اینجا

Report
‫مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!‬
‫مادسیج‪ ،‬شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران‬
‫‪Madsg.com‬‬
‫صفحه ‪2‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ - 1‬تعریف تنش‬
‫‪ - 2‬انواع بارها‬
‫‪ - 3‬انواع تکیه گاه ها‬
‫‪ - 4‬عکس العمل تکیه گاه ها‬
‫‪ - 5‬اصول برش در علم مقاومت مصالح‬
‫‪ - 6‬قانون هوک برای تنش محوری (تک محوری)‬
‫صفحه ‪3‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ - 7‬قانون هوک برای تنش سایش ی (تک محوری)‬
‫‪ - 8‬تنش خمش ی‬
‫‪ - 9‬مقادیر سطح مقطع (سطح ‪ ،‬مرکز سطح ‪ ،‬ممان سطحی)‬
‫‪ - 10‬معادله ‪Stein‬‬
‫‪ - 11‬معادله ‪ Stein‬برای سطوح ترکیبی‬
‫‪ - 12‬محاسبه برای حالت گردش سیستم محور مختصات‬
‫صفحه ‪4‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ - 13‬محور های اصلی و ممان های اینرس ی اصلی‬
‫‪ - 14‬سطوح متقارن‬
‫‪ - 15‬دایره اینرس ی مور‬
‫‪ - 16‬پیچش در مقاطع متقارن چرخش ی‬
‫‪ - 17‬تنش سایش ی نیروی عرض ی‬
‫‪ - 18‬نسبت مقادیر حداکثر ‪ :‬تنش عرض ی به تنش خمش ی در نیروی عرض ی‬
‫‪ - 19‬تاثیر نیروی عرض ی بر خم تیر ها ‪ ،‬ضریب پخش سایش‬
‫‪ - 20‬تنش شکاف‬
‫صفحه ‪5‬‬
‫پروژهاي درس ي‬
‫طراحي و محاسبه مناسبترين‬
‫‪ ‬میز كار در منزل‬
‫‪ ‬میزنهارخوري در منزل‬
‫‪ ‬صندلي كار در منزل‬
‫‪ ‬تخت خواب در منزل‬
‫‪ ‬كتابخانه در منزل‬
‫‪ ‬میز اتو‬
‫‪ ‬سبد رخت‬
‫صفحه ‪6‬‬
‫پروژهاي درس ي‬
‫طراحي و محاسبه مناسبترين‬
‫‪ ‬خشك كن رخت و لباس‬
‫‪ ‬جاكفش ي‬
‫‪ ‬جاي ‪CD‬‬
‫‪ ‬میز ‪TV‬‬
‫صفحه ‪7‬‬
‫ساختار گزارش پروژه ‪:‬‬
‫ اهداف پروژه‬‫ وضعيت موجود موضوع در داخل كشور‬‫ وضعيت موجود موضوع در خارج از كشور‬‫ ‪ -‬تحليل اطالعات جمع آوري شده و ارايه طرح نو‬‫ ‪ -‬انجام محاسبات الزم‬‫ ‪ -‬فهرست منابع علمي‬‫صفحه ‪8‬‬
‫زمانبندي فازهاي اجرايي ‪:‬‬
‫فازهاي اول ‪ ،‬دوم و سوم ‪ :‬حداكثر ‪ 3‬هفته بعد از اعالم‬
‫فاز چهارم ‪ :‬حداكثر ‪ 5‬هفته بعد از اعالم‬
‫فاز پنجم ‪ :‬حداكثر ‪ 1‬هفته قبل از امتحان‬
‫صفحه ‪9‬‬
‫نحوه ارزيابي ‪:‬‬
‫‪ 1‬نمره حضور‬
