Kaizen

Report
ไคเซ็น KAIZEN
Khon Kaen University
ไคเซ็นคืออะไร?
่ นๆ
● “ไค” หมายถึง แยกออกเป็นสว
● “เซ็น” หมายถึง ทาให้ด ี
กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen Event) หรือบางครงั้
เรียกว่า การโจมตีแบบสายฟ้า (Blitz)
การผลิตแบบลีนมีรากฐานจากแนวคิดของไคเซ็น
่ งระยะ
นน
่ ั คือ เป็นการปร ับเปลีย
่ นทีละเล็ กละน้อยตลอดชว
่ ผลกระทบต่อผลล ัพธ์ทางธุรกิจอย่าง
เวลานาน สะสมจนสง
สาค ัญ
Khon Kaen University
ไคเซ็นคืออะไร? (ต่ อ)
ไคเซ็นเป็น “ต ัวต่อ (Building Block)” ของ
้ ฐานทีว่ ธ
วิธก
ี ารผลิตแบบลีนทงหมด
ั้
เป็นพืน
ิ ก
ี าร
้ ก
้ มา
ผลิตแบบลีนทงหมดนี
ั้
ถ
ู สร้างขึน
Khon Kaen University
จิตวิญญาณไคเซ็นทีถ่ ูกต้ อง
10 หลักการพืน้ ฐานในการปรั บปรุ ง
1. โยนความคิดติดยึดแบบเดิมๆ ของคุณในการทาสิง่ ต่างๆทิ ้งไป
2. คิดว่าวิธีการใหม่จะทาได้ อย่างไร ไม่ใช่คิดว่ามันจะทาไม่ได้ เพราะอะไร
3. ห้ ามยอมรับข้ อแก้ ตวั ต้ องปฏิเสธสถานะเดิม
4. ไม่ต้องรอความสมบูรณ์แบบ เพียงแค่มีผลดี 50% ก็ควรเริ่ มลงมือปฏิบตั ิแล้ ว
หากเป็ นการแก้ ถกู จุด
5. แก้ ไขข้ อผิดพลาดทันทีที่พวกมันถูกพบ
6. ไม่ใช้ เงินก้ อนใหญ่ในการปรับปรุง
7. “ปั ญหา” ให้ โอกาสคุณใช้ สมอง
Khon Kaen University
จิตวิญญาณไคเซ็นทีถ่ ูกต้ อง (ต่ อ)
10 หลักการพืน้ ฐานในการปรั บปรุ ง
8. ถาม “ทาไม” อย่างน้ อย 5 ครัง้ จนกระทัง่ คุณพบสาเหตุที่แท้ จริ ง
9. ความคิดเห็นของคน 10 คน ย่อมดีกว่าคนเดียว
10. การปรับปรุงไม่มีจดุ จบ
Khon Kaen University
จุดประสงค์ ของไคเซ็นคืออะไร ?
กิจกรรมต่ างๆในไคเซ็นมุ่งเน้ นไปที่แต่ ละ
กระบวนการ และทุกๆการปฏิบัตกิ าร เพื่อที่จะ
เพิ่มคุณค่ า และลดความสูญเปล่ า
Khon Kaen University
สายธารคุณค่ า Value Stream
Khon Kaen University
ข้ อควรระวังในการทากิจกรรมไคเซ็น
- แผนสาหรับการผลิตล่ วงหน้ า
- ให้ ความมุ่งเน้ นไปที่การมีส่วนร่ วมของคนงาน
Khon Kaen University
บุคคลที่มีบทบาทให้ แรงหนุนและแรงส่ ง
สาหรั บกิจกรรมไคเซ็น
1. ผู้ประสานงานหรื อที่ปรึ กษา
Khon Kaen University
บทบาทหลักสาหรับกิจกรรมไคเซ็น (ต่ อ)
2. ผู้บริหารระดับสูงขึน้ ไป
3. บทบาทของสหภาพ
4. ผู้จัดการโรงงาน
5. ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
Khon Kaen University
ภาพรวม 3 ระยะของกิจกรรมไคเซ็น
ระยะที่ 1 : การวางแผนและเตรี ยมการ
ระยะที่ 2 : การนาไปใช้ - ตัวกิจกรรมไคเซ็นเอง
ระยะที่ 3 : การนาเสนอ การเฉลิมฉลอง และการติดตามผล
Khon Kaen University
ระยะที่ 1 : การวางแผนและเตรียมการ
• เลือกพืน้ ที่
• เลือกปั ญหา
เพื่อการ
ปรั บปรุ ง
Khon Kaen University
การกาจัดความสูญเปล่ า
Khon Kaen University
5 ขัน้ ตอนหลักในการค้ นพบความสูญเปล่ า
Khon Kaen University
สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็ นพิเศษในการเลือกปั ญหาเพื่อการปรับปรุ ง
• การทา 5ส
• การกาจัดคอขวด หรือการปรับปรุ งเวลาการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร
Khon Kaen University
สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็ นพิเศษในการเลือกปั ญหาเพื่อการปรั บปรุ ง (ต่ อ)
• ดาเนินการออกแบบเซลล์
จัดสมดุลสายการผลิต หรือคัมบัง
Khon Kaen University
เตรียมพืน้ ที่
• วัสดุ อุปกรณ์ และผู้สนับสนุน
