پیش نویس بخشنامه

Report
‫مقدمه‬
‫فصل اول‪:‬راهبردها و سياست ها‬
‫راهبردها‬
‫سياست ها‬
‫بسته هاي اجرايي بودجه‬
‫فصل دوم‪ :‬طرز تنظيم بودجه‬
‫فصل سوم‪ :‬ضوابط مالي‬
‫فصل چهارم‪ :‬سامانه بودجه دهياريهاي كشور‬
‫بخشنامه بودجه شامل سياست ها و خط مش ي هاا‬
‫الزم در ام ا ااو تني ا ااه و نس ا ااي بودج ا ااه در دسا ا ا ا ه ا ااا‬
‫اجواي اات اس اات و م اات باو اات در تني ااه و نس ااي بودجا اه‬
‫سياساات هااا و خااط مش ا ي هااا من ا ر در ساان ش ا‬
‫انا ا ا از ب ا اات س ا ااا ه(ابالغ ا ااع م ا ااام م سا ا ا ره ا ا ا ) و‬
‫سياس اات ه ااا ااالر دو اات و س ااا و اس ااناد ب اااال دس ا ي‬
‫رعا ت گودد‪.‬‬
‫بااه موج ااا ماااد ‪ 35‬آ اانر نامااه مااا ع دهيااار هااا‬
‫تني ااه و نس ااي بخش اانامه بودج ااه دهي ااار ه اا ب ااه‬
‫عه ا ا وزارر شا ااور با ااود ا ااه عا ااالو با ااو ما ااوارد‬
‫م ا رور رعا اات سياس اات ه ااا م ااورد نس ااو وزارر‬
‫ش ااور در تني ااه و نس ااي بودج ااه دهي ااار ها اا‬
‫ا زامت مت باش ‪.‬‬
‫در ا ا ااا بخشا اانامه س ا ا ع ش ا ا اسا اات ر يا ااه‬
‫منا ا ا ا ا ااا ا ما ا ا ا ا ااا ع دهيا ا ا ا ا ااار اع ا ا ا ا ا ا از منا ا ا ا ا ااا ا‬
‫محلع‪،‬اس ا اوت و ملااع م ا نسو اوار گو اه ااا‬
‫امكار اس فاد بنينه از ر يه منا ا م صاور‬
‫در ااب بونامااه ه ااا ه باوا دهيااار ااواه‬
‫آ ‪.‬‬
‫ب ا ااا تني ا ااه و نس ا ااي بودج ا ااه و ص ا ااو ا آر‪،‬زمين ا ااه‬
‫اجاوا حااوي هااا مها عخواواات و خا ما ت اواه‬
‫شا و دهيااار ااادر خواها بااود بااا ا بي ااي و‬
‫ب ا اوآورد منا ااا ا درآم ا ا خا ااود بواسا ااا نيازها ااا‬
‫روس ا ا ا و بوناما ااه ا اان سا ااا ه دهيار ‪،‬و ا ا ت با ااه‬
‫نحو هز نه ود منا ا درآم خود در ا ا‬
‫ااووه هااا مه ا و ادوگ ا ار ا ا ام نخا ا ‪ .‬در‬
‫ضا ا ا ااخا م ه ا ا ا ا ي اسا ا ا اات بودجا ا ا ااه سا ا ا اااالنه‬
‫دهيا ااار ها ااا با ااه صا ااو ا شا ااورا اسا ااالمت‬
‫روس ا ا ا ا ا ا ا رسا ا ا ا ا ااي و با ا ا ا ا ااه وزارر شا ا ا ا ا ااور و‬
‫اس ان ار ها ارسال گودد‪.‬‬
‫‪)1‬ار ااا شاااخه هااا وسا ه روسا ايت و‬
‫خ مار نو ا روس ايت‬
‫‪ )2‬ت ساااز باوا ح ااي ما و ت م اوب‬
