Spolupráce MITAS, a.s. a VŠCHT v oblasti výzkumu

Report
Spolupráce MITAS a VŠCHT Praha v oblasti
výzkumu gumárenských surovin a materiálů
Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová
Gumference 2012
14.11.2012, Zlín
MITAS
3 výrobní závody v České Republice, 1 v Srbsku, 1 v USA
RD centra – Praha, Zlín
Page 2
www.mitas-tyres.com
Hlavní partneři VV spolupráce
Centrální
laboratoře
VŠCHT
Praha
Page 3
www.mitas-tyres.com
Hlavní směry spolupráce
•
Zpracovatelské chování a FM vlastnosti gumárenských směsí
•
Alternativní suroviny a jejich dopad do vlastností směsí
a jejich dopad do životního prostředí
•
Snižování zátěže technologického procesu na životní
prostředí, plnění legislativních požadavků při zachování
konkurenceschopnosti
•
Page 4
Analytika dopadu pláště do životního prostředí
www.mitas-tyres.com
•
Propojení vzdělávacích programů VŠ s praxí
•
Transfer inovací
•
Společné zapojení do mezinárodní programů
•
Modelace chování směsi a pláště
•
Zapojení odborného zázemí do tvorby evropských standardů
Page 5
www.mitas-tyres.com
Zpracovatelské chování a FM vlastnosti gumárenských směsí
•
Hodnocení vlivu záměny surovin na vlastnosti
•
Zpracovatelské chování směsí – RPA, DMA,DSC,
chromatografie GC/MS
•
Přírodní kaučuk vs. syntetický kaučuk
•
Tokové a tepelné chování
•
Reakce na nové specifické požadavky trhu
• Klimatická specifičnost
• Agresivita prostředí
•
Optimalizace vazby
• surovina - směs - konstrukce pláště - výroba - použití
Page 6
www.mitas-tyres.com
Alternativní suroviny a jejich dopad do životního prostředí
• Využití alternativních surovinových zdrojů
•
•
•
•
Agroprodukty
Alternativní oleje (řepka, sója)
Taraxacum koksaghyz
Guayale (Parthenium argentatum)
• Využití produktů recyklace starých pneumatik
• regeneráty
• drtě
• produkty pyrolytických procesů
Page 7
www.mitas-tyres.com
Projekt TANDEM za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
• „Kaučuk aditivovaný ekologicky nezávadnými změkčovadly:
výzkum vztahu typu aditiva, vlastností kaučuku a aplikačních
vlastností výsledného elastomerního materiálu, vývoj nových
jakostních typů a technologie jejich výroby“
• Registrační číslo projektu: FT-TA3/109
• MITAS,Paramo, Kaučuk/Synthos, VŠCHT Praha
•
•
•
Page 8
PCA Content by IP346 < 3% - DMSO
Obsah PAU < 10 ppm
•
•
•
•
Benzo[a]pyrene (BaP) < 1 ppm
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) Benzo[e]pyrene (BeP) Chrysene (CHR)
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) Benzo[a]anthracene (BaA)
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) Dibenz[a,h]anthracene (DBAhA)
Mutagenicity Index (ASTM E1687) < 1
www.mitas-tyres.com
REACH OIL BAN – ISO 21 461- NMR
Nařízení EC 1907/2006 REACH – Annex XVII, bod 50
1.1.2010
– zákaz používání olejů s nadlimitním obsahem PAU
– zákaz uvádění na trh pneumatik s nevyhovujícími oleji
 ISO 21 461
• Pneumatika je vyrobená po 1.1.2010 a je uvedená na trh členské
země EU
• Vzorek  extrakce  NMR max. 0,35% H bay proton
Page 9
www.mitas-tyres.com
ETRMA oil ban testing program
MITAS – VŠCHT
• Jediná laboratoř v ČR a ve střední a východní Evropě
• 47 vzorků
• ETRMA program
• 11% nevyhovujících plášťů, zejména Čína
• Celkem více než 200 plášťů
• Výstupy
• tiskové zprávy
• informace pro orgány EU a členských států
Page 10
www.mitas-tyres.com
Snižování zátěže technologického procesu na životní prostředí
• Analytika emisí z výrobního procesu
• VOC
• Rozbory vulkanizačních emisí
• Identifikace pachové zátěže
• Vyhodnocení dopadů výroby do jednotlivých složek životního
prostředí
• Analýza pracovního prostředí
• Metodika LCA
Page 11
www.mitas-tyres.com
Propojení vzdělávacích programů VŠ s praxe, profesní vzdělávání
• Vedení a konzultace diplomových a bakalářských prací
• Vedení prací v rámci SVOČ, účast na hodnocení SVOČ
• Praxe studentů VŠCHT v MITAS
• Přednáškové cykly pro zaměstnance MITAS v oblasti gumárenské
technologie
• Vedoucí, konzultanti, oponenti diplomových prací a SVOČ –
ročníkových prací:
• VŠCHT – prof. Vratislav Ducháček, doc. Antonín Kůta,
Ing. Zdeněk Hrdlička Ph.D.
