Masterclass Vestfold

Report
(hvordan) får pædagoger en
særlig måde at ræsonnere på?
v. Jan Jaap Rothuizen, VIA UC
til masterstuderende v. Høgskolen i Vestfold
d 8-3-2012
Ideen til et forskningsprojekt
• Kritik på uddannelsen (og faget): der mangler et
fagsprog
• En ny start med
professionsbachelorbekendtgørelsen og begrebet
om ”udviklingsbasering” -og dermed et krav til
alle om at kunne skifte mellem rollerne som
undersøger, udvikler og udøver.
• Spørgsmål: (Hvordan) bidrager uddannelsen til
tilegnelse af fagsprog og 3U?
3U –skifte roller
• Sml videncirkulation
forskning
uddannelse
praksis
Forforståelsen
• En åbning mod en praksisepistemologi -altså at
tage afsæt i at pædagogisk professionalitet
konstitueres i differencen (sprækken)mellem
teori og praksis
Vor status er bakket op af
Vor status er bakket op af denne verdens solide bygninger
denne verdens solide
bygninger
– men vor oplevelse af
personlig identitet
har ofte til huse i
murværkets sprækker
Forforståelsen
• En åbning mod en praksisepistemologi pædagogisk professionalitet konstitueres i
differencen (sprækken)mellem teori og praksis
• Pædagogikkens afmagt og privilegie –vi har at
gøre med subjekter og dermed med
”selvopdragelse” (selbsttätigkeit –Erziehung ist
sich erziehen)
• Pædagogik handler om at holde muligheder
åbne, at invitere til at noget nyt kan komme
frem, og om at gå i samspil med det der så
opstår.
Forforståelsen
• Et fagsprog -fordi praksis fremstod tavs og
diffus
• Vel vidende at: ”Socialpædagogikkens arbejde
italesættes som et virke baseret på en
kompleks praksis og opgaveforståelse
(løsning), der vanskeligt lader sig indfange i
entydige ord og begreber” (Frørup 2012)
(Vidensformer og dokumentationspraksis i socialpædagogisk arbejde – en
analyse af, hvordan dokumentation og socialpædagogisk praksis italesættes i
henhold til arbejdet med anbragte børn og unge på døgninstitution )
Forforståelsen
• Derimod synes denne lokale brug og forståelse
af dokumentation ikke at bidrage til udvikling
og distribution af viden på tværs af det
socialpædagogiske arbejdsfelt, og der viser sig
ikke en særlig motivation for at bidrage til
tværgående projekter. Derimod kan der
iagttages at være en tendens til en indadvendt
orientering mod dagligdagen og den
individorienterede omsorgsopgave (Frørup)
Forhistorien
1906
1904:
Anna Wulff
Hedevig Bagger
Frøbelhøjskolen Frøbelseminariet
Uddannelse i og
gennem praksis
9-13 praktik
13-17
seminarium
1928:
Sofie Rifbjerg
Borups Højskoles
kursus for
småbørnslærerinder
1943: kursus for
småbørnspædagoger
1933:
Margrethe
Christiansen
Jydsk
BørenhaveSeminarium
1 årig
uddannelse
1918: 2-årig
40-erne: gerne
3 årig
1942 ønske om betænkning og bekendtgørelse
1948: betænkning bh’ 1949: fritidshjemslærer
betænkningen slår fast, at pædagoguddannelsen fortsat skal være selvstændig og
”overlades til det private Initiativ”, og ikke f.eks. indordnes i lærerseminarierne.