‫‪ 3‬نمره ‪ Home work‬در کالس حل و تمرین‬
‫‪ 6‬نمره پروژه‬
‫‪ 10‬نمره ميان ترم و پايان ترم‬
‫‪ 3 +‬نمره نماینده کالس‬
‫صفحه ‪10‬‬
‫حیطه کاری ‪:‬‬
‫بررسی‬
‫‪ ‬بار گذاری متریال‪ ،‬ناشی از نیروهای درونی و ممانها‬
‫‪ ‬تغییر فرم قطعات ناشی از بارهای وارد بر آن‬
‫صفحه ‪11‬‬
‫کاربرد ‪:‬‬
‫تعیین ابعاد قطعه (در فاز طراحی)‬
‫ ابعاد نسبت به استحکام‬‫ ابعاد نسبت به سختی و سفتی قطعه‬‫‪ ‬نشانه تنش و فرم پذیری‬
‫ نشانه نسبت به استحکام‬‫ نشانه نسبت به سختی و سفتی‬‫‪ ‬محاسبه میزان بار قابل تحمل‬
‫ میزان بارکذاری براساس استحکام‬‫ میزان بارگذاری بر اساس سختی و سفتی‬‫صفحه ‪12‬‬
‫فرضیات ‪:‬‬
‫‪ ‬جسم صلب نبوده بلکه فرم پذیر است‬
‫‪ ‬تغییر فرم ها در مقایسه با ابعاد قطعه کار ناچیز هستند‬
‫‪ ‬مواد بایستی هموژن و ایزوتروپ باشند (خواص یکسان در نقاط و جهات)‬
‫‪‬خطی بودن تغییر فرم و میزان بارهای وارده بر جسم (قانون هوک)‬
‫‪ ‬هیچ نیروی اولیه ای در داخل سازه ها قبل از بار گذاری وجود ندارد‬
‫توضیح ‪ :‬سیستم های نامعین ایستایی درجه یک را می توان با توافق مباحث‬
‫مقاومت مصالح حل نمود‪.‬‬
‫صفحه ‪13‬‬
‫مدلهای پایه ‪:‬‬
‫مدلهای پایه ‪ ،‬مدلهایی با ساختار هندسی ساده هستند‪ .‬برای این‬
‫نوع مدلها میتوان شرایطی را بطور تقریبی در نظر گرفت‪.‬‬
‫این نوع مدلها میتوانند بصورت سطحی و یا خطی باشند‪.‬‬
‫صفحه ‪14‬‬
‫مدل قطعات سطحی که از جمله مدلهای دو بعدی با ضخامت کم می باشند‪ ،‬عبارتند از ‪:‬‬
‫پوسته‬
‫تئوری پوسته ای‬
‫ورق‬
‫تئوری ورق‬
‫صفحه‬
‫تئوری صفحه ای‬
‫صفحه ‪15‬‬
‫مبانی بار گذاری در اجسام خطی‬
‫کشش ‪ /‬فشار‬
‫خمشی‬
‫پیچشی‬
‫صفحه ‪16‬‬
‫مدل های اجسام خطی‪ ،‬از جمله مدلهای تک بعدی هستند که در آنها‬
‫انبساط طولی جسم در برابر ابعاد عرضی خود بیشتر میباشد‪.‬‬
‫شفت یا تیر‬
‫تئوری تیرها‬
‫طناب یا میله‬
‫تئوری میله کششی‬
‫طناب یا زنجیر‬
‫مکانیک طنابها‬
‫صفحه ‪17‬‬
‫مبانی بار گذاری در اجسام خطی‬
‫سایشی ‪ /‬قیچی‬
‫پرس سطحی ( لهیدکی)‬
‫انحناء‬
‫صفحه ‪18‬‬
‫‪ - 1‬تعریف تنش‬
‫چنانچه نیروی ‪F‬بر یک سطح ‪ A‬اثر کند‪ ،‬نسبت نیرو به واحد سطح را تنش ‪ ‬گویند‪.‬‬
‫‪Fn‬‬