ถ้ าปราศจากวัสดุ อุปกรณ์ และผู้สนับสนุน ที่จาเป็ นกิจกรรมไค
เซ็นจะล้ มเหลว มีการติดต่อกับพนักงานซ่อมบารุงให้ ช่วยเตรี ยม
และส่งมอบเครื่ องมือและเครื่ องใช้ ที่ต้องการให้
• ข้ อมูลเบือ้ งหลัง
รวบรวมข้ อมูลสารสนเทศที่ต้องใช้ ระหว่างดาเนินกิจกรรม
-กระบวนการปั จจุบนั และแผ่นตารางการปฏิบตั ิการ
-ข้ อกาหนดความต้ องการของลูกค้ า
Khon Kaen University
เลือกผู้นาทีม
หลังจากเลือกพื ้นที่และปั ญหาสาหรับกิจกรรมไคเซ็นแล้ ว ต้ องมี
การระบุผ้ นู าทีม ผู้นาทีมเป็ นคนนาทีมดาเนินกิจกรรมต่างๆ เขา
เลือกสมาชิกทีม ช่วยเตรี ยมการสาหรับกิจกรรมไคเซ็น สร้ าง
กาหนดการ รวยรวมเครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ งๆที่ต้องการ และ
ติดตามกิจกรรมทุกๆอย่าง
Khon Kaen University
เลือกสมาชิก
•
•
•
•
สมาชิกจะทุกเลือกโดยผู้นาทีม
ควรมีสมาชิกอย่างต่า 6 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน
ควรมีพนักงานจากพื ้นที่ปฏิบตั ิงานด้ วย
อย่างน้ อยครึ่งหนึง่ มาจากนอกพื ้นที่
Khon Kaen University
ระยะที่ 2 : การนาไปใช้
● การปฐมนิเทศ
● ทาความเข้ าใจสถานการณ์ ปัจจุบัน
● ทาการปรับปรุ ง
Khon Kaen University
การปฐมนิเทศ
•
•
•
•
แนะนาทีมงานและมอบหมายหน้ าที่
แนะนาวัตถุประสงค์และขันตอนการท
้
างานของกิจกรรม
แจกจ่ายชุดเครื่ องใช้ ให้ กบั ทีมงาน
ทาการอบรมที่จาเป็ น
Khon Kaen University
Khon Kaen University
ทาความเข้ าใจสถานการณ์ ปัจจุบัน
• สังเกตการณ์พื ้นที่ที่เลือกและรวบรวมข้ อมูล
• วาดผังกระบวนการ
• ศึกษาเวลาทาการทุกการปฏิบตั ิการ
Khon Kaen University
สั งเกตการณ์ พนื้ ทีท่ เี่ ลือกและรวบรวมข้ อมูล
Khon Kaen University
Khon Kaen University
วาดผังกระบวนการ
Khon Kaen University
วาดผังกระบวนการ (ต่ อ)
Khon Kaen University
วาดผังกระบวนการ (ต่ อ)
Khon Kaen University
ศึกษาเวลาทาการทุกการปฏิบัตกิ าร
Khon Kaen University
ทาการปรับปรุง
•
•
•
•
พัฒนาแนวคิดใหม่ในการปรับปรุง
ดาเนินการแผนงานใหม่
ทดสอบแนวคิดการปรับปรุง
พัฒนามาตรฐานใหม่
Khon Kaen University
พัฒนาแนวคิดใหม่ ในการปรับปรุง
Khon Kaen University
พัฒนาแนวคิดใหม่ ในการปรับปรุง
Khon Kaen University
ดาเนินการแผนงานใหม่
จัดเตรี ยมพื้นที่ให้เรี ยบร้อย โดยเหลือไว้แต่สิ่งที่
ต้องการของกระบวนการใหม่ กาหนดพื้นที่
ทดสอบแนวคิดการปรับปรุง
สังเกตรอบเวลาการผลิตใหม่ บันทึกปั ญหาต่างๆ
ตรวจสอบความปลอดภัย คานวนการประหยัด
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกาจัดความสู ญเปล่า
พัฒนามาตรฐานใหม่
ตั้งเป้ าหมายใหม่และระบุตวั ชี้วดั สาหรับ
กระบวนการใหม่
Khon Kaen University
ระยะที่ 3 : การนาเสนอ การเฉลิมฉลอง และการติดตามผล
● การนาเสนอ
● การเฉลิมฉลอง
● การติดตามผล
Khon Kaen University
การนาเสนอ
• การเตรี ยมนาเสนอข้ อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทังหมดเผยแพร่
้
และแสดงผลลัพธ์
Khon Kaen University
Khon Kaen University
การเฉลิมฉลอง
• เลี ้ยงอาหารกลางวัน
• ทุกคนที่มีสว่ นร่วมเข้ าร่วมกิจกรรม
• มอบของรางวัล
Khon Kaen University
การติดตามผล
• เพื่อไห้ ได้ ประโยชน์ของกิจกรรมอย่างเต็มที่
• ประชุมติดตามผล
• แจ้ งผลลัพธ์ของระบบใหม่
Khon Kaen University
ขอบคุณครับ
Khon Kaen University

similar documents