‫روس ايت‬
‫‪)3‬سامان هع و ار ا س ح خ مار عخومت‬
‫‪)4‬سامان هع وض يت ي‪،‬عخواوت و را ب‬
‫‪ )5‬ح ي نسام درآم ا ار‬
‫‪ )6‬ت سا ا ا ا اااز ب ا ا ا ا اوا ار ا ا ا ا ااا شا ا ا ا اااخه ها ا ا ا ااا‬
‫اج خاعع و وهن ت‬
‫و وانخن س اااز‬
‫‪)7‬ار ااا سا ا ح داوا ا‬
‫نن و او اوت‬
‫‪)8‬ان سام و شفاف ساز امور ما ع‬
‫‪)9‬س ااامان هع خ اال و ن اال ب ااار و م ااا و‬
‫از روس اها‬
‫‪)1‬اج اوا ااووه هااا عخواواات و خ ا ما ت در هااار وب‬
‫حوي هاد ا سا و حوي ها مصوب‪.‬‬
‫‪)2‬او و ت دهع به ا خام ووه ها نيخه خام‪.‬‬
‫‪)3‬هز ن ااه ااود اع ب ااارار در ه ااار وب آ اانر نام ااه م ااا ع‬
‫دهيار ها‪.‬‬
‫‪ )4‬و ت شو ت اووت دهيار ها‪.‬‬
‫‪ )5‬خ ا ااب ب ا ااه ا ا ا ا ا ز ا ا ااو سا ا اااخت ها ا ااا حا ا ااوي ها ا ااا‬
‫اج خا ا ا ا ا ا ا ا اااعع‪ ،‬وهن ت و ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا مانن ا ا ا ا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ا ا ا‬
‫ابخانه‪،‬امور آموزش ي و ‪....‬‬
‫‪)6‬اسا ا فاد از من ااا ا م ااا ع ج ا ا اعا ا از مش ااار ت ب ااا‬
‫بخ ا خصوا ا ي‪،‬اجوا ااووه ه ااا عخواوت‪،‬خ ا ما ت‬
‫با رو هود درآم زايت‪.‬‬
‫‪)7‬اه خا ا ا ااام در ج ا ا ا ااا مشا ا ا ااار ت‬
‫اه ا ا ا ااا ع در اجا ا ا ا اوا ح ا ا ا ااوي ه ا ا ا ااا‬
‫عخواوت و خ ما ت‪.‬‬
‫بن اااز م ااابو روس ا ا‪،‬ه ا ت و جخااا آور‬
‫آب ه ااا س ا وع‪،‬خو و گهن ا و ن ه ا ار‬
‫ماشا ا ا اانر آالر عخواوت‪،‬ا ا ا ا ا ا سا ا ا اااخ خار‬
‫دهيار ‪.‬‬
‫وس ا ه م ا و ت ‪ ،‬خان ‪،‬ساااخت و گهن ا ا ااا آ ا‬
‫آرام ا ار ها‪،‬ا گاااد و وس ا ه‬
‫وشاوت‪،‬سااامان هع‬
‫ض ا ااا س ا ا ن ا ا منس ا ااور و ا ااار ر ا ااود ‪ ،‬وس ا ا ه‬
‫گودش ا ا و روس ا ا ايت‪،‬خو ‪ ،‬گهن و ن ه ا ا ار ماش ا انر‬
‫آالر خ ا ما ت اع ا از خاال زها ااه و آ ا وشاااوت‪ ،‬خب‬
‫خل و ن ل عخومت روس ايت‪.‬‬
‫به بنبود‬
‫آم ااوزك رار ن ااار دهي ااار ه ااا و م وار‪ ،‬وسا ا ه‬
‫امااور وهن ت‪ ،‬وس ا ه م ا ااار و ا وه هااا‬
‫خود‪ ،‬وس ا ا ا ا ه ن ا ا ا اااور احالع ا ا ا ااار و روس ا ا ا ا ا‬
‫ا هت ونيك ا ا اات‪ ،‬وس ا ا ا ه بيخ ا ا ااه ج ا ا اااما م ا ا ا و يت‬
