GRUNDLAGET FOR DEN KVANTITATIVE
BEHANDLING AF MATERIALET I
19-04-2012
I undersøgelsen var det vigtigt at dokumentere
udviklingen kvantitativt, men det er ikke nogen
enkel opgave.
 Vores optællinger af hvor hyppigt markørerne
forekommer, er sat i forhold til antallet af
taleture i materialet.
 En taletur er her defineret som alt hvad folk
siger fra de starter til de igen stopper (Steensig
2001 s. 39).
 Det er den bedste løsning, men den har sine
unfair sider. Se et eksempel (1):

9
GRUNDLAGET FOR DEN KVANTITATIVE
BEHANDLING AF MATERIALET II (1)
19-04-2012
1/ Omar:
ja
2/ Amalie:
nej ups
3/ Kavitha:
var det ikke her vi tog sådan sankta
+[pron=santas] luciastøj +[lex=sp.ord] på? Amalie kan du
huske det?
4/ Amalie:
ja det er her vi klædte om
5/ Kavitha:
ja der hvor vi skulle stå sankta +[pron=sanktas]
lucia og alt det der lys og alt muligt og så skal du herhen
[pron=tvivl-] du var til sankta lu- [-pron=tvivl]
[pron=hviskende-] du ved godt at jeg er efter dig [pron=hviskende]
6/ Omar:
og så hop og så fremad
7/ Amalie:
#1 nej #
8/ Kavitha:
#2 # Amalie #
9/ Omar:
på den der drej- på den der runde tingest # der
10/ Amalie:
på denne her?
11/ Omar:
ja
10
GRUNDLAGET FOR DEN KVANTITATIVE
BEHANDLING AF MATERIALET III
19-04-2012
Visse ture kan principielt ikke indeholde et
højtrangerende adverbial som f.eks. bare; det
gælder tur 1 og 2.
 Andre har flere mulige placeringer af bare i
samme tur (2):
ja der hvor vi [bare] skulle stå sankta lucia og alt
det der lys og alt muligt og så skal du [bare]
herhen du var [bare] til sankta lu- du ved [bare]
godt at jeg [bare] er efter dig

11
GRUNDLAGET FOR DEN KVANTITATIVE
BEHANDLING AF MATERIALET IV

Taleturene er den sikreste løsning alligevel (frem
for f.eks. optælling af hel- og ledsætninger) da
denne slags problemer sikkert jævner sig ud.
19-04-2012

Formlen for beregning af kvotienter (3):
Frekvensen af markøren x 1000
Antallet af taleture
12
FUNDAMENTFELTET
Musen åd slangen
19-04-2012
I analysen af brugen af fundamentfeltet i dansk
(førstepladsen i V2-konstruktioner, inversion hos
Anne Holmen) har vi i særlig grad interesseret os
for de situationer hvor pladsen er udfyldt med
noget andet end subjektet.
 I praksis er det netop konstruktioner hvor F
giver plads til noget andet end subjektet, hvor
man for alvor kan se at F-strukturen findes. Tag
dette eksempel:

13
FUNDAMENTFELTET
Relationerne mellem leddene i et eksempel af
denne type kan fortolkes på tre måder i et
sætningsskema:
F
v
k
Musen
a
V
N
A
n
v
V (v-V)
N
A
åd
[at]
Musen
n
slangen
musen
åd
19-04-2012

åd
slangen
slangen
14
FUNDAMENTFELTET
19-04-2012
Hvad børnene skal lære, er altså at håndtere en
flertydighed i semantikken.
 En væsentlig side af fundamentfeltets semantik i
dansk er funktionen som bærer af illokutionær
mærkning (Lars Heltoft, Tanya Christensen):

15
FUNDAMENTFELTET SOM MODAL
STRUKTUR (HELTOFT, CHRISTENSEN)
Finit verbum bøjet
i modus:
Sætningens
funktion:
Tomt; alternativt
adverbialer (bare, så)
Imperativ
Bydende sætning
Forskellige led
Indikativ
Fremsættende
sætning
Tomt
Indikativ
Spørgende sætning
19-04-2012
Fundamentfelt
udfyldt af:
Inden for gruppen af fremsættende sætninger er der også
undergrupper, alt efter hvordan F udfyldes. Semantikken i disse
undergrupper er formentlig afgørende for hvorfor vi ikke bare har
strikt SVO, men der er indtil videre ikke meget at sige om dette.
16
IKKE-ANVENDELSE AF F I MULTIETNOLEKT
I multietnolekt er reglen om ét og kun ét led
foran finit verbum ofte ikke til stede (4):
19-04-2012

når man er i puberteten, man tænker mere
normalt man går på ungdomsskolen
wallah jeg siger dig efter den der fest jeg tænker
bare på fest og kız