‫‪‬‬
‫‪A‬‬
‫صفحه ‪19‬‬
‫تجزیه نیروی ‪ F‬در دو راستای محور ‪ x‬و ‪:y‬‬
‫هریک از نیرو های تجزیه شده گویای نیروی محوری ‪ Fn‬و نیروی‬
‫عرضی ‪ Ft‬می باشند‪.‬‬
‫صفحه ‪20‬‬
‫‪ Fn‬نیروی محوری و عمود بر سطح مقطع جسم ‪ ،‬تنش محوری ‪n‬‬
‫صفحه ‪21‬‬
‫‪ Ft‬نیروی موجود در سطح مقطع جسم که باعث تنش سایشی ‪ τ‬می گردد‬
‫صفحه ‪22‬‬
‫نوع بار ‪ :‬کششی – فشاری‬
‫ََ‬
‫چنانچه نیرو عمود بر سطح اثر کند ‪ ،‬باعث ایجاد یک تنش محوری میشود‬
‫صفحه ‪23‬‬
‫این تنش به عنوان تنش کششی ‪ /‬فشاری ‪ z/d‬نامیده می شود‪.‬‬
‫بر اساس تعریف ‪:‬‬
‫‪z/d = F / A‬‬
‫توافق‪:‬‬
‫تنش های کششی را مثبت و تنش های فشاری را منفی می گیریم‬
‫صفحه ‪24‬‬
‫نوع بار‪ :‬خمشی‬
‫چنانچه نیرویی در جسم ایجاد ممان خمشی ( ‪ ) Mb‬کند‪ ،‬باعث ایجاد تنش‬
‫خمشی ‪ b‬در جسم می گردد که این تنش یک نوع تنش محوری است‪.‬‬
‫ممان خمش ‪ Mb‬حول محور ‪ z‬ها (از سطح به بیرون) تاثیر می کند‪.‬‬
‫صفحه ‪25‬‬
‫کشش‬
‫محور‬
‫خنثی‬
‫فشار‬
‫حداکثر ممان خمشی ‪ Mb max = F* l‬است‪.‬‬
‫صفحه ‪26‬‬
‫نوع بار‪ :‬پیچش‬
‫ممان پیچشی در یک جسم باعث ایجاد یک تنش پیچشی ‪τ‬میگردد‪.‬‬
‫تنش های پیچشی از جمله تنش های سایشی هستند‪ ،‬یعنی که بردار های‬
‫تنشی در داخل سطح ‪ A‬قرار دارند‪.‬‬
‫تنش داخل سطح‬
‫‪ Mt‬ممان پیچشی حول محور ‪ x‬ها تاثیر می کند‪.‬‬
‫در مرکز سطح تنش صفر است‪ .‬چه در شفت های تو پر و یا تو خالی‬
‫صفحه ‪27‬‬
‫نوع بار‪ :‬نیروی عرضی سایشی‬
‫نیرویی که بطور عرضی بر محور اصلی جسم اثر کند باعث ایجادتنش سایشی‬
‫در سطح مقطع جسم می گردد‪ .‬این تنش ‪ τq‬به صورت سهموی در سطح مقطع‬
‫جسم ‪ A‬توزیع می گردد‪.‬‬
‫صفحه ‪28‬‬
‫تنش لهیدگی‬
‫صفحه ‪29‬‬
‫یادآوري ‪ :‬انواع تکیه گاه ها‬
‫• تکیه گاه غلتکی‬
‫• تکیه گاه ثابت‬
‫• تکیه گاه گیر دار‬
‫صفحه ‪30‬‬
‫تکیه گاه غلتکی‬
‫تکیه گاه غلتکی دارای یک عکس العمل در راستای محور ‪x‬قید و بند خود‬
‫میباشد در اینجا به عنوان مثال ‪ Ay‬است‪.‬‬
‫مفصل‬
‫صفحه ‪31‬‬
‫عمال این نوع تکیه گاه در صنعت می تواند یک بلبرینگ سوزنی باشد‪.‬‬
‫صفحه ‪32‬‬
‫تکیه گاه ثابت‬