1953 fælles bekendtgørelse
1934
Ludwig Beck
Barnets
Højskole
et kursus på 48 mdr. hvor
medarb.kan
opøve
praktiske
færdigheder
samt lytte til
foredrag,
1958: 1 årig
uddannelse
Historien
– Pædagogisk arbejde óg pædagoguddannelsen har rod
i civilsamfundet –er et udtryk for demokratisk
deltagelse
– Her handler det om at give børnene børnekår, for det
havde de ret til
– Det er komplekst og man kan ikke nøjes med en særlig
kompetence: man skal have en etisk modenhed
– Uddannelsen vægter udvekslingen mellem praktik og
seminariedelens faglige kompetencer
– Uddannelsen vægter balancen mellem personlig
udvikling, handlekompetence (omgangsviden) og
faglig viden
Personlig udvikling og etik
Professionernes viden består ikke så meget i kendskab til
regler og principper, men snarere i rådigheden over et
tilstrækkelig stort antal komplekse rutiner, som kan bruges i
uklart definerede situationer (Luhmann)
Erkendelsen af, at der ikke kan opstilles præcise
handleforskrifter for pædagogers profession, fører fra
begyndelsen til, at uddannelsen prioriterer personlig udvikling
før faglig udvikling. (hhv fra 9-13 og fra 13-17)
Personlig udvikling er knyttet til etik: hvad er barnets bedste hvilke mål? hvilke midler? ” hvad skal jeg gøre”?
Hvad vægter de studerende i deres profession?
Udsagn
Det er meget vigtigt for mig at pædagogen har hjertet
på rette sted
B. Det er meget vigtigt for mig, at pædagogen kan
argumentere for hvad der er rigtigt at gøre
C.Det er meget vigtigt for mig, at pædagogen altid har
mange ideer om hvad hun kan gøre i praksis
D. Det er meget vigtigt for mig, at pædagogen altid er i
dialog med kollegaerne om sine handlemåder
Det er meget vigtigt for mig at have metodiske greb,
når et arbejde skal udføres, så der er rimelig sikkerhed
for at man gør det, der skal gøres
07F
mest
vigtigt
10E
mest
vigtigt
07F
mindst
vigtigt
10E
mindst
vigtigt
47,6
65,7
7,9
0
20,6
17,1
4,7
10
3,2
5,7
36,5
20
25,4
10
3,1
8,2
0
1,4
44,4
60
Hvad vægter de studerende i deres profession?
Udsagn
07F
mest
vigtigt
10E
mest
vigtigt
07F
mindst
vigtigt
10E
mindst
vigtigt
A. I pædagogisk arbejde er det vigtigst at gøre en
forskel for dem, der er svagest
38,1
31,4
11,1
2,9
B.I pædagogisk arbejde er det vigtigste at styrke
fællesskabet
34,9
42,9
4,8
4,3
C. Pædagogisk arbejde udføres for brugerne: Derfor
er det vigtigste at sørge for, at de er tilfredse, idet
det er dem, der er kunderne i butikken.
20,6
22,9
23,8
11,4
4,8
1,4
58,7
80
D. Pædagogisk arbejde reguleres af love og
politikker, derfor er det vigtigste at man yder det,
som er politisk besluttet
Anna Wulff 1915
(Fröbelhøjskolen)
”det viser sig da også atter og atter, at de unges
egen personlighed udvikles under arbejdet, og at de
lærer at forstå, at selvopdragelse er den vigtigste
faktor i al opdragelsesarbejde”
Kontinuitet
Fælles for professionerne er, at de hos udøveren stiller
krav om personlig integritet og etisk modenhed.
Både i den nuværende pædagoguddannelse og så langt
tilbage, man kan se, er personlig udvikling den
kompetence, der nævnes først.
Det gælder samtlige bekendtgørelser for børnehave- og
fritidspædagoger siden den første i 1953, at
uddannelsens formål er at ”fremme elevernes/de
studerendes personlige udvikling”, og dette
uddannelsesmål kan følges hele vejen fra civilsamfundets
første initiativer.
(Karsten Tuft (2010): kan man gå til etik?)
fra: Karsten Tuft: Kan man gå til etik?
Praktikuddannelse
90Kirsten
erne Weber
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
Det er den studerendes mulighed
for selv at styre og definere
læringen
Praktikuddannelse
90Kirsten
erne Weber
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
Det er den studerendes mulighed
for selv at styre og definere
læringen
90Martin
erne Bayer
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
Det er institutionens mulighed for
at styre og definere læringen
gennem ”den skjulte læreplan”
Praktikuddannelse
90Kirsten
erne Weber
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
Det er den studerendes mulighed
for selv at styre og definere
læringen
90Martin
erne Bayer
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
Det er institutionens mulighed for
at styre og definere læringen
gennem ”den skjulte læreplan”
00Evaluerings
erne -instituttet
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
” det er for uklart hvad formålet
med praktikken er”
Praktikuddannelse
90Kirsten
erne Weber
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
Det er den studerendes mulighed
for selv at styre og definere
læringen
90Martin
erne Bayer
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
Det er institutionens mulighed for
at styre og definere læringen
gennem ”den skjulte læreplan”
00Evaluerings
erne -instituttet
Hæfter sig ved det
uafsluttede ved praktikkens
målformulering
” det er for uklart hvad formålet
med praktikken er”
UVM
Bekendtgørelse & håndbog
Nu skal praktikuddannelsen
formaliseres
Hvilken pædagogidentitet?