‫م وت‪ ،‬آموزك شهوون ار‪.‬‬
‫وس ا ا ا ا ا ا ه گودش ا ا ا ا ا ا و روس ايت‪،‬س ا ا ا ا ا ااوما ه‬
‫گ ا ار بخ ا خصوا ا ي و اااووت دهي ااار‬
‫ه ا ا ا ااا‪،‬اجوا ح ا ا ا ااوي ه ا ا ا ااا درآم ا ا ا ا زا‪،‬ا گاد و‬
‫وس ه بازار ه هها محلع‪.‬‬
‫دهيا ااار مو ا ااس اسا اات با ااا شناسا ااايت و‬
‫بي ي منا ا درآم ‪،‬هز نه ها را به‬
‫فهيب امور ادار ‪،‬خا مار روسا ايت و‬
‫بي ي شا‬
‫عخواوت در س س منا ا‬
‫نسي و اجوا نخا ‪.‬‬
‫ر ي ا ااه عخ ي ا ااار موه ا ااو ب ا ااه ا ا و ا بودج ا ااه‬
‫دهيااار هااا با ا در ا ااا ااوم هااا بودجااه‬
‫ه سنوار گ ش ه ابالغ ش ‪ ،‬نسي شود‬
‫ااا بااه عنااوار موجااا اياالع اجاوا بونامااه هاا‬
‫و ا ي ا اات ه ا ااا دهي ا ااار ه ا ااا م ا ا نسو ا اوار‬
‫گن د‪.‬‬
‫‪)1‬بواسا ااا بص ااو ‪ 2‬ما اااد ‪ 32‬آ اانر نام ااه م ااا ع‬
‫دهيا ااار ها‪،‬و ا ا ت هز نا ااه ها ااا جا ااار دهيا ااار‬
‫ا ث ‪ 40‬دري و هز نه هاا عخواوات دهياار‬
‫بااه راال بودجااه دهيااار ا ا ل ‪ 60‬دري ا بااود‬
‫ااه ع ا م رعا اات ا ااا موض ااو از س ااو دهي ااار‬
‫خ س مح وب مت شود‪.‬‬
‫ه‬
‫‪)2‬ايااوال هااو بودجااه ا شااامل درآما ها‬
‫و اع باارار(هز نااه هاا ماات باشا ) و با ا‬
‫سااار كاات از مه ا ااو ا ش اوا ط بودج اه‬
‫نويس ا ا ي‪ ،‬نسي ا ااوازر ميا ااار درآم ا ا ها و‬
‫اع بارار است‪.‬‬
‫‪)3‬من ا ا ار ا ا بي ا ااي درآم ا ا ها در‬
‫س ااال ‪ 1394‬م اات باو ا ي ب ااا رش ا‬
‫اع ب ااارار در س ااال ه ااا گ ش ا ه‬
‫انگام ود‪.‬‬
‫‪،)4‬ا ا ا ا ا ا ا ا ا از تني ا ا ا ا ا ا ا ااه و نس ا ا ا ا ا ا ا ااي بودج ا ا ا ا ا ا ا ااه‬
‫دهيار ‪،‬ر يا ا ا ااه ا ا ا ااوم ها ا ا ااا موهوحا ا ا ااه با ا ا ا ا‬
‫وسااط م ا ول امااور مااا ع دهيااار و دهيااار‬
‫ا ي ا ا و ‪ ،‬ا ا از صا ااو ا‪ ،‬شا ااورا اسا ااالمت‬
‫روسا ا‪ ،‬وسااط رشا شااورا امضااا و ابااالغ‬
‫شود‪.‬‬
‫‪)5‬وار ا ا ااز درآم ا ا ا ها ا ا ا بي ا ا ااي‬
‫ش ا در ح اات س ااال ني اااز ب ااه اخ ا‬
‫مص ااوهه ش ااورا اس ااالمت روس ا ا‬
‫را ن ارد‪.‬‬
‫‪)6‬اع بااارار عخواواات ااه از محاال اع بااارار دو اي‬
‫ب ا ااه دهي ا ااار ه ا ااا واگ ا ا ار م ا اات گ ا ااودد م ا اات باو ا اات‬