‫تکیه گاه ثابت دارای دو عکس العمل در راستای محور ‪ x‬ها و ‪ y‬ها است‪.‬‬
‫مثال ‪ Ax‬و ‪Ay‬‬
‫صفحه ‪33‬‬
‫این نوع تکیه گاه عمال در صنعت می تواند یک بلبرینگ ساچمه ای باشد‪.‬‬
‫صفحه ‪34‬‬
‫تکیه گاه اتصال گیر دار‬
‫یک تکیه گاه اتصال گیر دار در سطح دارای سه عکس العمل می‬
‫باشد‪ .‬به عنوان مثال ‪ Ay ، Ax‬و ‪ Me‬را می توان نام برد‪.‬‬
‫ممان اتصال گیردار = ‪Me‬‬
‫صفحه ‪35‬‬
‫محاسبه عکس العمل تکیه گاه ها‬
‫داده ها ‪F , α , l , a :‬‬
‫مطلوبست ‪ :‬عکس العمل تکیه گاه ها‬
‫صفحه ‪36‬‬
‫حل‪:‬‬
‫• تجزیه نیرو ها در راستای محور های ‪ x‬و ‪: y‬‬
‫‪Fx=F* cos α‬‬
‫‪Fy=F* sin α‬‬
‫• منظور نمودن تمامی عکس العمل های ممکن تکیه گاه ها (جهت نیرو ها در ابتدا به‬
‫دلخواه)‬
‫صفحه ‪37‬‬
‫شرایط تعادل‪:‬‬
‫الف) مجموع نیرو ها در محور ‪ x‬ها بایستی صفر باشد‪:‬‬
‫‪= 0 => Fx=Bx‬‬
‫صفحه ‪38‬‬
‫ب) مجموع تمامی نیرو ها در محور ‪ y‬ها بایستی صفر باشد‪:‬‬
‫‪= 0‬‬
‫‪-Fy+Ay+By = 0‬‬
‫صفحه ‪39‬‬
‫ج) مجموع تمامی ممان ها حول هر تکیه گاه دلخواه بایستی صفر باشد‪:‬‬
‫>=‬
‫‪Fy‬‬
‫با جایگزین کردن ‪ 2‬در ‪:3‬‬
‫>=‬
‫معادالت ‪ 1‬تا ‪ 3‬از نوع معادالت خطی برای مجهوالت ‪ Bx ، Ay‬و ‪ By‬بوده و تشکیل سیستم‬
‫معادالت خطی را می دهند که با حل آن می توان سه مجهول مساله را تعیین نمود‪.‬‬
‫صفحه ‪40‬‬
‫اساس برش در بحث مقاومت مصالح‬
‫داده ها‪F , α , l , a :‬‬
‫مطلوبست ‪ :‬نیرو های برش و ممان برش در مقطع برش ‪I‬‬
‫صفحه ‪41‬‬
‫حل‪:‬‬
‫‪ – 1‬محاسبه نیرو های عکس العمل تکیه گاه ها‬
‫از روابط قبل داشتیم که‪:‬‬
‫=‪By‬‬
‫‪Bx = Fx‬‬
‫= ‪Ay‬‬
‫‪ – 2‬برش قطعه کار در محل ‪X‬‬
‫راست‬
‫چپ‬
‫مقطع‬
‫برش‬
‫نیرو های داخلی‬
‫صفحه ‪42‬‬
‫در مقطع برش نیرو های داخلی ظاهر می شوند که منجر به ایجاد تنش می گردند‪.‬‬
‫‪ – 3‬معادالت تعادل‪:‬‬
‫الف) مقطع برش سمت چپ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫منجر به ایجاد یک تنش ‪ z/d‬می شود‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫صفحه ‪43‬‬
‫با جایگزین کردن ‪ Ay‬در رابطه (‪ )2‬منجر به محاسبه ‪Ql‬می شود‪:‬‬
‫(‪)3‬‬
‫صفحه ‪44‬‬
