2 - Zespół szkolno-przedszkolny nr 8 w Żorach

Report
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
w Żorach
23.09.2014r
Plan zebrania
I ZEBRANIE OGÓLNE
1. Powitanie zebranych.
2. Przedstawienie oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2014/2015.
a) Plan Pracy Szkoły
b) Program Profilaktyki
c) Program Wychowawczy
d) organizacja zajęć świetlicy
e) organizacja zajęć pozalekcyjnych
f) harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami
g) korzystanie ze szkolnej strony internetowej, logowanie do dziennika
elektronicznego
3. Zapoznanie z zasadami WSO dotyczącymi zasad oceniania zachowania i kryteriów
oceniania. Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana ocena.
Roczna ocena z zachowania oraz skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Osiągnięcia uczniów za rok szkolny 2013/2014, analiza wyników sprawdzianu.
5. Komunikaty: odczytanie pisma Minister Edukacji Narodowej Joanny KluzikRostkowskiej
6. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok.
II ZEBRANIE W KLASIE
• Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
• Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z
poszczególnych przedmiotów i kryteriami ocen
zachowania.
• Omówienie zasad przeprowadzania wyborów do Rady
Rodziców i wybór nowej Rady.
• Pedagogizacja na temat: Jak egzekwować obowiązki od
dziecka?
• Wykorzystanie czasu wolnego dziecka – kontrola
rodziców
• Sprawy bieżące:
- informacje pielęgniarki szkolnej, fluoryzacja, badanie
czystości
- ubezpieczenie
- akcja ,,Szklanka mleka”
- stołówka
- wyjazdy i wycieczki szkolne
Program Profilaktyki-projekt
Program Profilaktyki został opracowany na lata 2014 – 2018
i zostanie przyjęty uchwałą nowej Rady Rodziców
Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 8 uzupełnia program
wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i
harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników
ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka.
Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są
do wieku uczniów. Program ten kierowany jest do każdego
ucznia, zarówno zdolnego jak i ze specyficznymi oraz
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia
pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku.
Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z uczniów
poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na zgodnie
ze swoimi możliwościami.
Założenia szkolnego programu profilaktyki
 Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.
 Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i
przygotowaniu wydarzeń ż życia szkoły tj.imprez klasowych, szkolnych, wycieczek,
wyjść itp.
 Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach
zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez
ogólnoszkolnych i charytatywnych.
 Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
 Eliminacja zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych.
 Współdziałanie z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych.
 Promocja szkoły poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum
szkoły i w środowisku lokalnym.
 Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień
uczniów.
 Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i
aspiracji.
 Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie przejawom niepożądanych
zachowań.
 Wspieranie rozwoju społecznego dzieci 6- letnich i 7 – letnich w klasach 1-szych.
 Przygotowanie uczniów do przejścia na następny etap rozwoju ( II etap edukacji,
gimnazjum).
Program wychowawczy –
projekt na lata 2014-2018
Program Wychowawczy Szkoły został opracowany po wcześniejszym
rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli.
Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program opisuje treści i
działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z
realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie
wychowania i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są
zobowiązani do podejmowania działań mających na celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia
dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne
są ze Statutem Szkoły.
Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z
podstawą programową
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zgodnie z podstawą programową celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
– Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki,
dotyczących przede wszystkim tematów
i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.
– Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i
rozwiązywania problemów.
– Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:
- czytanie,
myślenie matematyczne,
myślenie naukowe,
umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,
umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania
i korzystania z informacji,
umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i
przygotowania do dalszej edukacji,
umiejętność pracy zespołowej.
W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takie jak:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,
poczucie własnej wartości,
szacunek dla innych ludzi,
ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
Cele pracy wychowawczej
• Najważniejszym celem wychowawczym szkoły jest:
- Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w
wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i
zdrowotnym.
- Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie
rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności
lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.
- Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie
ich utrwalanie w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi
utożsamiali, rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje
wynikające z ich przestrzegania.
Organizacja zajęć świetlicy
Do świetlicy przyjmuje się:
a) uczniów klas I– III, w tym w szczególności dzieci rodziców
pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych,
b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas
IV – VI,
c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii
i basenu, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
gimnastyki korekcyjnej,
d) opieką objęci zastają również uczniowie skierowani do świetlicy,
z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
e) Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do
świetlicy szkolnej).
Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 7:00 do 16:10
Organizacja zajęć
pozalekcyjnych
Oferta zajęć pozalekcyjnych:
-
koło teatralne
koło logopedyczne
koło komunikacyjne
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
koło języka angielskiego
SKS
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
PEDAGOG SZKOLNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ŻORACH
Ewelina Gwóźdź
Kontakt:
e-mail [email protected]
Konsultacje dla rodziców: wtorek – 13.45 – 14.45
Zadania pedagoga szkolnego
·
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz
analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
·
określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z
wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
·
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
·
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki,
·
wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki,
·
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Harmonogram zebrań
z rodzicami
Data
Tematyka
Godzina
23.09.2014r
Ogólne zebranie rodziców. Spotkanie z wychowawcami.
Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania.
Przedstawienie planu pracy. Program Profilaktyki i
Wychowawczy. Osiągnięcia uczniów. Wybór nowej rady
rodziców.
16.00
03.12.2014r
Zapoznanie z wynikami nauczania, poinformowanie o
zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
16.00
19.01.2015r
Podsumowanie I semestru – zebranie ogólne. Osiągnięcia szkoły.
Pedagogizacja rodziców, zapoznanie z wynikami nauczania.
16.00
04.03.2015r
Zapoznanie z organizacją sprawdzianu – rodzice klasy VI.
16.00
27.05.2015r
Podsumowanie wyników nauczania. Poinformowanie o ocenach
przewidywanych z przedmiotów i zachowania.
16.00
KONSULTACJE
05 listopad 2014;
04 marzec 2015;
29 kwiecień 2015
od godziny 15.00 do 16.00
Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Sprawdzian klasy VI
1 września 2014r.
22 - 31 grudnia 2014r.
2 lutego - 13 lutego 2015r.
1 kwietnia 2015r.
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45
Wiosenna przerwa świąteczna
2 kwietnia - 7 kwietnia 2015r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
10.11.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznowychowawczych
05.01.2015 - dzień wolny od zajęć dydaktycznowychowawczych
02.01.2015 - dzień zostanie odpracowany w sobotę
24.01.2015
06.06.2015-dzień zostanie odpracowany w sobotę
30.05.2015
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno- wychowawczych
26 czerwca 2015r
Zapoznanie z zasadami WSO dotyczącymi
zasad oceniania zachowania i kryteriów
oceniania. Poinformowanie o warunkach i
sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie
uzyskiwania wyższej niż przewidywana
ocena.
- Kryteria oceniania w edukacji
wczesnoszkolnej – Statut str.27
- Wymagania na poszczególne oceny –
Statut str.29
- Kryteria oceniania w klasach IV-VI –
Statut str.29
Szczegółowe informacje można znaleźć
w Statucie, który dostępny jest na
stronie www.sp8.zory.pl
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów
1. Nauczyciel wystawiając ocenę musi uwzględnić różnorodne formy pracy
ucznia:
1) odpowiedzi ustne,
2) prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)
3) wykonywanie prac użytecznych dla realizacji programu nauczania
określone przez nauczyciela danego przedmiotu,
4) zadania domowe w różnej formie, określonej przez nauczyciela każdego
przedmiotu indywidualnie
5) udział , konkursach, zawodach, olimpiadach w zależności od wkładu
pracy,
6) aktywność w różnej formie określonej przez nauczyciela.
7) zeszyt przedmiotowy,
8) zeszyt ćwiczeń
Nauczyciele wpisują oceny w dzienniku używają następujących
skrótów:
•
•
•
•
•
•
•
•
T – test
•
S – sprawdzian (praca klasowa) •
K - kartkówka
•
D – dyktando ortograficzne
•
Zd – zadanie domowe
•
A – aktywność
•
O – odpowiedź ustna
•
U – prace użyteczne dla
•
realizacji programu nauczania
•
określonych
•
• KZ – konkursy, zawody,
olimpiady,
•
• Z – zeszyt,
•
• Zć – zeszyt ćwiczeń.
R – recytacja,
Cz – technika czytania,
L – znajomość lektury,
Pp – praca pisemna,
Wu – wypowiedź ustana,
Pk – praca klasowa.
Śpie- śpiew
Pkart.- poprawa kartkówki
Pspr.- poprawa sprawdzianu
Ćw.ryt.- ćwiczenia rytmiczne
P- poprawa
WSiP – ćwiczenia WSiP
Kryteria oceniania w klasach IV – VI
1. W klasach IV - VI oceny klasyfikacyjne roczne ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza
wymagania edukacyjne,
2) stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania
edukacyjne,
3) stopień dobry – 4 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne,
ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu,
4) stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania
edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,
5) stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest
minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,
6) stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych,
co uniemożliwia dalsze kształcenie.