• Praktikken er ikke i samme grad stedet for den
personlige udvikling / etik
• Der tilbydes et fagsprog og en identitet i
planlagte og styrede aktiviteter.
• ”alt andet” bliver til ”praktiske ting” som
enten bare skal fungere, eller som man har
mindre professionelle til at tage sig af
• En ændret vægtning af opmærksomheden
“Life is what happens to you
while you're busy making other plans”
(John Lennon)
• Mens pædagoger før blev socialiseret ind i en
diffus og tavs praksis,
• bliver de i dag socialiseret ind i en transparent
og præformuleret praksis.
• I sidste ende kan det være det samme. I begge
situationer er det svært at få en stemme.
Efterlyses: en anden
professionsforståelse
• Fælles for de gængse professionsforståelser er, at
det tages som en selvfølge, at den professionelles
beherskelse af sit fag medfører at opgaver kan
analyseres og løses trin for trin. Faglighed
indebærer, at man kan kontrollere det som er
genstand for ens fag.
• Vi skal have plads til ”mål” (barnets bedste), til at
hilse det uforudsete velkommen, til
improvisation, til at få øje på egen
fagpersonlighed, til dømmekraft
En særlig måde at ræsonnere på
• Det medicinske fagsprog er således ikke blot
en samling af navne på anatomiske strukturer,
symptomer, sygdomme,
undersøgelsesmetoder og behandlinger. Det
udtrykker i sin helhed det tankesæt eller
paradigme, inden for hvilket lægen
ræsonnerer, og det kan underkastes en
filosofisk analyse
(HENRIK R. WULFF (2007): LÆGEVIDENSKABENS SPROG – fra
Hippokrates til vor tid.)
En særlig måde at ræsonnere på (som
indeholder fagsprog, undersøge, udvikle)
• hvad skal man (kunne) tale om?
• hvad skal talen bygge på
– Hvilket stof indgår
– Hvad refererer tale til / efterlyser den
– Hvilket kundskabsgrundlag
• -hvilken type diskurs står model?
• hvordan kan en samtale begynde (anledning,
form)
• hvordan bidrager samtalen til videndeling og
videns-skaben
De slides der følger nu blev ikke
brugt!
Uddannelsen
• Der sker en form for ”akademisering” -en
kritisk analytisk kompetence styrkes
– mest hos dem der i forvejen har mest af den
– den opfylder et formål på uddannelsesstedet,
men den flytter kun i begrænset omfang med i
praktikken (v.v.)
– sprogliggørelsen resulterer ikke nødvendigvis i et
fagsprog -og en særlig måde at ræsonnere på
– Der bliver ikke meget skiften mellem undersøge –
udøve og udvikle
Hvad karakteriserer pædagogers
særlige måde at ræsonnere på?
•
•
•
•
Der er mål (vision)
Der er tilgange (at skabe mening) (mission)
Der er en informerethed ("hvad virker")
Der er redskaber (hvad man kan gøre) /
systematikker
• Der er dyder/kvaliteter knyttet til personer
• Der er refleksion
• Pejlemærker -hvad skal jeg holde øje med -såvel
i fhd til den store plan (det planlagte) og i fhd til
nærværet.
• Balancegange. Også: mellem
”kundskabsformidlingdimension” og ”den
sociale samspilsdimension” (Keld og Line)
[”meningsfællesskab”] (at være med, at være
motiveret)
• Henvisning og henvendelse
• (pejlemærketankegang)
En professionsforståelse der dog er
under pres
• Jvnfr. Luhmann
• Jvnfr. praxis-forståelser med reference til
Aristoteles, Benner, m.v.