‫با جایگزینی ‪ Ay‬نتیجه می شود‪:‬‬
‫شرط تعادل باعث ایجاد سه معادله خطی می شود که یک سیستم معادالت خطی را تشکیل می‬
‫دهد‪.‬‬
‫ب) مقطع برش سمت راست‪:‬‬
‫صفحه ‪45‬‬
‫تنش کششیتنش های محوری (تک محوری)‬
‫تنش کشش ی – فشاری‬
‫صفحه ‪46‬‬
‫قانون هوک برای تنش های محوری (تک محوری)‬
‫آزمایش کشش‪:‬‬
‫اندازه ها با اندیس ‪ :0‬در حالت بدون بار گذاری‬
‫اندازه های بدون اندیس ‪ :‬در حالت بارگذاری‬
‫صفحه ‪47‬‬
‫نمونه میله كششي با مقطع گرد براساس استاندارد ‪DIN50125-B1470‬‬
‫‪ = d0‬قطر پراب‬
‫‪ = L0‬طول اولیه )‪(L0 = 5 d0‬‬
‫‪ = D1‬قطر دنده‬
‫‪ = Ls‬طول میله در حال تست‬
‫‪ = L1‬طول کامل میله‬
‫‪ = h‬ارتفاع کلگی‬
‫صفحه ‪48‬‬
‫نمونه میله كششي با مقطع تخت براساس استاندارد ‪DIN50125-E5.50‬‬
‫‪ =a‬ضخامت پراب‬
‫‪ = L0‬طول اولیه‬
‫‪ = b‬پهنای دنده‬
‫‪ = Ls‬طول هنگام تست‬
‫‪ = B‬پهنای کلگی‬
‫‪ = L1‬طول کامل‬
‫‪ = h‬ارتفاع کلگی‬
‫صفحه ‪49‬‬
‫صفحه ‪50‬‬
‫در میله های گرد ‪:‬‬
‫میله های کوتاه ‪:‬‬
‫میله های بلند ‪:‬‬
‫در قطعات تست با تقاطع غیر گرد ‪:‬‬
‫صفحه ‪51‬‬
‫صفحه ‪52‬‬
‫صفحه ‪53‬‬
‫صفحه ‪54‬‬
‫ازدیاد طول میله کششی‪:‬‬
‫انبساط طولی‪:‬‬
‫انبساط عرضی‪:‬‬
‫ضریب انبساط عرضی یا ضریب جمع شدگی مقطع‪:‬‬
‫صفحه ‪55‬‬
‫قانون هوک برای تنش محوری‪:‬‬
‫‪ =E*ε‬‬
‫‪ E = tan α‬ضریب تناسب است که به ضریب ارتجاعی ‪ E‬معروف‬
‫است که بستگی به جنس مواد دارد‪.‬‬
‫صفحه ‪56‬‬
‫صفحه ‪57‬‬
‫هدف‪:‬‬
‫تعیین رفتار مواد تحت بار محوری کششی و بدست آوردن شاخص های مواد که به‬
‫راحتی برای سایر انواع بار ها قابل انتقال هستند‪.‬‬
‫روند آزمایش‪:‬‬
‫‪ - 1‬آماده سازی نمونه ( پراب)‬
‫بخاطر تاثیر شکل نمونه بر نتایج آزمایشات فرم و ابعاد آن استاندارد می باشد‪:‬‬
‫فرم ( گرد و یا تخت )‬‫ نسبت طول به قطر آن برای نمونه های کوتاه ‪ 5‬و برای نمونه های بلند ‪ 10‬می باشد‪.‬‬‫ کلگی سیلندر ها ( صاف یا رزوه ای )‬‫ سطح روئین نمونه‬‫صفحه ‪58‬‬
‫روند آزمایش‪:‬‬
‫‪ - 2‬روند آزمایش‬
‫نمونه را بطور آهسته و بدون برگشت تا مرحله شکست کشیده و روند نیرو و ازدیاد طول ثبت‬
‫و رسم می گردد‪.‬‬
‫صفحه ‪59‬‬
‫صفحه ‪60‬‬
