MAK 2014-2020 hetkeseis - Põllumajandusministeerium

Report
Maaelu arengukava 20142020 seirekomisjon
Marko Gorban
Põllumajandusministeerium
29.10.2014
Teemad
• Maaelu arengukava 2014-2020
hetkeseis
• Maaelu arengukava 2014-2020
olulisemad muudatused
• Maaelu arengukava 2014-2020 toetuste
ajakava 2015. aastal
MAK 2014-2020 hetkeseis
• Heakskiit VV poolt 22. mai
• Esitamine Euroopa Komisjonile 2. juuni
• Euroopa Komisjoni ametlikud
kommentaarid 1. september
• Ametlik kohtumine Euroopa Komisjoniga
1. oktoobril
MAK 2014-2020 hetkeseis (2)
• Euroopa Komisjoni peamised märkused:
• Veekaitse keskkonnatoetustes
• Loomade heaolu
• EIP
MAK 2014-2020 olulisemad
muudatused
• Eelarve – I sambast lisanduvad vahendid
• Uus meede – Ohtlike taimekahjustajate ja
loomahaiguste korral kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali
taastamine
Eelarve – I sambast lisanduvad
vahendid
• Algselt oli plaanis I sambast II sambasse tõsta
107 miljonit eurot
• 2020. aastal vahendeid ümber tõsta ei saa –
ümbertõstetavate vahendite maht – 9,7 miljonit
eurot
• Vahendite vähenemine kaetakse
Keskkonnasõbraliku majandamise meetme
eelarvega
•
Vähendatakse meetme sihttasemeid
Ohtlike taimekahjustajate ja
loomahaiguste korral kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali
taastamine
•
Eesmärk on aidata kaasa ohtlike taimekahjustajate ja
loomahaiguste esinemisel põllumajanduse valdkonna
konkurentsivõime säilimisele
•
Toetatavad tegevused:
•
Ohtlike taimekahjustuste ja loomahaiguste poolt kahjustatud
ettevõtte põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamiseks
vajalik elusloomade ostmine, mitmeaastaste taimede ostmine
•
Toetatava tegevuse osaks võib olla ka ehitiste
desinfitseerimine, masinate ja seadmete desinfitseerimine,
pinnasest haigustekitajate tõrjumine
Ohtlike taimekahjustajate ja
loomahaiguste korral kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali
taastamine (2)
• Sihtgrupp põllumajandustootjad (vähemalt 1 aasta
tegutsenud, põllumajanduslik müügitulu vähemalt 4000
eurot, müügitulust vähemalt 50% põllumajandusest)
• Veterinaar- ja Toiduamet või Põllumajandusamet
kinnitab, et taime- või loomakahjustus on esinenud, ning
et see õnnetus või meetmed taimehaiguse või
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle leviku
piiramiseks on hävitanud vähemalt 30% ettevõtte
kahjustatud valdkonna põllumajanduslikust
potentsiaalist
• Põllumajandusliku potentsiaali taastamiseks on
toetatavad kulud kuni 100% ulatuses abikõlbuliku kulu
maksumusest
Toetuste ajakava 2015
Meetmed
Tehniline abi
LEADER kohalikuks arenguks (strateegiad)
LEADER kohalikuks arenguks
Nõuandeteenuste toetamine
Nõustajate koolitamine
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamiseks
Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks
Tootjarühmade loomine
Tootjarühmade tunnustamine
Teadmussiire ja teave (üleriigilised ja maakondlikud
infopäevad)
Teadmussiire ja teave (pikaajalised programmid)
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
Kvaliteedikavades osalemine
Koostöö (teadus- ja arendustegevus)
Koostöö (lühike tarneahel)
Koostöö (klastrid)
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
august
september oktoober november
detsember
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
Kvaliteedikavade raames toodetud toodete edendamine
TV
Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
Kiviaia taastamine ja rajamine
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
Piirkondlik mullakaitse toetus
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Mahepõllumajandus
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
Loomade heaolu toetus
Natura 2000 toetus erametsamaale
2015
juuli
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
Aitäh!
Marko Gorban
[email protected]

similar documents