VAT-ZD

Report
Nowości
Comarch ERP Optima
wersja 2013.3.1
Kraków, 18 lutego 2013 roku
Najważniejsze wyróżniki Comarch
ERP Optima wersja 2013.3.1
•
w związku ze zmianami w uldze na złe długi i korekcie podatku dochodowego
wprowadziliśmy załącznik VAT-ZD oraz dodano nowe raporty w informacjach bieżących,
•
wprowadziliśmy możliwość podpisywania elektronicznie wydruków do PDF. Funkcja
przydatna jest np. do przesyłania pracownikom PIT-11 bądź faktur wysyłanych
kontrahentom w formie elektronicznej,
•
w związku ze zmianą w przepisach wprowadziliśmy mechanizmy ułatwiające kontrolę
50% kosztów uzyskania odliczonych w wypłatach i możliwość zaprzestania ich odliczania,
•
umożliwiliśmy konfigurację nazewnictwa Faktur Sprzedaży na wydrukach. Użytkownik ma
tym samym możliwość zdefiniowania własnych tytułów dla faktury,
•
udostępniliśmy nowy typ korekty – Korekta zbiorcza/rabat, za pomocą której możliwe jest
udzielenie rabatu w odniesieniu do wszystkich faktur dla jednego odbiorcy w danym
okresie,
•
zaktualizowaliśmy wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji rocznej CIT-8 na
formularzu 21,
Najważniejsze wyróżniki Comarch
ERP Optima wersja 2013.3.1
•
wprowadziliśmy możliwość generowania zerowych deklaracji - ZUS RCA/ ZUS RZA dla
umów cywilnoprawnych, w miesiącach, w których nie ma dla nich wypłat,
•
umożliwiliśmy dodanie nowego rachunku bankowego z poziomu listy Faktur Sprzedaży
oraz formularza Faktury Sprzedaży,
•
wprowadziliśmy nowe wzory deklaracji: VAT-7 – wzór 13, VAT-7K – wzór 7 oraz VAT-7D –
wzór 4,
•
na liście kontrahentów udostępniliśmy operacje seryjne zmiany kategorii, domyślnego
konta księgowego, grupy kontrahenta, ustawienia warunków handlowych i płatności,
dodawania lub usuwania atrybutów,
•
umieściliśmy na wydrukach deklaracji podatkowych PIT-4R (3), PIT8AR(2), PIT-11(19), PIT40(17), PIT-8C(5), IFT-1(5), IFT-1R(5) numer referencyjny dla deklaracji, które zostały
wysłane drogą elektroniczna do US i odebrano dla nich potwierdzenie UPO,
•
dodaliśmy nowy wydruk świadectwa pracy obejmujący wybrane umowy zawarte na
okres próbny lub czas określony
Ulga na złe długi – załącznik VAT- ZD
W celu rozliczenia ulgi na złe długi
wprowadzono załącznik VAT-ZD
(zawiadomienie o skorygowaniu
podstawy opodatkowania oraz
kwoty podatku należnego) wraz z
wydrukiem.
Podpis elektroniczny wydruków do
PDF
W celu lepszego zabezpieczenia wysyłanych
dokumentów
wprowadzono
możliwość
podpisania pliku podpisem elektronicznym, co
gwarantuje autentyczność oraz to, że
dokument
nie
został
zmieniony.
Funkcjonalność ta może zostać wykorzystana
np. podczas przesyłania pracownikom PIT-11
lub kwitków wypłat.
Koszty uzyskania przychodu 50%
z tytułu praw autorskich
Na formularzu danych kadrowych
pracownika dodano nowy parametr
Nie odliczać 50% kosztów w wypłacie,
który pozwala na wyłączenie
naliczania kosztów 50% od
przychodów uprawniających do
zastosowania tych kosztów.
Koszty uzyskania przychodu 50%
z tytułu praw autorskich
Na formularzu wypłaty dodano pole Przychód
50%, w którym zapisywana jest pełna wartość
uprawniająca do zastosowania 50% kosztów
(bez względu na zaznaczenie nowego
parametru), która z kolei jest zliczana do
deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.
Konfiguracja nazewnictwa Faktur
Sprzedaży na wydrukach
Dzięki umożliwieniu
konfiguracji
nazewnictwa Faktur
Sprzedaży na
wydrukach użytkownik
może zdefiniować
własny tytuł
dokumentu faktury.
Korekta zbiorcza/rabat
Udostępniono nowy typ korekty –
Korekta zbiorcza/rabat, za pomocą
której możliwe jest udzielenie
rabatu w odniesieniu do
wszystkich faktur dla jednego
odbiorcy w danym okresie.
e-Deklaracje, CIT-8.
Zaktualizowano
wzór
dokumentu
elektronicznego do wysyłki deklaracji
rocznej CIT-8 na formularzu 21 do
systemu e-Deklaracje za rok 2012.
Zerowe ZUS RCA / ZUS RZA
dla umów cywilnoprawnych
Dodano nowy parametr Generuj
zerowe RCA/RZA dla umów
cywilnoprawnych bez wypłat, którego
zaznaczenie skutkuje uwzględnieniem
przy wyliczeniu deklaracji ZUS
rozliczeniowych zerowych deklaracji
ZUS RCA/ZUS RZA na podstawie
danych zapisanych w formularzu
umowy. Parametr jest dostępny z
poziomu System > Konfiguracja> Firma
> Płace > Parametry.
Dodanie nowego rachunku
bankowego z poziomu listy Faktur
Sprzedaży
Umożliwiono dodanie
nowego rachunku
bankowego z poziomu
listy Faktur Sprzedaży
oraz formularza Faktury
Sprzedaży.
Nowe wzory deklaracji: VAT-7 – wzór 13,
VAT-7K – wzór 7 oraz VAT-7D – wzór 4
Zaktualizowano wzór dokumentu
elektronicznego do wysyłki VAT-7,
VAT-7K i VAT-7D wraz załącznikiem
VAT-ZD do systemu e-Deklaracje.
Operacje seryjne na formularzu
kontrahenta
Na liście kontrahentów w menu
kontekstowym oraz na przycisku pod
listą
udostępnione zostały
następujące operacje seryjne.
Numer referencyjny na wydrukach
deklaracji podatkowych
Dla deklaracji, które zostały
wysłane drogą elektroniczną do US
w polu 2. Nr dokumentu na
wydruku wypełniany jest numer
referencyjny pobierany z
formularza deklaracji z zakładki eDeklaracje.
Wydruk świadectwa pracy
za wskazany okres
Dodano nowy wydruk umożliwiający drukowanie świadectwa
pracy obejmującego okres jednej lub kilku kolejnych umów na
czas określony, pomimo zawarcia i trwania kolejnej umowy na
czas określony /nieokreślony
Dziękujemy
www.comarch.pl/optima

similar documents