Esittely - Oulun ammattikorkeakoulu

Report
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö
Riitta Rontu, DI
Lehtori (tietoliikennejärjestelmät), TTE&HYV -koulutusohjelmavastaava
Suomalainen koulutusjärjestelmä
Ammattikorkeakoulut Suomessa
– 26 ammattikorkeakoulua 70 paikkakunnalla
(lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland)
– 130 000 tutkinto-opiskelijaa
– Pohjois-Suomessa:
• Rovaniemi 3 400
• Kemi-Tornio 2 900
• Oulu 9 000
• Kajaani 2 100
Hyvinvointia luova pohjoisen alueen uudistaja
Oulun seudun ammattikorkeakoulun painoalat:
– Internet- ja teknologiapohjaiset innovaatiot ja palvelut
– Kestävät tuotanto-, elinympäristö- ja energiaratkaisut
– Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen luovat ratkaisut
– Kulttuurin uudet sisällöt ja elämykset
– lähes 9 000 opiskelijaa, mukaan lukien
• 1 400 aikuisopiskelijaa
• 600 opiskelijaa Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
• 500 vaihtoon lähtevää tai tänne saapuvaa vaihto-opiskelijaa
noin 50 maasta
– 800 opettajaa ja muuta henkilökuntaa
 lisäksi 100 vierailevaa ulkomaalaista opettajaa ja asiantuntijaa
– 55 milj. euron liikevaihto
Opiskelijat Pohjois-Suomesta
Noin 90 % opiskelijoista
Oulun ja Lapin lääneistä
Noin 75 % opiskelijoista
Pohjois-Pohjanmaalta
Pohjoissuomalainen koulutusvastuu
16 koulutusohjelmasta
Valtakunnallinen koulutusvastuu
seitsemästä koulutusohjelmasta
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Aloituspaikat v. 2011, yht. 1 490 (nuoret)
Argologi (AMK)
Hortonomi (AMK)
Tradenomi
5%
Medianomi (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)
Muusikko (AMK)
6%
23 %
28 %
38 %
Insinööri (AMK)
Laboratorioanalyytikko (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Bioanalyytikko (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Optometristi (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Tekniikan yksikön tutkinnot ja koulutusohjelmat
Insinööri (AMK), opintojen kesto 4 vuotta
Koulutusohjelmat:
– Automaatiotekniikka
– Hyvinvointiteknologia
– Kone- ja tuotantotekniikka
– Rakennustekniikka
– Talotekniikka
– Tietotekniikka
Rakennusmestari (AMK), opintojen kesto 3,5 vuotta:
– Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma
Laboratorioanalyytikko (AMK), opintojen kesto 3,5 vuotta
– Laboratorioalan koulutusohjelma
Tietotekniikan ja automaatiotekniikan koulutusohjelmat
Tietotekniikan koulutusohjelma
(94 aloituspaikkaa)
•
Langattomat laitteet
•
Ohjelmistokehitys
•
Internet-palvelut
Degree Programme
in Information Technology
(30 aloituspaikkaa)
Master Degree Programme
in Information Technology
(20 aloituspaikkaa)
Automaatiotekniikan
koulutusohjelma
(35 aloituspaikkaa)
Tyypillinen opintojen rakenne (240 op)
Ammattiaineet
Yrityslähtöiset
harjoitteluprojektit,
Harjoittelu,
Opinnäytetyö
Luma-aineet
Kielet ja viestintä
Talous ja työelämä
Orientoituminen
ammattialalle
1. vuosi
60 op
2. vuosi
3. vuosi
4. vuosi
60 op
60 op
60 op
Esimerkki harjoitteluprojektien toteutuksesta langattomien
laitteiden suuntautumisvaihtoehdossa 3. kevät - 4. lukuvuosi
3. LV III PERIODI
AMMATTIOPINTOJA
9 op
IV-V PERIODI
PROJEKTI
21 op
VV – OPINNOT 15 op
(TT-OS.)