(Pia Quist 2000 s. 10 og 15)
17
IKKE-ANVENDELSE AF F I MATERIALET
19-04-2012
I materialet fra 1. og 2. skoleår har vi enkelte tilfælde i materialet hvor reglen ikke overholdes (5):
sidste gang jeg gik ovenpå den og så kører jeg hele
dagen rundt
 (Magnetskolen, henvist barn, vinter 2009)
så han rykker til fætter BR jo
 (Forstadsskolen, henvist barn, vinter 2010)

Bemærk at i slutdelen af eks. 1 overholdes reglen
fint.
18
IKKE-ANVENDELSE AF F I MATERIALET
I tredje skoleår ændrede billedet sig pludselig,
idet der kom mange eksempler på dobbelt
fundamentfelt (6):
hvis du rører den, jeg flækker dig (Modtageskole V11)
han står og laver en dukke til os, og så vi leger
ham der laver dukker (Heldagsskolen V11)
hvis du klipper der, jeg klipper her (Heldagsskolen V11)
hvis vi taber, der er ingen vej tilbage (Magnetskolen F11)
om tyve minutter vi har frikvarter (Magnetskolen F11)
nu vi klipper ikke mere (Modtageskole F11)
i hvilken klub du kommer i? (Heldagsskolen F11)
19-04-2012

19
NÅR F IKKE RUMMER SUBJEKTET
19-04-2012
I vores undersøgelse er der tre typer af udfyldning
med noget andet end subjektet der spiller en
særlig rolle (7):
Udfyldning med rudimentære scenesættende
adverbialer, typisk så og nu
 Udfyldning med et pronomen, typisk det der
henviser til indholdet af en hel sætning
 Udfyldning med en ledsætning, der markerer en
betingelse, typisk indledt af hvis

20
NÅR F IKKE RUMMER SUBJEKTET II
19-04-2012
I betingelsessætningerne bringes en helt ny
sammenhæng i spil (8):
Hvis du ikke flytter den brik, slår jeg den hjem
 Genoptagelserne af hele sætningsindhold med et
pronomen forbereder at sætningen bagefter er
holdningsmarkerende (9):
[A: Nu flytter jeg min brik derhen]
B: Det vil du ikke bryde dig om

21
NÅR F IKKE RUMMER SUBJEKTET III
Sætningerne med så og nu er ofte meget enkle
markeringer af at et eller andet i situationen har
skiftet (10):
[A: Jeg flytter den der brik derhen]
B: Så kan Malin slå den
[A: Jeg flytter den der brik derhen]
B: Nu kan vi alle sammen jage dig
19-04-2012

22
NÅR F IKKE RUMMER SUBJEKTET IV
19-04-2012
Kvotienten for kontrolgruppen ligger konstant
mellem 125 og 200.
 Tilsvarende resultater for voksnes sprog ligger
mellem kvotienter på 150 ( i avissprog) og 400
(blandede genrer).

23
NÅR F IKKE RUMMER SUBJEKTET V
19-04-2012
Kvotienterne blandt de flersprogede børn er klart
lavere, normalt ml. 50 og 100, i en del af
grupperne.
 Visse af grupperne (fx Magnetskolen og de
flersprogede børn på Forstadsskolen) har dog
gennemgående tal på linje med kontrolgruppens.

24
HVAD SIGER BØRNENE EGENTLIG?
19-04-2012
Jeg vil til slut vise et par uddrag af samtalerne
for at give et indtryk af hvordan fundamentfeltet
bruges i denne type af kontekster.
 Det første eksempel stammer fra Magnetskolen;
tre drenge, der alle har adgang til flere sprog, er i
gang med en klippe-klistre-opgave hvor de skal
sende en familie på skiferie.