‫صفحه ‪61‬‬
‫صفحه ‪62‬‬
‫جدول ضرایب مواد مختلف‬
‫‪ G 104 N/mm²‬ضریب‬
‫‪105 N/m‬ضریب ارتجاعی‬
‫‪m²‬‬
‫جنس مواد‬
‫‪8,0‬‬
‫‪2,1‬‬
‫فوالد‬
‫‪3,0‬‬
‫‪0,75‬‬
‫‪GG12‬‬
‫‪4,9‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪GG22‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,3‬‬
‫‪Cu‬‬
‫‪2,6‬‬
‫‪0,72‬‬
‫‪Al‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,16‬‬
‫‪Bronze‬‬
‫صفحه ‪63‬‬
‫نمودارتنش – کرنش یا نمودار‬
‫قانون هوک ‪ -ε‬‬
‫صفحه ‪64‬‬
‫عالئم‪:‬‬
‫‪ : Rp‬مرز تناسب‪ ،‬مرز روان شدن‬
‫‪ : Rm‬استحکام کششی‬
‫خط ممتد‪ :‬مواد با مرز روان شدن کامال مشهود‬
‫خط نقطه‪ :‬مواد با مرز روان شدن غیر محسوس‬
‫‪ : R0.2‬مرز روان شدن جایگزین یا مرز انبساط ‪ 2/0‬درصد یعنی انبساط‬
‫االستیکی تا ‪ 2/0‬درصد مجاز است‪.‬‬
‫صفحه ‪65‬‬
‫نمودارتنش – کرنش یا نمودار‬
‫قانون هوک ‪ -ε‬‬
‫صفحه ‪66‬‬
‫صفحه ‪67‬‬

68 ‫صفحه‬
max
F

Amin
‫جدول(‪ -)2-1‬ضریب ارتجاعی پواسون و ضریب حرارتی‬
‫مواد (فلزات)‬
‫آلومینیوم‬
‫)‪E(kN/mm2‬‬
‫‪μ‬‬
‫)‪α)10-6 /K‬‬
‫‪71‬‬
‫‪34/0‬‬
‫‪9/23‬‬
‫‪ 59‬تا ‪78‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 5/18‬تا ‪24‬‬
‫برنز‬
‫‪ 108‬تا ‪124‬‬
‫‪35/0‬‬
‫‪ 8/16‬تا ‪8/18‬‬
‫سرب‬
‫‪19‬‬
‫‪44/0‬‬
‫‪29‬‬
‫آهن‬
‫‪206‬‬
‫‪28/0‬‬
‫‪7/11‬‬
‫چدن‬
‫‪ 64‬تا ‪181‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 9‬تا ‪12‬‬
‫مس‬
‫‪125‬‬
‫‪34/0‬‬
‫‪8/16‬‬
‫منیزم‬
‫‪44‬‬
‫‪-‬‬
‫‪26‬‬
‫نیکل‬
‫‪206‬‬
‫‪41/0‬‬
‫‪4/14‬‬
‫‪ 186‬تا ‪216‬‬
‫‪ 2/0‬تا ‪4/0‬‬
‫‪ 9‬تا ‪19‬‬
‫فوالد ساختمانی‬
‫‪215‬‬
‫‪28/0‬‬
‫‪12‬‬
‫تیتان‬
‫‪108‬‬
‫‪46/0‬‬
‫‪5/8‬‬
‫قلع‬
‫‪128‬‬
‫‪29/0‬‬
‫‪30‬‬
‫آلومینیوم آلیاژی‬
‫فوالد آلیاژی‬
‫صفحه ‪69‬‬
‫مواد (غیرفلزات)‬
‫)‪E(kN/mm2‬‬
‫‪μ‬‬
‫)‪α)10-6 /K‬‬
‫بتن‬
‫‪ 22‬تا ‪49‬‬
‫‪ 15/0‬تا ‪22/0‬‬
‫‪ 4/5‬تا ‪2/14‬‬
‫یخ (‪ -4‬درجه )‬
‫‪8/9‬‬
‫‪34/0‬‬
‫‪-‬‬
‫شیشه‬
‫‪ 39‬تا ‪98‬‬
‫‪ 1/0‬تا ‪28/0‬‬
‫‪ 5/4‬تا ‪5/5‬‬
‫چوب‬
‫‪ 1‬تا ‪14‬‬
‫‪44/0‬‬
‫‪ 9/4‬تا ‪1/5‬‬
‫صفحه ‪70‬‬
‫صفحه ‪71‬‬
‫صفحه ‪72‬‬