Vi genfinder ikke umiddelbartdet spekter der
også udfolder sig pga den den stigende
destabilisering af målgrupper og indsatsdesign
• Entydige
Målgrupper
• Afgrænsede
Kategoriseringer
• Diffuse Målgrupper
• Stabile IndsatsRetninger
• Bæredygtige
Indsats-Former
• Flertydige IndsatsRetninger
• Uberegnelige IndsatsFormer
• Elastiske
Kategoriseringer:
Vi ser
• Socialisering i en praksis
• Kvalificering på skolen
Vi mangler
• Subjektivering (unicitet, bære personlig ansvar)
• At udøve - udvikle - undersøge bliver bragt i spil
• En værdsættelse af spændingen mellem ”det som er” og
”det som ikke er”
• Et fagsprog der på en gang kan holde dialogen om de
pædagogsike erfaringer åben og sætter os i stand til at tale
på en forpligtigende måde om det der er relevant
Undersøge
Man kunne……….
Akademisk diskurs
Uddannelsesdiskurs
Dannelsesdiskurs
Finde
Det er…
Søge
Man bør/jeg vil.
Praksisdiskurs
Gøre
Vi gør……….
Fagsprog
• At holde dialogen om de pædagogiske erfaringer
åben
• At kunne tale på en forpligtigende måde om det
der er relevant.
• For at formindske det mimetiske pres og for at
øge det normative pres
• Der kommer mange regler/modeller i disse år, de
er ikke entydige og løser ikke det komplekse hvad stiller man op med dem, når de alligevel
forpligtiger: hvad er det for en faglighed der kan
håndtere det?
Professionsopfattelser/
professionskendetegn
viden
New public management
Klassisk (eksperter)
Er givet og anvendes
(implementering)
Produceres systematisk,
er til rådighed og giver
ekspertise (diagnosebehandling)
handlinger
Fastlagte procedurer
fagsprog
Metodehåndbogen/didaktik
beslutninger
Loyalitet (udføre)
Vidensbaseret indenfor Viden, erfaring, dømmede etiske rammer, klinisk kraft: ”pædagogisk takt”
blik
-praktisk viden,
improvisation
Udtrykker i sin helhed
Omfattende, ikke
det tankesæt eller
eksklusiv, forpligtigende
paradigme, inden for
idet antinomier,
hvilket faggruppen
dilemmaer og
ræsonnerer
komplementariteter skal
diskuteres
Autonomi (planlægge,
Autonomi og dialog
udføre, evaluere)
(udvikle, udøve,
undersøge+) +
omgangsviden
etik
Nytte (det virker, dvs er
effektiv og minimerer
omkostningerne)
etisk kode / pligt (løfte)
Praktisk (kundskab og
kyndighed)
søges systematisk og
overvejes systematisk
gennem
ræsonnementer
Etisk kode og Dyder
(Karakter)
•
•
•
•
•
Husk: personorientering (synliggørelse af fagpersonlighed)
Husk at det skal føre frem til muligheder, ikke kun ”kritisk analyse”
Tilgangen…. Skal indeholde ”SPiDO”
Pædagogik kan kun udøves gennem samspil, hvor parterne hver har deres egenart
og skal finde ud af at etablere et samspil, der giver mening for begge. Pædagogen
bærer den største del af ansvaret for det: Hun skal stå åben for den andens udspil
og tilbagespil, prøve at forstå dem, og bruge social fantasi til at konstruere
situationer, der kan være meningsfulde for de involverede.
At give rammer og at give plads. Det kræver dygtighed hos udøveren. For giver
man for meget omsorg, knægtes selvbestemmelsen, og giver man for lidt, så bliver
den blind. Giver man for meget selvbestemmelse, så svigter man, og giver man for
lidt, bliver man en tyran. At kunne give den rette mængde af begge i den konkrete
situation – det er socialpædagogik. Socialpædagogikken involverer en som
fagperson og forudsætter, at man har social fantasi. Det vil sige: Man skal være i
stand til at skabe rammer, hvor den anden kan træffe valg, der er fornuftige i
situationen. (= selvopdragelse!)

similar documents