25
FAMILIEN DER SKAL PÅ FERIE
19-04-2012
26
EJKSEMPEL 1 (MAGNETSKOLEN) (11)






















Ali: #1 [sang] ikke svinekød Yussef #
Omar: #2 # hvad skal pigen have? # hey hvad skal pigen have? #
Yussef: jo og de er jo danskere
19-04-2012

Omar: Ali danskerne de ikke skal spise svinekød?
Ali: ja men vi leger at de var de er
Omar: #2 # hvad [uforståeligt] #
Omar: #1 skal pigen have den? #
Ali: #2 # nej # vi leger at de var danskere men de spiste ikke svinekød
Ali: #1 desværre #
Yussef: #2 # men nogen gange drak de vin #
Ali: #1 ja [uforståeligt] #
Yussef: #2 # og bajere #
Omar: #1 og til juleaftens der spiser de [ekspressivt lydord] # svin #
Ali: #2 # hele tiden # #1 nej de spiser ikke svin # de spiser and +[pron=ekspressiv intonation]
Yussef: #3 nej # and # and #1 de spiser and> #
Omar: #2 # hvad er det? # det her det her det er svin og det der er svin #
Ali: #1 nej det er fisk # nej [uforståeligt]
Omar: #3 nårh ja men det her det er svin> #
Yussef: #2 # og de spiser sand ; # og de drikker lidt sodavand #
Ali: kød [pron=uforståeligt] bare der fordi der er krydderi det skal have den vin
Yussef: #1 nej den her
Omar: #3 kom> #
Ali: #2 # fordi de er dansker men de spiser ikke svinekød #
27
FUNDAMENTFELTET I SAMMENHÆNG I

Regulær udfyldning med andet led end subjekt
(både Yussef og Omar):
men nogen gange drak de vin
og til juleaftens der spiser de svin
19-04-2012

Dobbeltudfyldning af F (både Omar og Ali):
Ali danskerne de ikke skal spise svinekød?
bare der fordi der er krydderi det skal have den
vin
28
FUNDAMENTFELTET I SAMMENHÆNG II
19-04-2012
Udfyldningen med subjekter i passagen viser at
de stort set bruger personlige pronominer som
subjekter i fremsættende sætninger:
vi leger at de var danskere men de spiste ikke
svinekød
de spiser ikke svin, de spiser and
det her det her det er svin og det der er svin
 Spørgsmål kan sagtens have subjekter der er
komplette nominalled:
hvad skal pigen have?
skal pigen have den?

29
FUNDAMENTFELTET I SAMMENHÆNG III
Hvis der forekommer subjekter der er tungere
end et personligt pronomen, har de (som
standardtalesproget i øvrigt) ekstraposition t.v.
og genoptagelse:
Ali danskerne de ikke skal spise svinekød?
det her det her det er svin
19-04-2012

30
EKSEMPEL 2 (MODTAGESKOLE NORD) (12)
















Yunus: hvad laver I?
Ibrahim: en taske [leende]
Yunus: #1 ej jeg er ligeglad #
Noura: #2 # kom nu Ibrahim #
Yunus: #1 hallo det er spild dernede #
Ibrahim: #2 # [uforståeligt] # spild +[pron=spildt] af hvad? #1 jeg laver en
taske #
Yunus: #2 # ikke lige den der #
Ibrahim: #1 man må gerne lave en taske #
Yunus: #2 # [latter] det er sgu da ikke en taske #
Ibrahim: for mig er det en taske
Yunus: [latter]
Ibrahim: [latter]
Ibrahim: #1 [latter]
Yunus: #2 # [latter]
Noura: #3 # [latter] #
Yunus: hallo hvorfor skulle Souleyman ikke med?
Ibrahim: # [uforståeligt] # det er fordi han # faktisk ved jeg slet ikke noget
19-04-2012

31
FUNDAMENTFELTET I SAMMENHÆNG IV
Som vi ser, forekommer der regelret udfyldning
af fundamentfeltet med led der ikke er subjektet:
for mig er det en taske
faktisk ved jeg slet ikke noget
Det er interessant nok temmelig tunge typer, og
de bruges i sætninger der tydeligt fungerer som
markører af at den talende ikke har mere at sige
til dette emne.
 De kunne have haft ekstraposition og genoptagelse, men det er ikke tilfældet, interessant nok.
19-04-2012


32
FUNDAMENTFELTET I SAMMENHÆNG V

Subjekterne i passagen er stort set alle
personlige pronominer eller andre lette
elementer:
man må gerne lave en taske
det er sgu da ikke en taske
19-04-2012

De tunge led er ikke-subjekter, som vi så. Der
forekommer ingen tunge subjekter i passagen.
33
EKSEMPEL 3 (FORSTADSSKOLEN) (13)