‫بواس ا ااا عخ ه ا ااود س ا ااال ه ا ااا ب ا اال در بودج ا ااه‬
‫ا ا ا بي ا ا ااي و هز ن ا ا ااه موه ا ا ااو ب ا ا ااه آر بواس ا ا ااا‬
‫بي ي شا و باا وجاه‬
‫موا ت نامه و ووه‬
‫با ا ااه و با ا ااار ا ا ااانووت اع با ا ااارار دو ا ا ااي باو ا ا ا ي‬
‫هز نه ود‪.‬‬
‫اسااا و مبنااا ضااوابط مااا ع بودجااه دهيااار هااا باه‬
‫موجااا ااانور و آ اانر نامااه مااا ع دهيااار هااا و م ااورار‬
‫اس ا خ امت و سااا و بخشاانامه هااا و دس ا ورا خل هااا‬
‫ما ااورد عخا اال دهيا ااار ها ااا يا اانر ما اات شا ااود و ا ااع بو ا ااع‬
‫ضوابط خاص ه رعا ت آر ها در بودجه سال مورد‬
‫نسو ضاوورر مات ابا در بخشانامه بودجاه دهياار هاا‬
‫در مت گودد‪.‬‬
‫‪)1‬اع بااار در ااا ي از سااازمار شااهودار هاا و‬
‫دهي ا ااار ه ا ااا ش ا ااور ب ا ااا او و ا اات اجا ا اوا‬
‫ا ه هااا ه ااو ش ا در بخشاانامه بودج اه‬
‫هز نه گودد‪.‬‬
‫سو صل‬
‫‪ )2‬ا ‪ 3‬دري رل بودجه دهيار در‬
‫ام ا ااور آموزشا ا ا ي و وهشا ا ا ي بواس ا ااا سياس ا اات ه ا ااا‬
‫ابالغع سازمار شهودار ها و دهياار را در ا اا زميناه‬
‫گودد‪.‬‬
‫‪)3‬در راس ا ا خااب بااه اج اوا بونامااه هااا اج خاااعع و‬
‫وهن ت در س ح روس ا‪،‬دهيار مت وان ا ‪ 3‬دريا‬
‫از رل بودجه دهيار را در ا ا زمينه هز نه نخا ‪.‬‬
‫‪)4‬در آما ا ا ناشا ا ا ي از م ا اااد ‪ 23‬ا ااانور جا ا اواش راننا ا ا ت‬
‫ه‬
‫يااو ا با ا يااوف اس ان اردساااز وسااا ل و گهن ا ار‬
‫ا خ ااي را هااا‪ ،‬خااط شا ي و ن ها ار آر‪ ،‬تنيااه و نصاا‬
‫و ن ها ا ا ا ار عالشا ا ا ا راهنخ ا ا ااايت و راننا ا ا ا ت و گهنا ا ا ا ار‬
‫ا خ ااي‪ ،‬ا ا ا اال ه ااا ع ااابو ياد ‪،‬ا ا ا و ف ااا‬
‫ها عخومت و ايالي را هاا روسا ايت‪،‬م ابو و ن اا‬
‫ادده خن در روس اها گودد‪.‬‬
‫‪)5‬عوارض آال ن ت در ا ي از محال بصاو‬
‫ا ا ا ااب م ا ا اااد ‪ 38‬ا ا ا ااانور ما يا ا ا ااار با ا ا ااو ارزك‬
‫ا ا اازود با ا ا ي ا ااوف وس ا ا ه ض ا ااا س ا ا‬
‫ن ا ا منسا ااور و را اااه اد ا اوار نا ااا م ا ااوب‬
‫ناش ي از آال ن ت ها گودد‪.‬‬
‫‪)6‬دهيااار هااايت ااه درآما اياال از منااا ا ماااد‬
‫‪ 123‬ااانور بونامااه اانگ وسا ه آر هااا با از‬