‫صفحه ‪73‬‬
‫صفحه ‪74‬‬
‫ضریب اطمینان ‪:‬‬
‫ضریب اطمینان )‪ (Factor of safety‬بصورت زیر تعریف می شود‪.‬‬
‫بار شکست یک قطعه‬
‫بار مجاز یک قطعه‬
‫‪S‬‬
‫در قطعات تحت کشش این ضریب می تواند در تقسیم تنش شکست (حد) به تنش مجاز بدست‬
‫آید‪.‬‬
‫صفحه ‪75‬‬
‫پخش تنش موجود در مقطع غیر عمود بر محور جسم‬
‫در این بخش ‪ ،‬پخش تنش های موجود در یک مقطع غیر عمود برر محرور‬
‫میله که تحت تاثیر بار کششی و یا فشاری است ‪ ،‬بررسی می گردد‪ 0‬برای‬
‫این منظور در مقطع ‪ B-B‬میله با زاویه‬
‫‪‬‬
‫نسبت به سطح مقطع عمودی آن برش فرضی زده می شود‬
‫صفحه ‪76‬‬
‫صفحه ‪77‬‬
Fiy  0  F  cos    A  0
A0
A
cos 
F
 
 cos
A0
2

   o  cos 
2
Fix  0    A  F  Sin  0
78 ‫صفحه‬
F
F
1
 
 sin  
 cos  sin    o   sin 2
A
Ao
2
 45
 45
79 ‫صفحه‬
2 2
o
 o  ( ) 
2
2
o

  max
2
‫صفحه ‪80‬‬
‫قانون هوک‬
‫برش‬
‫رابطه میان ضریب ارتجاعی ‪ E‬و ضریب سایشی ‪G‬‬
‫صفحه ‪81‬‬
‫میله صاف بارگذاری شده در راستای محور‬
‫‪ – 1‬تنش و تغییر طول‬
‫صفحه ‪82‬‬
‫مثال ‪:‬‬
‫مطلوبست محاسبه حداقل قطر شفت یک گیره کششی پشت خودرو که بایستی نیروی‬
‫‪ Fbmax = 40 kN‬را تحمل کند‪ .‬تنش خمشی مجاز برای جنس متریال این شفت‬
‫‪ = 240 N/mm2‬مجاز ‪ σb‬می باشد‪ .‬برای محاسبه فرض شود که نیرو در فک کوپلونگ‬
‫در نقاط ‪ D‬و ‪ C‬اثر کرده و نیروی ‪ Fbmax‬نیز در وسط طول شفت ‪ L3 = 80 mm‬اثر‬
‫کند‪.‬‬
‫صفحه ‪83‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫شفت چرخ کابل بازکن از جنس ‪ (CK60) C60E‬می باشد‪.‬‬
‫با فرض داده زیر ‪:‬‬
‫‪FC = 10 kN , a = 800 mm , d = 500 mm, b = 600 mm‬‬
‫مطلوبست ‪:‬‬
‫محاسبه حداکثر ممان خمشی وارده بر شفت ؟‬
‫محاسبه قطر شفت ‪ dw‬در صورتیکه ضریب ایمنی در برابر خمش ‪ 4‬بوده و ممان‬
‫خمشی آن نیز ‪ 500 Nm‬باشد ؟‬
‫صفحه ‪84‬‬
Title
• Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Vivamus et magna. Fusce se
d sem sed magna suscipit eg
estas.
• Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Vivamus et magna. Fusce se
d sem sed magna suscipit eg
estas.

similar documents