• MITAS – ing. Jiří Brejcha, ing. Jaroslav Svoboda, ing. Lucie Herzigová
Page 12
www.mitas-tyres.com
OPPA projekt
OPPA , 4. rámcová výzva, prioritní osa I B
MITAS a.s. – VÚ Praha
Vysoká škola chemicko-technologická
Název projektu: Specifickým vzděláváním zaměstnanců k
posílení environmentálně orientovaného vývoje a technologií
výrobků Mitas a.s.
Page 13
www.mitas-tyres.com
Cíle projektu OPPA
• zvýšit a rozvíjet kvalifikační a odborné úrovně kompetencí
vybraných zaměstnanců Mitas a.s.
• dále rozvíjet spolupráci mezi společností Mitas a. s.
a partnerem projektu – Vysokou školou chemickotechnologickou v Praze a prostřednictvím zapojení odborníků
z VŠCHT do aktivit projektu uvádět výsledky jejich výzkumu
do praxe
• přispět k naplňování environmentální politiky Mitas a.s. aplikaci
Nařízení a směrnic EU – např. REACH, modernizaci a inovaci
stávajících technologií, snížení dopadů výroby a výrobků do ŽP
• Koordinátorka projektu Ing. Lucie Herzigová
Page 14
www.mitas-tyres.com
Diplomové a bakalářské práce
David Jaroš (2012)
Hodnocení vlastností přírodního kaučuku
Vít Štefan (2012)
Modifikace standardních kaučuků kapalnými elastomery
Ivan Karpíšek (2012) BP
Hodnocení kvality přírodního kaučuku
Page 15
www.mitas-tyres.com
Diplomové a bakalářské práce
Anna Brodská (2011)
Redukce obsahu oxidu zinečnatého v gumárenských směsích
Alena Kadeřábková (2011)
Hodnocení jakosti kaučukových směsí pro výrobu pneumatik
Petra Pikulová (2010)
Vliv vlhkosti a plísní na vlastnosti přírodního kaučuku.
Drahomír Čadek (2009)
Hodnocení a vlastnosti přírodního kaučuku
Page 16
www.mitas-tyres.com
SVOČ, ročníkové práce
Anna Brodská (2009, 2010)
Redukce obsahu oxidu zinečnatého v gumárenských směsích
Alena Kadeřábková (2010)
Dynamické reologické vlastnosti provozních kaučukových směsí
a jejich korelace s vlastnostmi vstupních surovin
Jakub Bareš (2010)
Vliv vlhkosti kaučukové směsi na vulkanizační charakteristiky
Ivan Karpíšek (2012)
Hodnocení parametrů přírodního kaučuků
Page 17
www.mitas-tyres.com
SVOČ, ročníkové práce
Petra Pikulová (2009)
Vliv vlhkosti na průběh vulkanizace
Vojtěch Podzimek (2009)
Vliv původu E-SBR na zpracovatelnost kaučukových směsí
a vlastnosti vulkanizátů
Drahomír Čadek (2008)
Hodnocení přírodního kaučuku SVR 10 (Vietnam)
- využití přístroje RPA
Pavel Bican (2007)
Porovnání vlastností nevulkanizovaného přírodního kaučuku
Page 18
www.mitas-tyres.com
Další formy spolupráce
Spolupráce s VŠCHT Praha a Masarykovou střední průmyslovou
školou chemickou v Praze
- Studentské praxe
- SOČ
- 2011/2012 Miroslav Latocha
- Hodnocení vlivu alternativních změkčovadel na gumárenskou
směs
- 2012/2013 Mikuláš Vlk, Martin Stengel
- Hodnocení vlivu polymerních plniv na gumárenskou směs
Page 19
www.mitas-tyres.com
SVOČ, ročníkové práce
Page 20
www.mitas-tyres.com
Konference
Hrdlička Z., Kuta A., Ducháček V.: Natural and Synthetic Rubbers
Containing New Processing Oils (zvaná předn.). International
Conference on Hi-Tech Materials, Kharagpur, Indie, 11.-13.2.2009.
Proceedings, str. 4.
Brejcha J., Herzigová L.:Aktuální legislativně-environmentální hrozby pro
gumárenský průmysl, SPOGS 2012
Kuta A., Beneš M., Hrdlička Z.: Evaluation of Processability of Natural
Rubber. 11th International Rubber Symposium „IRS 2007“, Zlín,
11.-12.9.2007. Sborník příspěvků [CD-ROM], Předn. č. 26 (11 stran).
Zlín : Univerzita Tomáše Bati Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-594-7.
Kuta A., Hrdlička Z., Pokorný J., Voldánová J., Brejcha J.: Dynamic
Mechanical Properties of Rubbers with Standard Oils and Oils with
Low Content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. International
Rubber Conference „IRC 2009“, Norimberk, Německo, 29.6.-2.7.2009.
Page 21
www.mitas-tyres.com
Děkuji za pozornost
ing. Jiří Brejcha
RD-OVM,Material development
MITAS a. s.
Švehlova 1900, Prague, Czech Republic
Phone: +420 267 11 1312
Mobile: +420 733 698 827
[email protected]

similar documents