‫ااب مي ي ااارد ر ااال در س ااال م اات باش ا و ا ت ب اه‬
‫و ا ا ااس ا ا ااووه ه ا ا ااا عخواو ا ا اات م ا ا اانر در ا ا ا ااا‬
‫بودج ااه ش اادناد ا ا ام نخ ااود و گ ازارك آر را‬
‫به اس ان ار ارسال نخا ن ‪.‬‬
‫‪ )7‬ا بي ااي درآما اياال از وزيااا اع بااارار م خو ااز‬
‫در بودج ا ااه دهي ا ااار ها‪،‬ب ا ااه ه ا ااي وج ا ااه ها ا ا با ا اوا‬
‫س ا ااازمار ش ا ااهودار ه ا ااا و دهي ا ااار ه ا ااا ش ا ااورا گاد‬
‫نخواها ا ااود‪.‬ه ااو نا ا دهي ااار ه ااا م اات واننا ا منا ا ار‬
‫عخ ه ااود ن ااه م ااا اول س ااال ج ااار ب ااه ع ااالو س ااه م ااا‬
‫س ا ااال ب ا اال را با ا اوا ا ا ا بي ا ااي بودج ا ااه س ا ااال ‪1394‬‬
‫منسور نخا ن ‪.‬‬
‫‪)8‬ح ااوي ه ااا درآما ا زا و س ااوما ه‬
‫گا ا ا ا ا ا ار باو ا ا ا ا ا ا ي دارا ح ا ا ا ا ااوي‬
‫ااوجيتي ا ص اااد و ااي ا يا ا‬
‫ش باش ‪.‬‬
‫‪ )9‬ا ا ا ا بي ا ا ااي اع ب ا ا ااارار با ا ا اوا‬
‫خااب بااه شااورا اسااالمت روسا ا‬
‫به شوي ه ل ينر مت گودد‪:‬‬
‫دهي ااار ه ااا درج ااه ‪ 1‬و‪ 2‬ا ا ا ث م ااادل د‬
‫دري (‪ )%10‬بودجه جار ‪.‬‬
‫دهي ااار ه ااا درج ااه ‪ 3‬و‪ 4‬ا ا ث م ااادل اان‬
‫دري (‪ )%5‬بودجه جار ‪.‬‬
‫دهيااار هااا درجااه ‪ 5‬و‪ 6‬ا ا ث م ااادل سااه‬
‫دري (‪ )%3‬بودجه جار ‪.‬‬
‫بصااو ‪ :‬ا ااا بودجااه شااامل خااب ب اه‬
‫بودجا ااه و هز نا ااه ها ااا جا ااار شا ااورا‬
‫م ا ا اات باشا ا ا ا و م ناس ا ا ااا ب ا ا ااا دريا ا ا ا‬
‫ح ااي درآما ا در دهي ااار ب ااه ش ااورا‬
‫وداخت مت گودد‪.‬‬
‫‪)10‬س ا ا س اع ب ا ااارار ‪ 16‬و ‪ 17‬بودج ا ااه‬
‫ا ا ا ا ا ث ا ا ااا سا ا ا ا س ‪ 6‬دريا ا ا ا هز ن ا ا ااه‬
‫جااار (بااه اسا نا هز نااه شااوراها ) مات‬
‫باش ا ا ا ا ا ااه در ي ا ا ااورر ح ا ا ااي درآم ا ا ا‬
‫وداخت خواه ش ‪.‬‬
‫‪)11‬هو ون ا ااه ه ا ا ب ا اوا رار ن ا ااار ا ااار‬
‫ه‬
‫و ا ا اات دهي ا ا ااار ه ا ا ااا ي ا ا ااو ا در سا ا ا ا س‬
‫اع بارار جاار بودجاه ابال ا بي اي‬
‫است‪.‬ا گاد هو وناه ها باوا سانوار‬
‫مخنو مت باش ‪.‬‬
‫‪)12‬ب اوآورد من ا ار ا ا ل ااوا ر يااه نن وهااا خااام‬
