hodnotenie

Report
Hodnotenie v
CLILe
Hodnotenie
2 fázy:
• diagnostika (diagnostickými metódami)
• hodnotenie (prisúdenie hodnotenia, známkovanie)
podľa vopred danej stupnice
Diagnostika v CLILe
zisťovanie úrovne a kvality vedomostí žiakov v
oblastiach:
A) vedomosti z nejazykového predmetu (podľa
didaktiky a metodických pokynov k danému
predmetu)
B) cudzojazyčná komunikačná kompetencia
Pri CLILe diagnostikujeme integrovanie, ale jednotlivé
zložky hodnotíme osobitne!
Hodnotenie vedomostí z
nejazykového predmetu
• vykonáva výlučne predmetár!
• podľa didaktiky a metodických pokynov k danému
predmetu
Hodnotenie cudzojazyčnej
komunikačnej kompetencie
- Vykonáva výlučne jazykár!
• akademická slovná zásoba
• počúvanie s porozumením
• ústny prejav
• čítanie s porozumením
• písomný prejav
• gramatika (???)
Priebežná diagnostika
• integrálna súčasť vyučovacieho procesu počas
celého školského roka,
• prostriedok monitorovania úspešnosti žiakov,
• súčasť spätnej väzby pre žiaka aj pre učiteľa,
• motivačný efekt,
• predpoklad pre plánovanie ďalšej V-V činnosti.
3 aspekty
diagnostikovania
A. Objektívnosť
B. Reliabilita
C. Validita
A. Objektívnosť
• Žiaci musia byť hodnotení za rovnakých podmienok
a podľa rovnakých kritérií
B. Validita
• Učiteľ hodnotí, čo sa má hodnotiť.
• Najvýznamnejší problém pri CLILe.
• Hlavným predpokladom je jednoznačne postavená
úloha/otázka.
Nasledujú príklady úloh s nízkou validitou:
Úloha z geológie
Úloha z geometrie
Problém pri hodnotení
Create a question from the sentence: „I live in Bratislava.“
Do you live in a Bratislava? –
Do I live in Bratislava? –
Do you live in Bratislava. –
Do you live in Bratislava? 
C. Reliabilita
• Zabezpečuje opakovateľnosť a konzistenciu
výsledkov;
• Kvalitná a reliabilná diagnostika je taká, pri ktorej
ten istý žiak pri opakovanom hodnotení dosiahne
rovnaké výsledky.
Reliabilita závisí od:
•
•
•
•
•
•
dĺžky hodnotenia (čím dlhšie, tým reliabilnejšie)
počtu úloh (čím viac, tým lepšie)
kvality textov (musia byť na úrovni žiaka),
typu úoh
predvídateľnosti úloh,
type jazyka (všeobecný, akademický, odborný)
Metódy
diagnostikovania
•
•
•
•
•
•
•
•
pozorovanie;
interview;
ústne/písomné skúšanie;
testy;
dotazníky;
projekty;
sebahodnotiace nástroje (portfoliá);
denníky (journals), etc.
zásoby
v CLILe
•
•
•
•
Vizálny kontext (napr. obrázkové slovníky)
Lexikálny kontext (slovné rodiny)
Syntaktický kontext (definície)
Interlingvistický kontext (preklad)
Diagnostikovanie
počúvania s porozumením
obrázkové diktáty,
TPR aktivity,
porozumenie hlavnej myšlienky,
vyhľadanie špecifickej informácie,
porozumenie účelu textu (napr. propagácia a
manipulácia),
• rozoznanie štruktúry textu, ...
•
•
•
•
•
Diagnostikovanie rečového
prejavu
• presnosť (výslovnosť)
• plynulosť
• vhodnosť (appropriacy)
+ navyše:
- pragmatická kompetencia
- strategická kompetencia
Diagnostikovanie čítania s
porozumením
•
•
•
•
•
•
dopĺňanie slov do viet
tvorba osnovy
T/F
odpovedanie na otázky
tvorba pojmovej mapy
vyhľadávanie kľúčových slov, ...
Diagnostikovanie
písomného prejavu
•
•
•
•
cloze testy,
projekty
eseje,
testy...
Pravidlá
• Učiteľ sa musí rozhodnúť VOPRED a INFORMOVAŤ
ŽIAKOV VOPRED, čo presne sa bude hodnotiť (napr.
spelling, gramatika, myšlienky, grafická úprava...).
• Ak sa má hodnotiť používanie členov alebo
gramatické pravidlo, nehodnotí sa spelling a pod.
Typy testových úloh
• otvorené
• zatvorené
• Úlohy s jednou správnou možnosťou (prediktabilné)
• Úlohy s viacerými správnymi možnosťami
Chyby a chyby 
• mistakes and errors
Mistake
Náhodná chyba – žiak daný prvok ovláda, ale v
rýchlosti alebo stratou koncentrácie sa pomýli
(bežné aj u rodených hovoriach)
- intervencia zo strany učiteľa nie je potrebná
Error
• Chyba spôsobená tým, že žiak vôbec niečo nevie
alebo to nevie dostatočne
• Učiteľ by mal zistiť príčinu chyby a následne
intervenovať
Možné príčiny chýb
Vplyv materinského jazyka
• pre slovenských žiakov je typická:
- nesprávna syntax,
- vynechávanie členov,
- regresívne spodobovanie,
- nesprávna výslovnosť niektorých zvukov „w“
- progresívne slovesné časy a pod.
Intervencia: ???
Možné príčiny chýb
Nemiestne zovšeobecňovanie pravidiel
(overgeneralization)
She goed to home.
I saw three childs in the park.
Intervencia: ???
Možné príčiny chýb
• Žiak sa daný prvok nenaučil, lebo:
- strata motivácie,
- strata pozornosti,
- zabúdanie,
- nedostatok intelektových schopností a pod.
Intervencia: podľa všeobecných zásad didaktiky

similar documents