2. Przy wystawianiu oceny z prac pisemnych na poziomie obowiązującym, należy wziąć
pod uwagę następujące kryteria:
1) przy testach sprawdzających:
a) 92% - 100% - bardzo dobry
b) 77% - 91% - dobry
c) 55% - 76% - dostateczny
d) 38% - 54% - dopuszczający
e) 0% - 37% - niedostateczny
f) 92% - 100% + zadanie dodatkowe - celujący
Kryteria oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
2. Oceny śródroczne, cząstkowe w klasach I-III ustala się na następujące
poziomy:
1) słaby,
2) niski,
3) dobry,
4) bardzo dobry
5) doskonały
3. Odpowiednikami każdego poziomu w klasach I-III będą:
1) słaby – 2
2) niski – 3
3) dobry – 4
4) bardzo dobry – 5
5) doskonały – 6
Informowanie rodziców o uzyskanych ocenach
Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe oraz wychowawca klasy są
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych
dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
obowiązkowych i dodatkowych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z zachowania: w terminie 16 dni od przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
Rodzice uczniów klas I – III otrzymują pisemnie na karcie oceny,
opisową przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych
obowiązkowych i dodatkowych oraz przewidywaną opisową ocenę
roczną
z
zachowania.
Proponowaną
ocenę
potwierdzają
własnoręcznym podpisem.
Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana
1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest
następujący:
1) Warunki, które uczeń musi spełnić, aby odwołać się od oceny rocznej
zaproponowanej przez nauczyciela:
a) Regularnie uczęszcza na zajęcia – jego frekwencja wynosi 80%,
b) Na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, jeżeli taki jest
wymagany,
c) Systematycznie odrabia zadania domowe,
d) Posiada oceny z aktywności.
2) Tryb uzyskiwania wyższej oceny niż przewidywana jest następujący:
a) w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie
rocznej, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć
pisemny wniosek o poprawienie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) Nie ulegają zmianie kryteria oceniania,
c) Istnieje możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień.
Klasyfikowanie śródroczne i roczne
1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry
1) pierwszy semestr trwa od 1 września do 15 stycznia;
2) drugi semestr rozpoczyna się od 16 stycznia, a kończy w
ostatnim dniu nauki szkolnej.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na
ukończenie szkoły.
Ocenianie zachowania
Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według
następującej skali:
1) Wzorowe,
2) Bardzo dobre,
3) Dobre
4) Poprawne
5) Nieodpowiednie
6) Naganne
- Zachowaniem wyjściowym każdego ucznia jest zachowanie dobre.
- Uczeń z dniem rozpoczęcia nauki w danym roku otrzymuje 200 punktów, do
których:
1) dodaje się punkty za pozytywne przejawy zachowania, lub
2) odejmuje się punkty za negatywne przejawy zachowania.
Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania :
Punkty dodatnie
Lp.
1.
2.
3.
Kryteria oceny zachowania ucznia
Udział w olimpiadzie przedmiotowej:
- I etap
- II etap
- III etap
Udział w innych konkursach
pozaszkolnych:
-udział
-miejsce premiowane
-wyróżnienie
Udział w szkolnych konkursach:
- udział,
- miejsce premiowane
Liczba
punktów
Częstotliwość
oceniania
każdorazowo
15
20
30
każdorazowo
10
20
15
każdorazowo
10
15
4.
Pomoc w organizacji imprez i uroczystości
szkolnych, oraz udział w występach
artystycznych na rzecz dzielnicy .
15
każdorazowo
5.
Praca na rzecz szkoły, promocja szkoły
(wydawanie gazetki, folderu itp.)
15
każdorazowo
6.
Praca na rzecz klasy: dyżury, gazetki,
akcje, imprezy klasowe.
5
każdorazowo
7.
Wzbogacanie doposażenie pracowni w
samodzielnie wykonane pomoce
dydaktyczne
10
każdorazowo
8.
Inne przejawy pozytywnego zachowania
np.: efektywne pełnienie funkcji
w klasie (np.: Samorząd Klasowy)
w szkole (np.: Samorząd Uczniowski)
10
każdorazowo
9.
Pomoc koleżeńska w nauce:
- systematyczna
- sporadyczna
20
5
raz w semestrze
10.
Wkład pracy włożony w naukę,
pracowitość, obowiązkowość
(uczeń otrzymuje punkty, gdy posiada nie
więcej niż 2 nieprzygotowania w
semestrze)
15
raz w semestrze
11.
Wysoka kultura osobista w szkole i poza
nią;
(uczeń otrzymuje punkty, gdy nie posiada
punktów ujemnych w kryterium od 1 do
12)
15
raz w semestrze
Punkty ujemne
Lp.
Kryteria oceny zachowania ucznia
Liczba
punktów
Częstotliwość
oceniania
1.
Nie wypełnianie obowiązków dyżurnego
klasy
5
każdorazowo
2.
Przeszkadzanie na lekcji (głośna rozmowa z
innymi uczniami, chodzenie po sali bez
zgody nauczyciela}
5
każdorazowo
3.
Bierna postawa ucznia na lekcji, nie
wykonywanie ćwiczeń na wf itp.)
5
każdorazowo
4.