‫و ا ا ا ا ا اات در س ا ا ا ا ا ااال ‪ 1394‬م ا ا ا ا ا ااادل شا ا ا ا ا ا ا مي ي ا ا ا ا ا ااور‬
‫ااع‬
‫م اات باشا ا ‪.‬مب ااي‬
‫(‪ )6.000.000‬ر ااال‬
‫ا ا ل دس ا خزد نن وه ااا خ ااام و اات و ااار و اات در‬
‫س ااال آ اات وس ااط ش ااورا ع ااا ع ر ااار م ا ه خواه ا‬
‫ش ا ا ا ااه عن ا ا ا زوم با ا ا از حو ا ااي س ا اااز ور ا ااار اي ا ااالي‬
‫بودجه مورد عخل وار گن د‪.‬‬
‫ااع اااداك ا ااار س ااال(عيا ا ) ب ااه‬
‫‪)13‬مب ااي‬
‫ص ا ااو ا ش ا ااورا ع ا ااا ع ر ا ااار خواه ا ا رس ا ااي ‪،‬و ع‬
‫دهيا ا ااار ها ا ااا مو فن ا ا ا در بودجا ا ااه سا ا ااال ‪1394‬‬
‫م ادل دو بواباو ا اه اوا وسانل باه شاو آر‬
‫ااه از سااه بوابااو ا ا ل دس ا خزد باااال و نباش ا ‪،‬‬
‫بي ي نخا ن ‪.‬‬
‫‪ )14‬وداخ ا اات اض ا ااا ه ر ا ااار رار ن ا ااار و س ا ااا و‬
‫ا ا ا ااوا و مزا ا ا ا ااا دهيا ا ا ا ااارار ب ا ا ا ااا رعا ا ا ا ا اات‬
‫مح ا ا ا ا ود ت ها ا ا ااا بودجا ا ا ااه و در ا ا ا ااار وب‬
‫دسا ورا خل نحااو ياانر ااوا و مزا اا‬
‫دهيارار در سال ‪ 1394‬مگاز مت باش ‪.‬‬
‫‪ )15‬ا بي ااي اع بااار ب اوا انگااام هااو ونااه‬
‫هز ن ا ا ااه ه ا ا ااا نا ا ا ا ض ا ا ااوور ماننا ا ا ا ا ا ااا‬
‫س ااو رس ااي نامه و‬
‫و ‪،‬س ااا نامه‪،‬‬
‫احالعيااه ااا آگتااي هااا و يااام هااا موهااو باه‬
‫ب‪ ،‬ش ااهو و ا ا يت و ام ااا مگ اااز نم ااي‬
‫باش ‪.‬‬
‫‪)16‬خو ا ا ا ا وسا ا ا ااا ل يا ا ا ااو ت‪،‬ه و ا ا ا ااوازم‬
‫زشي ا ااي خ ا ااارنع ا ااه مش ا ااابه ا واو ا اات آر ه ا ااا‬
‫ه‬
‫وجا ااود دارد ا ي ا ا ا مخنا ااو ب ا ااود و دهي ا ااار‬
‫ه‬
‫يا ااو ا با ا ا در ا ا بودجا ااه مصا ااوب ا ا ااالم‬
‫وا را از نو ا واوت آر خو ار نخا ‪.‬‬
‫‪)17‬در خو و مصوف مواد مصاويع‬
‫ادار ‪،‬سااوخت و خن ا ار خودروهااا‬
‫يو ه جويت شود‪.‬‬
‫‪)18‬گودهخ ا ا ا ا ا ا ا ااايت ه ا ا ا ا ا ا ا ااا‪،‬ه ان وش ا ا ا ا ا ا ا ا ي‬
‫ها‪،‬هخاااو هااا و نسااا و آر با ا بااه دور‬
‫از هو ونه گخل بوگزار و محل بوگازار‬
‫مناس ااا ب ااا موض ااو و ب ااا رعا اات اي اال‬
‫يو ه جويت ان خاب گودد‪.‬‬
‫‪ )19‬ااوا رار نااار دهيااار هااا ااا ا‬
‫مااواد ‪6،7‬و‪ 11‬آشاانر نامااه اسا خ امت‬
