Birkagårdens förskola Sol

Report
Stockholm stad
Förskoleundersökning 2014
094107 Solägget Birkagården
Presentation
• Om undersökningen
• Frågorna i enkäten
• Inför läsning av rapporten
• Svarsfrekvens
• Resultat
–
–
–
–
Övergripande resultat
Förskola per år
Förskola flickor/pojkar
Index per område, KF-indikator och NFI
Om undersökningen
•
Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm
stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att
utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av
förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se.
•
Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en
webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick
varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de
två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka 8-15 år 2014.
•
Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade
barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i slutet av januari år 2014.
•
Denna rapport visar resultaten för 094107 Solägget Birkagården.
•
Resultaten i rapporten jämförs för stadsdelen totalt samt mellan år 2012-2014 för förskolan samt flickor och pojkar
såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp.
•
•
Antal svar för förskolan är 16 st, vilket ger en svarsprocent på 89 %.
•
Totalt för Stockholm stad inkom 36364 svar, vilket ger en svarsprocent på 72 %.
•
Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund, [email protected]
Antal svar för Norrmalm stadsdel är 2586 svar, vilket ger en svarsprocent på 74 %.
Frågorna i enkäten
1.
2.
3.
4.
Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras.
Mitt barns utveckling synliggörs och dokumenteras.
Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande.
Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin
förmåga att lyssna, reflektera, utveckla sitt skriftspråk).
5. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, tid).
6. Mitt barn uppmuntras till att utveckla förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för sambanden i naturen mellan
människor, växter och djur).
7. Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.
8. Mitt barn känner sig tryggt.
9. Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas.
10. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför
andra).
11. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar.
12. Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov.
13. Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.
14. Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. bibliotek, teater, konserter, museer).
15. Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse.
16. Mitt barn tycker maten smakar bra.
17. Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost.
18. Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan.
19. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (t.ex. genom utvecklingssamtal, föräldramöten, andra forum).
20. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.
21. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.
22. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker.
23. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola.
24. Jag kan rekommendera mitt barns förskola.
25. Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på.
Not: Vissa stadsdelar har egna extrafrågor utöver ovanstående 25 frågor.
Inför läsning av rapporten
•
Maskinella avrundningar (avrundningar av andelar till heltal) och internt bortfall förekommer i resultatredovisningen.
•
Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att
om en förskola har färre än 5 svar redovisas inte förskolan separat men vårdnadshavarens svar ingår i
totalresultaten. Detsamma gäller vid redovisning flickor/pojkar där måste minst 5 vårdnadshavare till flickor och
minst 5 vårdnadshavare till pojkar svarat för att redovisning ska ske.
•
Andel som har svarat ”Vet ej” visas vid sidan av diagrammen, även andel som besvarat påståendet med 4 eller 5
(5-Instämmer helt) visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen.
•
Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg 4 + 5) svar per aktuellt frågeområde. KF-indikator
är andelen nöjda (betyg 4 + 5) svar på fråga 23. Index per område och KF-indikator mäts i skalan 0-100.
•
NFI (NöjdFöräldraIndex) är en indexering av fråga 23 och mäts i skalan 0-100.
•
Frågan nedan har sedan förra årets undersökning omformulerats vilket innebär att de jämförande resultaten mellan
åren bör tolkas med försiktighet.
–
Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud formulerades år 2013 Jag är nöjd
med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan (t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att
själva uttrycka sig med musik, måla, dansa m.m.).
Svarsfrekvens
Stockholm stad
Stockholm stad totalt
Norrmalm stadsdel
094107 Solägget Birkagården
094107 Solägget Birkagården flickor
094107 Solägget Birkagården pojkar
Avd Solägget
Urval netto
2013
50 138
3 598
18
Antal svar
2013
34 893
2 598
15
6
9
Svarsfrekvens
(%) 2013
70
72
83
Urval netto Antal svar
2014
2014
50 415
36 364
3 502
2 586
18
16
8
8
18
16
Svarsfrekvens
(%) 2014
72
74
89
89
Övergripande resultat
094107 Solägget Birkagården andel nöjda (betyg 4 + 5) år 2014
1: Utveckling och lärande
uppmuntras
25: Valmöjlighet av
2: Utveckling och lärande
100
f örskola
synliggörs
24: Rekommendera
3: Pedagogiska miljön
90
f örskolan
23: Helhetsbild
80
4: Språklig utveckling
70
60
22: Trygg och säker
5: Matematiskt tänkande
Förskola 2014
50
40
21: Inf ormation om
f örskolans mål
30
6: Naturvetenskapliga
f enomen
Stadsdel 2014
20
10
20: Välkommen att ställa
f rågor
7: Fysiska aktiviteter
0
19: Delaktighet och
inf lytande
8: Känner sig tryggt
18: Inf ormation om
maten
9: Lika möjlighet f ör
f lickor och pojkar
17: Varierad och
näringsrik kost
16: Maten smakar bra
15: Själv skapa och
uttrycka sig
14: Kulturutbud
10: Sociala f örmågor
11: Eget initiativ och
ansvar
12: Lyhörd f ör barnets
behov
13: Blir bemött
respektf ullt
Not: Se frågornas formulering i
sin helhet under avsnittet
"Frågorna i enkäten".
