Psychická deprivace

Report
VY_32_INOVACE_2B8
Psychická deprivace
Definice, vznik pojmu
 Termín deprivace pochází z latiny privatio –
zproštění, zbavení, nedostatek něčeho
 Význam a problém tohoto termínu podrobně
zkoumal a popsal profesor Zdeněk Matějček
(spolupracoval s J. Langmaierem)
 Deprivace = stav, který vzniká, nejsou-li po dlouhou
dobu a v dostatečné míře saturovány důležité
potřeby člověka
Druhy deprivace
Deprivace základních biologických potřeb
Deprivace psychická – dělíme dále:
senzorická (smyslová) – vzniká bez příjmu
senzorických podnětů nebo při jejich omezení (např. u
osob se smyslovou vadou)
kognitivní (poznávací) – vzniká nedostatečnou
stimulací k učení ( výchovným zanedbáním)
Kognitivní deprivace může vést ve svých
důsledcích k tzv. pseudooligofrenii
Senzorická i kognitivní deprivace vyplývají z
neuspokojené nebo nedostatečně saturované potřeby
stimulace – nazýváme je též podnětová deprivace
Sociální – vzniká z nedostatku přiměřených
mezilidských vztahů, které poskytují určitý model
sociálního chování ) např. izolací nebo separací od
přirozeného společenského prostředí – problém
seniorů, chronicky nemocných nebo u osob s řečovým
handicapem
Citová – nedostatečná saturace citových potřeb,
chyběním stabilního vztahu s matkou
 Specifický citový vztah, fixace na osobu, která o dítě
pečuje se objevuje již kolem 7. měsíce života
 děti vrůstající v ústavní péči, ale i v dysfunkčních
rodinách
Projevy nedostatečné saturace v emoční oblasti
 Silná citová vazba sourozenců z deprivačního
prostředí – navzájem si saturují pocity jistoty a
bezpečí
 Nadměrná až vtíravá fixace na vychovatelku (nebo
na jinou osobu z personálu domova), pokud ovšem
není v dosahu, rychlé odpoutání a fixování se na
osobu další – tzv. fluktuace citů
 Omezená schopnost navazovat a udržet hlubší a
trvalejší vztah
 V důsledku rané deprivace bývá tendence
náhradního uspokojení v jídle, (i když ho má
dostatek) nebo hromadění různých i nepotřebných
věcí ) nálepky, papírky, víčka atp.)
Deprivační činitelé
 Vnější – vlivy prostředí, jejich délka a intenzita
IZOLACE – sociokulturní deprivace (dlouhodobé
odloučení od sociokulturních vlivů dané společnosti)
extrémní případy hovoří o tzv. vlčích dětech –
opoždění neuropsychického vývoje
SEPARACE – předčasné a náhlé odloučení dítěte od
osoby, na kterou je emočně fixováno
POBYT V ÚSTAVNÍ PÉČI – separace od běžného
prostředí rodiny, nedostatek citového modelu
Problémy v pozdější adaptaci na toto prostředí
Může mít podobu ústavní péče od narození nebo
pozdější odebrání z nefunkční rodiny
Nejzávažnější deprivační činitel – podrobně
dlouhodobě sledoval Zd. Matějček
DEPRIVAČNÍ ČINITELÉ V RODINĚ – tímto
problémem se zabývá tzv. subdeprivace, kterou
definoval a popsali Dytrich - Matějček v roce 1975,
Matějček subdeprivaci nazývá jakousi ztlumenou,
latentní podobou depr. klasické
Deprivační činitelé
 Vnitřní – dosažená vývojová úroveň dítěte –
čím dříve, tím je závažnější (do 3 let )
pohlaví – zranitelnější chlapci
organismus – tělesné dispozice,
psychický a zdravotní stav
osobnostní předpoklady
předcházející zkušenosti dítěte
Projevy a důsledky deprivace
 Jde-li o deprivaci v raných vývojových obdobích
objevuje se celkové opoždění neuropsychického
vývoje
 Opoždění v řeči – chudá slovní zásoba, přetrvává
dyslálie, užití řeči v sociálním kontaktu je
neadekvátní
 Opoždění v oblasti jemné motoriky, hrubá se rozvíjí
přiměřeně
 Percepce, hra a praktická inteligence se rozvíjí v
pásmu normy
 Myšlení (i v pozdějším věku je centrované na
přítomnost)
 Motivace k učení je nižší
 Citová labilita, výkyvy nálad, může chybět empatie,
city bývají povrchní, infantilní, vyšší city se vyvíjejí
nedokonale
Důsledky. Prognóza
 Náprava má největší naději na úspěch do
předškolního věku
 Obecně platí, že doba nápravy je dvakrát delší než
doba, po kterou deprivace vznikala
 Problémy v dospělosti ve vztazích – idealizace
partnerství, nemají model rodiny
 Promítá se na dětech rodičů, kteří byli v dětství
deprivováni
Matějček a Langmeier moudře konstatovali: „Pomoc
znamená prevenci obtíží v generaci příští“
Zdroje:
 ŠVINGALOVÁ, Dana. Základy psychologie.
Technická univerzita Liberec, Vysokoškolský podnik
s.r.o., 2000, 55-007-00
 HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Vydání první
Praha: Jiří Budka, 1993 ISBN 80-90 1549-0-5
 MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Avicenum,
Praha 1, 1986
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
Vy_32_INOVACE_2B8
Jméno autora:
M. Milerová
Název práce:
Psychická deprivace
Předmět:
Psychologie
Ročník:
třetí
Časová dotace:
40 minut
Vzdělávací cíl:
Seznámit se s problematikou, příčinami vzniku deprivace
Pomůcky:
Počítač, dataprojektor,(active board)
Poznámka:
Materiál je určen pro bezplatné použití a pro potřeby výuky a další
Edukace na všech typech školských zařízeních
Využití tohoto materiálu podléhá autorskému zákonu
Vytvořila 15. 05. 2013 Miroslava Milerová

similar documents