‫دهيار ها شور خواه بود‪.‬‬
‫‪ )20‬ا بي ااي اع بااار در حااوي هااا عخواواات باوا‬
‫بكا ا ااارگن وسا ا اانل ب ا ا اوا انگا ا ااام ا يا ا اات ها ا ااا‬
‫جااار و اس ا فاد از خ ا مار ا اواد ااه ااوا‬
‫آر ها از محل اع بار حوي ها عخواوت وداخات‬
‫م اات ش ااود در ا ي اات ه ااا ج ااار دهي ااار مگ اااز‬
‫نمي باش ‪.‬‬
‫‪ )21‬بي اي وداخات اوا رار نااوت‬
‫ااه در ا ياات جااار اش ا ال دارن ا ‪،‬از‬
‫محل اع بارار عخواوت مخنو است‪.‬‬
‫‪)22‬او ا اااد ا اوارداد ب ا ااا رعا ا اات م ا ااورار موه ا ااو ‪ ،‬ب ا ااا‬
‫اشا ا اص ي اات و ااويع با اوا ب ااه ر ااارگن ننا ا و‬
‫او اااوت بااه اس ا نا مااوارد موضااو واردادهااا س اال‬
‫ب اال موه ااو ب ااه مش ااا ل ‪،‬شا ا باوت و اي االع مخنا او و‬
‫او ا اااد ا اوارداد با ااا رعا ا اات م ا ااورار ب ا اوا انگا ااام را ااار‬
‫ه‬
‫م ا ا ه در م ا ا ر م ا اانر و مب ا ااي م ا ا ه ي ا ااو ا از‬
‫اع بارار هز نه ا (جار ) مگاز مت باش ‪.‬‬
‫ه‬
‫‪)23‬دهي ااار ه ااا مك فنا ا ي ااو ا ‪،‬ا ا از ا ا منر يا ا در يا ا‬
‫(‪ )%100‬هز نه ها اج ناب نا و وسنلع شامل وا و‬
‫مزا ا ااا م ا ا خو رار نا ااار و ا ا ازاو ضا ااو ا وا‪،‬عي ا ا‬
‫( اااداك ا ااار سااال) و ننا سااا و هز نااه هااا ااانووت وساانلع‬
‫ااا ا ااار سااال ‪،1394‬و ا ت بااه ا بي ااي هز نااه هااا د ااو‬
‫ا ام نخا ن به حور ه در ا ار سال هي ونه و‬
‫اع بار بابت وداخت ها وسنلع ا گاد ن ودد‪.‬‬
‫‪)24‬انگ ا ا ااام ر ي ا ا ااه م ا ا ااامالر (مزا ا ا ا ا ‪،‬‬
‫منا صا ا ااه و ‪ )....‬ا ا ااا ا آش ا ا اانر ناما ا ااه م ا ا ااا ع‬
‫دهي ااار ه ااا خواه ا ب ااود ااه رعا اات آر‬
‫بااو عه ا دهيااار و م ا ول مااا ع دهيااار‬
‫مت باش ‪.‬‬
‫‪ )25‬ا ا ا ل خي ا اات ا ا ااه ام ا ااوال‬
‫من ا ااول دهيا ااار ها ااا ب ا اوا سا ااال‬
‫‪ ،1394‬مب ااي ‪ 300.000‬ر ااال م اات‬
‫باش ‪.‬‬
‫‪)26‬دهيااار و م ا ول امااور مااا ع دهيااار‬
‫مك ا ا ا ا ا ااس ان ا ا ا ا ا ا درآم ا ا ا ا ا ا دهيا ا ا ا ا ااار را در‬
‫ا ا ااار وب و ا ا ااا س ا ا ااانووت دهي ا ا ااار و‬
‫ه‬
‫يااو ا در محا ود ااانووت روسا ا هز نااه‬
‫نخا ن ‪.‬‬
‫‪)27‬دهي ااار و م ا ول ام ااور م ااا ع دهي ااار مو ااس‬