094107 Solägget Birkagården andel nöjda (betyg 4 + 5) per fråga
per år
25: Valmöjlighet av
f örskola
1: Utveckling och
lärande uppmuntras
100
90
2: Utveckling och
lärande synliggörs
80
24: Rekommendera
f örskolan
70
4: Språklig utveckling
60
50
Förskola 2014
40
30
23: Helhetsbild
5: Matematiskt
tänkande
20
Förskola 2013
10
0
Förskola 2012
22: Trygg och säker
8: Känner sig tryggt
Stadsdel 2014
21: Inf ormation om
f örskolans mål
9: Lika möjlighet f ör
f lickor och pojkar
20: Välkommen att
ställa f rågor
10: Sociala f örmågor
11: Eget initiativ och
ansvar
Not: Se frågornas formulering i
sin helhet under avsnittet
"Frågorna i enkäten". Endast
frågor som är jämförbara över
åren ingår i diagrammet.
094107 Solägget Birkagården andel nöjda (betyg 4 + 5) år 2014
1: Utveckling och lärande
uppmuntras
2: Utveckling och lärande
25: Valmöjlighet av f örskola 100
synliggörs
24: Rekommendera f örskolan
3: Pedagogiska miljön
90
23: Helhetsbild
80
4: Språklig utveckling
70
22: Trygg och säker
60
5: Matematiskt tänkande
Pojke 2014
50
21: Inf ormation om f örskolans
mål
40
30
6: Naturvetenskapliga f enomen
20
20: Välkommen att ställa f rågor
10
Flicka 2014
Stadsdel 2014
7: Fysiska aktiviteter
0
19: Delaktighet och inf lytande
18: Inf ormation om maten
17: Varierad och näringsrik kost
16: Maten smakar bra
15: Själv skapa och uttrycka sig
14: Kulturutbud
8: Känner sig tryggt
9: Lika möjlighet f ör f lickor och
pojkar
10: Sociala f örmågor
11: Eget initiativ och ansvar
12: Lyhörd f ör barnets behov
13: Blir bemött respektf ullt
Not: Se frågornas formulering i
sin helhet under avsnittet
"Frågorna i enkäten".
Förskola per år
094107 Solägget Birkagården per år
Utveckling och lärande
Mitt barns utveckling och
lärande uppmuntras.
Mitt barns utveckling och
lärande dokumenteras och
synliggörs.
Den pedagogiska miljön
uppmuntrar till utveckling och
lärande.
Mitt barn uppmuntras i att
utveckla sitt språk.
Mitt barn uppmuntras i att
utveckla sitt matematiska
tänkande.
Mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin f örståelse f ör
naturvetenskapliga f enomen.
Mitt barn uppmuntras till f ysiska
aktiviteter.
Förskola 2014
Förskola 2013
Förskola 2012
Stadsdel 2014
0
0
0 7
02 7
Förskola 2014
Förskola 2013
Förskola 2012
Stadsdel 2014
0
0 7
0 6
1 5
67
33
50
50
67
27
31
59
20
27
57
13
15
0
0
0 7
12
Förskola 2014
Förskola 2013
Förskola 2012
Stadsdel 2014
0 7
0
14
0 6
13
14
36
38
44
32
Förskola 2014 0
14
Förskola 2013 0
13
Stadsdel 2014 1 4
14
Förskola 2014
Förskola 2013
Förskola 2012
Stadsdel 2014
53
47
50
53
37
20
36
33
44
47
33
36
64
40
10
Förskola 2014 0 7
Förskola 2013 0
Stadsdel 2014 1 4
53
52
34
36
29
50
36
44
50
48
34
29
29
25
12
Förskola 2014 0
13
Förskola 2013 0
Stadsdel 2014 1 5
1) Instämmer inte alls
29
36
33
42
31
52
13
33
33
27
15
40
40
30
2)
48
3)
4)
5) Instämmer helt
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
0
100
7
100
6
93
1
90
80
93
81
79
0
7
0
2
86
87
81
7
0
1
80
100
93
86
0
27
6
5
57
86
94
81
0
7
0
11
64
75
84
0
20
9
73
73
78
0
0
3
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården per år
Normer och värden
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Förskola 2014 0 7 0
Mitt barn känner sig
tryggt.