KESÄHARJOITTELU
4. LV AMMATTIOPINNOT 15 op
Lang. laitt. matematiikka, englanti ja asiantuntijaviestintä 9 op
TAMMI, HELMI,
MAALIS, HUHTI,
TOUKO,
OPINNÄYTETYÖ 15 op
KESÄ
HEINÄ, ELO
SYYS, LOKA, MARRAS, JOULU, TAMMI - TOUKO
Opiskelijamäärä tietoteknikkaosastolla 28.2.2011
Nuorisoaste 436 opiskelijaa (AMK)
•
•
•
•
282
36
14
104
normiajalla
normiaika + 1
yliaikaista
poissaolevaa
Aikuiskoulutus AMK 30 läsnäolevaa opiskelijaa
Ylempi AMK 37 läsnäolevaa opiskelijaa
Tietotekniikan koulutusohjelma
Tutkintonimike: insinööri (AMK)
Opintojen kesto: 4 vuotta (240 op)
Suuntautumisvaihtoehdot:
langattomat laitteet
(http://ouluma.fi/2010/11/sovellusvideo-matematiikkaa-jalkapallokentalla/)
ohjelmistokehitys
Internet-palvelut
Valmistuneet voivat toimia elektroniikka-, tietoliikenne- ja ohjelmistoalan yrityksissä
tai erilaisissa tietotekniikkaa käyttävissä yrityksissä.
Internet-palveluiden
suuntautumisvaihtoehto
Perusopinnot
Kielet ja viestintä
Luma-aineet
15 op
15 op
Ammattiopinnot
Liiketoimintaosaaminen
Ohjelmistokehitysosaaminen
WEB-teknologiaosaaminen
Käyttäjäkokemusosaaminen
Harjoitteluprojektit
15 op
45 op
45 op
15 op
30 op
Vapaasti valittavat opinnot
15 op
Harjoittelu
30 op
Opinnäytetyö
15 op
Tietotekniikkainsinööri
• Tietotekniikan insinöörit työskentelevät teknologiateollisuudessa. Tyypillisiä
työtehtäviä ovat ohjelmisto-, elektroniikka- ja järjestelmäsuunnittelu erilaisissa
teknisissä ympäristöissä.
• Suuntautumisen mukaan opiskelu voi painottua joko laitteistoihin, ohjelmistoihin
tai Internet-palveluihin. Suuntautumisena voi olla matalatehoisten langattomien
laitteiden ja järjestelmien laite- ja ohjelmistosuunnittelu. Ohjelmistokehityksen
valinneet oppivat työasemien, mobiilien ja sulautettujen ohjelmistojen
kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Internet-palveluiden suunnitteluun
erikoistunut insinööri tuntee web-teknologiat ja osaa ohjelmoida palveluja
erilaisille laitteille multimediatyökaluja käyttäen.
• Käytännönläheisissä projekteissa toteutetaan ja testataan prototyyppejä. Osa
opiskelusta voidaan suorittaa yrityksiltä saatavissa projekteissa.
Ohjelmistokehitys
• Ohjelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia työasemien,
mobiilien ja sulautettujen ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen erilaisissa
teknisissä ympäristöissä.
• Opiskelussa tutustutaan ohjelmistotyön erilaisiin osa-alueisiin kuten graafisiin
mallinnusmenetelmiin, käyttöliittymien suunnitteluun ja pelien ohjelmointiin.
Opiskelija saa myös perustiedot tietokoneiden laitteistotekniikasta sekä
sulautetuista järjestelmistä.
• Tavoitteena on kehittää teknisen osaamisen rinnalle kattava projektityöskentelyn
hallitseminen. Suuntautumisvaihtoehto toteutetaan tuotekehityspainotteisena,
jolloin osa opinnoista suoritetaan käytännön tuotekehitysprojekteilla.
• Valmistunut insinööri voi työskennellä suunnittelijana, tuotekehittäjänä tai
asiantuntijatehtävissä erilaisissa tietotekniikkaa käyttävissä yrityksissä.
Internet-palvelut
• Valmistunut insinööri voi työllistyä ohjelmistoalalle tai perustaa oman Internet-palveluja
tuottavan yrityksen. Tyypillisiin työtehtäviin kuuluu palveluiden määrittely, suunnittelu,
toteutus ja testaus. Tehtävänimikkeinä voi olla esim. web- tai ohjelmistosuunnittelija. Alan
ohjelmistosuunnitteluosaamista tarvitaan, koska Internetin palvelinpohjaisten palveluiden
käyttö lisääntyy jatkuvasti.
• Internet-palveluiden suunnitteluun erikoistunut insinööri tuntee web-teknologioita ja osaa
ohjelmoida palveluja erilaisille laitteille multimediatyökaluja käyttäen. Mobiiliympäristöt
korostavat käyttäjäkokemusosaamisen merkitystä ja käytettävyyden huomioimista osana
suunnittelua ja testausta.
• Opiskelija oppii tiedonhankintaa, tietojen soveltamista ja tiimityötaitoja ohjelmisto- ja
liiketoimintaprojekteissa, joissa perehdytään myös alan teollisuudessa käytettäviin
ohjelmistoihin ja laitteisiin. Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa pääsääntöisesti
yrityksissä tapahtuvia projektimuotoisia opintoja kahden vuoden opintojen jälkeen myös
Raahessa.