Anne: #1 skal vi have ham der den lille dreng på? ej
+[leende] # jeg ved ikke om - nej var du med? nej det
var du vist ikke #
Oliver: #2 # [ekspressivt lydord] jo selvfølgelig # #1
hvorf- #
Anne: #2 # det var fordi ellers så havde øh vi lavet
sådan noget andet her med dem - så havde vi lavet
sådan noget med en lille dreng med en hue # der var
du ikke i gruppe med os vel? fordi vi havde sådan en
pigehue så klipper vi den på han ham og så havde vi
en drengehue [leende-] så klipper vi den på en pige
[leende] #1 fordi vi skulle lave en familie
Lise: #3 her #
Oliver: #2 # ja det tror jeg # jo så var jeg med
19-04-2012

34
FUNDAMENTFELTET I SAMMENHÆNG VI
Passagen har mange eksempler med andet end
subjekt i fundamentfeltet, flest fra ’Anne’:
ellers så havde øh vi lavet sådan noget andet her
med dem –
så havde vi lavet sådan noget med en lille dreng
med en hue
der var du ikke i gruppe med os vel?
så havde vi en drengehue så klipper vi den på en
pige
ja det tror jeg
jo så var jeg med
19-04-2012

35
FUNDAMENTFELTET I SAMMENHÆNG VII
En af perioderne har løst fundament:
19-04-2012

ellers så havde øh vi lavet sådan noget andet her
med dem –

Brugen af så er interessant. Ordet markerer
mindre skift i stuationen; der er både tale om en
tidslig følge (så havde vi ladet sådan noget) og en
argumentativ følge (så var jeg med).
36
KONKLUSION 1
19-04-2012
Den vigtigste konklusion er for mig at se at alle
børnene kan nogenlunde de samme talesproglige
træk hvad angår fundamentfeltet:
Placering af lette adverbialer og personlige
(objekts-)pronominer i F
 Ekstraposition og genoptagelse af tungere
elementer, såvel subjekter og ikke-subjekter


Anvendelsesgraden varierer, og i de passager
hvor F kun fyldes af subjekter, får sproget tit en
lidt profilløs karakter.
37
KONKLUSION 2
19-04-2012
Udfyldning af fundamentfeltet med to led
(dobbelt udfyldning) er et velkendt træk i
multietnolekt.
 Interessant nok finder vi ikke dette træk før
børnene er 9-10 år.
 De tosprogede børn har adgang til muligheden
for at udfylde F med andet end subjektet før den
tid, men bruger den sparsomt. Alt i alt er den
standardnære konstruktion dog stadig den
hyppigste.

38
PERSPEKTIVET
19-04-2012
Det at sætte andet end subjektet i F er at give
situationen en drejning. Det samme kan man
gøre med dobbeltudfyldningen
 Der foreligger tydeligvis konkurrence mellem de
to konstruktioner. Det modsvarer hvad vi allerede ved: nemlig at multietnolektbrugere også
kan tale mere standardagtigt.
 Jeg ser mange interessante perspektiver i at
undersøge dette problem nærmere: på den ene
side semantikken bag anvendelsen af andet end
S på F, på den anden side de kognitive aspekter
af hvorfor og hvor tidligt dette udnyttes.

39
LITTERATURHENVISNINGER






Christensen, Tanya K. 2007: Hyperparadigmer. Ph.d.-afhandling,
RUC
Hansen, Erik og Lars Heltoft 2011: Grammatik over det Danske
Sprog. I-III. København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab.
Heltoft, Lars 1986: "Topologi og Syntaks". In Nydanske Studier 16-17
1986, København: Akademisk Forlag s. 105-130.
Heltoft, Lars: "The Topology of Verb Second and SVO Languages. A
Study in the Sign Function of Word Order". I Herslund, Michael
(udg.): Word Order = Copenhagen Studies in Language 15.
København: Handelshøjskolens Forlag & Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck 1992 s. 13-64.
Holmen, Anne 1990: Udviklingslinier i tilegnelsen af dansk som
andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole.
Quist, Pia 2000: ”Ny københavnsk 'multietnolekt'. Om sprogbrug
blandt unge i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer.” Danske
Talesprog. Bind 1. Institut for Dansk Dialektforskning. København:
C.A. Reitzels Forlag, 2000, s. 143-212
Steensig, Jakob 2001: Sprog i virkeligheden: Bidrag til en
interaktionel lingvistik. Århus: Aarhus Universitetsforlag
19-04-2012

40

similar documents