Stadens styrsystem

Report
Ledning och styrning
- intro nya chefer 20 nov
08.30
09.45
Ca 11.30
Ca 12.30
14.30
15.30 – 16.00
Introduktion till dagen
Göteborgs Stads styrsystem
Intern styrning och kontroll
Fika
Lunch
Den lokala processen del I: Nulägesanalys
Den lokala processen del II: Planering och
uppföljning
Fika
Stadens process för planering, budget och
uppföljning
Frågor, reflektioner och avslutning
Göteborgs Stads styrsystem
VÅRA UTGÅNGSPUNKTER
Lagar och
författningar
Den
politiska
viljan
Invånare
brukare
kunder
VÅR SYSTEMATIK
Styrande dokument
Förhållningssätt
Organisation och samordning
Roller och ansvar
Resurser
VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR
Kvalitet och
verksamhetsutveckling
En gemensam kvalitetsplattform för staden
ska tas fram
•
stärka den brukar- och kundorienterade kvalitetsstyrningen
•
kopplas till grunduppdrag
•
säkerställa att alla organisatoriska nivåer involveras
•
vävas in verksamhetsstyrningen som helhet
•
stödja verksamheterna att möta kraven på god intern styrning och kontroll
•
Överensstämma med statliga krav på systematik
•
vara så enkelt som möjligt – samutnyttja planer och moment, fästa
uppmärksamhet på det mest väsentliga
•
Koppla ihop kultur och struktur och systematik
VÅR SYSTEMATIK
Vi har framförallt stadengemensamma krav på
vår planering
och uppföljning…
GENOMFÖRANDE
FÖRBÄTTRING
…men kraven syftar
till att genomförande
och•förbättring
av verkUppföljningsrapporter
samheten,
våra tjänster och
• Avvikelser
dess• kvalitet
ska bliinternkontroll
så bra som
Iakttagelser
möjligt
för dem
vi kundenkäter,
är till för.
• Brukaroch
synpunkter
• Den politiska viljan
KF:s budget
Reglementen, ägardirektiv
Program, planer etc
• Lagar och andra
författningar
• Invånare, brukare
och kunder
GENOMFÖRANDE
FÖRBÄTTRING
• Uppföljningsrapporter
• Avvikelser
• Resultat internkontroll
• Brukar- och kundenkäter,
synpunkter
VIKTIGA STEG I VÅR PLANERING
Konstatera vad
vi måste
prioritera
Värdera i förhållande
till förutsättningar
och krav och
slutsatser från
uppföljning
Förstå vad som
förväntas av
oss
Pröva
prioriteringarna
Resurssätta våra
prioriteringar och
vår basverksamhet
Konkretisera
och bryta ned
genom
organisationen
Ledningsprocesser
Områden/
processer att
kontrollera
IK-Plan
Uppföljning
Åtgärder för att
hantera riskerna
Åtgärdsplan
Uppföljning
Riskanalys
Intern kontroll
Riskhantering
Planering ,
Budget
Uppföljning
• Brukare, Invånare , Kunder
• Lagar , Interna regelverk
• Den politiska viljan:
KF:s Budget, Reglementen, Ägardirektiv, Program, planer
(Förvaltnings- bolagsledningsnivå)
Analys av
nuläget
Utfall o analys av
föregående år
Inriktningsdokument
Utarbetande av
strategier,
målvärden
Utarbetande av
budget/
affärsplan
Budget/
Affärsplan
Jämställdhetsplan
Uppföljning
Rapportering

similar documents