Langattomat laitteet
• Langattomien laitteiden suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan langatonta tietoliikennettä
hyödyntävien matalatehoisten laitteiden ja järjestelmien laite- ja ohjelmistosuunnittelua ja
toteutusta.
• Opiskelijan tavoitteena on hankkia niin laaja osaaminen elektroniikkasuunnittelussa,
sulautetussa ohjelmoinnissa ja langattomassa tietoliikenteessä, että hän ymmärtää
valmiiden laitteiden toiminnan ja osaa suunnitella uusia vaatimusten mukaisia laitteita.
Tavoitteena on myös oppia yhdistämään valmiita rakenneosia toimiviksi kokonaisuuksiksi.
• Suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan käytännönläheisten projektien avulla langattomien
laitteiden toteuttaminen tuotemäärittelystä testattuun prototyyppiin asti. Näin opiskelija saa
valmiuksia myös projektityöskentelyyn.
• Valmistunut insinööri voi työskennellä suunnittelijana, tuotekehittäjänä tai
asiantuntijatehtävissä tietoliikenne- ja elektroniikka-alalla sekä yrityksissä, joissa kehitetään
erilaisia laiterakennusta ja prototyyppien valmistusta vaativia ratkaisuja.
Automaatiotekniikan koulutusohjelma
• Saat valmiudet automaattisesti toimivien laitteiden ja järjestelmien suunnittelu-,
ohjelmointi-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtäviin.
• Opinnot painottuvat automaatiotekniikan sovellusaloille, joita ovat prosessi-,
kappaletavara-, kiinteistö- ja koneautomaatio sekä automaatiotekniikan
informaatiojärjestelmät.
• Monialainen koulutusohjelma sisältää prosessitekniikan, mittaus- ja
säätötekniikan, tietotekniikan sekä ohjelmoinnin opintoja
• Paperikone ja voimalaitos ovat tyypillisiä prosessiautomaation ohjauskohteita.
• Automaatiotekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa insinöörejä
pohjoissuomalaisen teollisuuden tarpeisiin
• Tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot korostuvat koulutuksessa.
• Koulutuksessa työskennellään uudenaikaisissa ja hyvin varustelluissa
laboratorioissa. Laboratorioharjoitusten sekä projekti- ja suunnittelutyön
osuus kasvaa opintojen kuluessa, ja viimeisen vuoden opinnot suoritetaan
pääasiallisesti näillä työmuodoilla.
• Sisäänottomäärä 35 opiskelijaa, yksi tiivis ryhmä
Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma
• Tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joilla on vahvan tietotekniikan
osaamisen lisäksi asiantuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintaympäristöstä sekä ihmisen ja teknologian välisestä
vuorovaikutuksesta.
• Hyvinvointiteknologian opinnoissa on keskeistä tietotekniikan
monipuolinen soveltaminen.
• http://ouluma.fi/2011/05/opiskelijahaastattelu-jonna-herva/
• Pääosa opiskelusta on tietotekniikan opiskelua
• Hyvinvointiteknologian koulutusohjelmassa opiskelija perehtyy lisäksi
kotisairaanhoitoa, omahoitoa ja sairauden hallintaa, terveyden edistämistä
ja kuntoilua sekä itsenäistä suoriutumista tukeviin sovellutuksiin.
• Opiskelija oppii ymmärtämään tuotekehityksen ja yritystoiminnan
erityispiirteet silloin kun tuote suunnitellaan ammattimaiseen käyttöön tai
kotiympäristöön.
• Lisäksi syvennytään telelääketieteeseen, terveydenhuollon
tietojärjestelmiin ja lääketieteellisiin tutkimus-, hoito- ja mittauslaitteisiin.
• Koulutus toteutetaan pääosin kontaktiopetuksena ja laboratorioharjoituksina.
Osa opinnoista on mahdollista suorittaa virtuaaliopintoina.
• Merkittävä osa opinnoista on projektiluonteisia, joihin aiheet pyritään
saamaan hyvinvointialan yrityksistä ja yhteisöistä. Opiskelijat voivat myös
suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisissa partnerikorkeakouluissa.
• Tutkinnon suorittaneet toimivat hyvinvointiteknologian alan yrityksissä ja
terveydenhuollon organisaatioissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina ja
asiantuntijoina alan tutkimus- ja kehittämishankkeissa
• Opiskelijamäärä on n. 30 opiskelijaa/vuosi; yksi tiivis ryhmä

similar documents