Podważanie i komentowanie poleceń
nauczyciela na lekcji
10
każdorazowo
5.
Aroganckie odzywanie się do nauczycieli i
innych osób dorosłych
10
każdorazowo
6.
Wulgarne słownictwo
15
każdorazowo
7.
Przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie się z
innych
10
każdorazowo
8.
Zaczepianie fizyczne i prowokowanie do
bójek
20
każdorazowo
9.
Bójki uczniowskie
50
każdorazowo
10.
Zachowania świadczące o demoralizacji:
- kradzież
- wyłudzanie pieniędzy
- zorganizowana przemoc
- palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie innych
używek
każdorazowo
100
60
100
100
10
15.
Niewłaściwe zachowanie się na stołówce szkolnej, podczas
koncertów, apeli, uroczystości, przerw, na wycieczce
Inne przejawy negatywnego zachowania np.:
Ucieczka z lekcji
Krzyki na korytarzu podczas trwania zajęć lekcyjnych
Zaśmiecanie otoczenia: toaleta, korytarz, szatnia, teren
szkoły
Stwarzanie zagrożenia poprzez przynoszenie do szkoły
niebezpiecznych przedmiotów
Samowolne wychodzenie podczas przerw:
- poza teren szkoły
- na boisko szkolne
Niszczenie zieleni na terenie szkoły, umyślne niszczenie
cudzej własności, w tym również własności szkolnej
Nieprzygotowanie do lekcji
Brak obuwia zamiennego lub odpowiedniego stroju
uczniowskiego
Spóźnianie się na lekcje – za każde
16.
Godziny nieusprawiedliwione – za każdą godzinę
5
17
Robienie zdjęć lub korzystanie z kamery internetowej bez
zgody nauczyciela, korzystanie z tel. komórkowego,
tabletu lub innych urządzeń bez zgody nauczyciela
Nieodpowiednia fryzura (irokez, rozpuszczone długie
włosy), makijaż, pomalowane paznokcie, żucie gumy w
czasie lekcji
20
raz w
semestrze
raz w
semestrze
każdorazowo
5
każdorazowo
11.
12.
13.
14.
18
20
5
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
5
20
20
20
5
1
1
za każde
każdorazowo
Ustalenie oceny zachowania
Ocena
Wzorowe
Przedział
punktowy
Powyżej 350
Bardzo dobre
281-350
Dobre
200-280
Poprawne
100-199
Nieodpowiednie
1-99
Naganne
0
Wychowawca klasy, ustalając ocenę zachowania
oprócz uzyskanej przez ucznia liczby punktów
uwzględnia również następujące zasady:
1) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń,
który posiada na koncie, poza dodatnimi
punktami 30 punktów ujemnych,
2) oceny bardzo dobrej nie może mieć uczeń,
który posiada na koncie 50 punktów ujemnych,
3) oceny dobrej nie może mieć uczeń, który
posiada na koncie 100 punktów ujemnych,
4) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora
szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych
punktów może uzyskać najwyżej oceną
poprawną. Naganę dyrektora na piśmie dopina
się do indywidualnej karty ucznia.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
zasięganie opinii nauczycieli polega na tym, że każdy
wychowawca posiada zeszyt wychowawczy, w którym
nauczyciele uczący w danej klasie wpisują proponowaną przez
siebie ocenę z zachowania dla danego ucznia.
Zasięganie opinii uczniów danej klasy polega na tym, że
uczniowie opiniują proponowaną przez wychowawcę ocenę
poprzez podniesienie ręki, co zostanie zapisane na karcie do
głosowania przechowywanej w zeszycie wychowawcy.
Zasięganie opinii u ocenianego ucznia polega na tym że uczeń
dokonuje samooceny poprzez wypełnienie kart samooceny ( wg
wzoru). Karta ta przechowywana jest do 31. 08. danego roku w
segregatorze wychowawcy.
Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższych niż
przewidywane rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Uczeń lub jego rodzice( prawni opiekunowie) mają prawo
odwołać się od rocznej oceny zachowania jeżeli ocena
zachowania nie została wystawiona zgodnie z trybem i
sposobem zasięgania opinii przy wystawianiu oceny z
zachowania.
Ocena została wystawiona niezgodnie z opracowanymi
kryteriami oceniania.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają
wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
•
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
•
promocję do klasy programowo wyższej lub
ukończenie szkoły
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o
niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu
w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
Dziennik elektroniczny
- witryna dla rodziców
Umożliwia wzajemne przesyłanie
komunikatów między nauczycielami
a rodzicami oraz przeglądanie informacji
o ocenach, frekwencji, uwagach i
osiągnięciach, tematach lekcji oraz
zadaniach czekających na uczniów w
przyszłości. Dostęp do witryny jest
możliwy jedynie po zalogowaniu.

similar documents