‫ب ا ااه هز ن ا ااه ا ااود ا ا ا يح‪ ،‬م ا ااوب و ب ا ااه مو ا ااا‬
‫اع ب ااارار دهي ااار ا ا ا ث ااا ا ااار س ااال م ااا ع‬
‫دهي ا ااار ب ا ااود و باو ا ا ي از را ا ا مان ا ا ر ب ا ا ور‬
‫د يل اع بارار در اب دهيار وهن نخا ن ‪.‬‬
‫در راس ا ا اج اوا ماااد ‪ 46‬ااانور بونامااه اانگ مب ااي‬
‫ب ا ا ااو ا ا ااط دو ا ا اات ا هت وني ا ا ااب‪ ،‬ب ا ا ااه منس ا ا ااور ارس ا ا ااال‬
‫ا هت ونيك ا اات بودج ا ااه دهي ا ااار ه ا ااا ب ا ااه وزارر ش ا ااور‪،‬‬
‫سااامانه بودجااه دهيااار هااا شااور بااه آدر ا نت ن ااي‬
‫‪ Budget.imo.org.ir‬را ان ا ا از ش ا ا و‬
‫رعا ت موارد ه ل ا زامت است‪:‬‬
‫‪)1‬ب ااه اسا ا ناد م اااد ‪ 31‬آ اانر نام ااه م ااا ع دهي ااار‬
‫هااا‪ ،‬دهيااار مك ااس اساات بودجااه شاادناد سااال‬
‫ا ا ا دهيا ا ااار را ا ا ااا ا ا ا ااار د ما ا ااا تنيا ا ااه و با ا ااه‬
‫شورا اسالمت روس ا اراشه نخا ن و شورا بال‬
‫از ا ااار اساافن ما بودجااه مصااوب را باوا اجاوا‬
‫به دهيار ابالغ نخا ‪.‬‬
‫‪)2‬حب ا ااي م ا اااد ‪ 32‬آ ا اانر نام ا ااه م ا ااا ع‪ ،‬دهي ا ااار‬
‫مك ااس اس اات ا ا ا ث ااا نيخ ااه خ ااوداد م ااا‬
‫سال ا فو اي بودجاه را باه شاورا ارا اه و‬
‫شا ا ااورا ا ا ا ا ث ا ا ااا ا ا ا ااار ن ما ا ااا ‪ ،‬فو ا ا ااي‬
‫بودجا ا ا ااه را ب ا ا ا اوا ا ا ا ا ا ام الزم ا ا ا ااانووت با ا ا ااه‬
‫دهيار ابالغ نخا ‪.‬‬
‫‪)3‬حب ااي بص ااو ‪ 4‬م اااد ‪ 32‬آ اانر نام ااه م ااا ع‪ ،‬دهي ااار‬
‫مك ااس اس اات وز ا ه ا از بودج ااه و فو ااي بودج ااه را‬
‫ا ث ا د روز ا صاو ا باه اسا ان ار و وزارر‬
‫ش ا ااور ارس ا ااال نخا ا ا ا ااه ا ا ااا مه ا ا م ا اات باو ا اات ب ا ااه‬
‫ي ااورر ا هت ونيك اات در س ااامانه بودج ااه دهي ااار ه ااا‬
‫شا ا ااور با ا ااه آدر ا نت ن ا ا ااي ‪Budget.imo.org.ir‬‬
‫نن در شود ‪.‬‬
‫‪)4‬مه ت دست س ي بوا د ت بودجه مصوب‬
‫سا ااال ‪ 1394‬در سا ااامانه بودجه‪ ،‬ا ا ا ث ا ااا‬
‫نيخ ا ااه ا ااوورد ا م ا ااا س ا ااال ‪ 1394‬و مه ا اات‬
‫دست سا ي د اات فو ااي بودجااه(عخ هااود) سااال‬
‫‪ 1393‬ا نيخه مودادما ‪ 1394‬مت باش ‪.‬‬

similar documents