93
Förskola 2013 0 7 0
33
Förskola 2012 0 6
19
Stadsdel 2014 02 5
77
25
75
17
Stadsdel 2014 12 5
33
71
33
Förskola 2013 0
Förskola 2012 0 7
Stadsdel 2014 02 7
1) Instämmer inte alls
50
22
Förskola 2014 0 7
Mitt barn uppmuntras i att
utveckla sina sociala
f örmågor (t.ex. utveckla
sin empati, ansvarskänsla
tolerans och omtanke
inf ör andra).
67
15
Förskola 2013 0
Förskola 2012 0
75
25
Förskola 2014 0 8
Flickor och pojkar ges lika
möjligheter att utvecklas.
60
60
60
7
40
53
33
28
63
2)
3)
4)
93
0
93
0
94
0
93
1
92
7
100
20
83
25
93
15
93
0
100
0
87
6
92
5) Instämmer helt
4
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården per år
Inflytande och delaktighet
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Förskola 2014 0
Mitt barn uppmuntras i att
ta egna initiativ och eget
ansvar.
67
8
0
Stadsdel 2014 02
10
Förskola 2014 0
13
Stadsdel 2014 1 3
Förskola 2014 0
Personalen på f örskolan
bemöter mitt barn på ett
respektf ullt sätt.
47
Förskola 2013 0
Förskola 2012 0
Personalen är lyhörd f ör mitt
barns önskemål och behov.
20
67
Stadsdel 2014 01 5
1) Instämmer inte alls
0
33
100
20
92
25
88
11
80
0
85
4
87
0
93
1
51
7
53
27
34
13
80
25
37
11
33
51
27
60
22
71
2)
3)
4)
5) Instämmer helt
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården per år
Kultur
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Förskola 2014
Jag är nöjd med hur f örskolan
ger mitt barn möjlighet att ta del
av stadens kulturutbud (till
exempel bibliotek, teater,
konserter eller museer).
6
Förskola 2013 0
Stadsdel 2014
25
38
53
8
Förskola 2014 0 6
Mitt barn uppmuntras till att
själv f å skapa och uttrycka sig
med hjälp av bild, musik, dans,
sång, rytmik och rörelse.
19
Stadsdel 2014 1 4
1) Instämmer inte alls
11
13
20
20
27
25
13
36
38
12
44
31
2)
52
3)
4)
5) Instämmer helt
50
0
47
0
61
8
81
0
83
2
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården per år
Mat
Mitt barn tycker att maten
smakar bra.
Mitt barns f örskola serverar en
varierad och näringsrik kost.
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Förskola 2014 0
19
Stadsdel 2014 1 3
11
Förskola 2014 0
19
Stadsdel 2014 1 2
19
33
Stadsdel 2014
4
51
19
10
63
32
Förskola 2014 0 6
Jag är nöjd med den
inf ormation jag f år om
maten på f örskolan.
63
54
50
8
1) Instämmer inte alls
15
44
26
2)
47
3)
4)
5) Instämmer helt
81
0
84
5
81
0
87
6
94
0
73
2
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården per år
Samverkan med hemmet
Jag har möjlighet till delaktighet
och inf lytande i verksamheten.
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Förskola 2014 0
13
38
Stadsdel 2014 2 4
9
Förskola 2014 0
Jag känner mig välkommen att
ställa f rågor och f ramf öra
synpunkter på verksamheten.
Förskola 2013
13
Förskola 2012
6
Stadsdel 2014
3 3
Förskola 2013 0
Förskola 2012
31
54
25
31
0
27
13
25
50
59
13
75
13
Stadsdel 2014 1 3
27
26
6
6
44
33
6
9
Förskola 2014 0 6
Jag har f ått inf ormation om
f örskolans mål och
arbetssätt.
50
40
6
6
47
25
8
25
1) Instämmer inte alls
2)
56
63
3)
4)
5) Instämmer helt
88
0
85
1
75
0
60
0
75
0
85
0
88
0
87
0
81
0
88
1
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården per år
Övriga frågor
Jag upplever att f örskolan i
sin helhet är trygg och
säker.
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Förskola 2014 0 6
13
Förskola 2013 0
20
Förskola 2012 0
19
Stadsdel 2014 12
Jag är som helhet nöjd med
mitt barns f örskola.
13
Jag har haf t möjlighet att
välja vilken f örskola mitt
barn ska gå på.
Förskola 2013 0
81
0
89
0
88
0
100
0
88
0
87
0
88
0
87
0
80
0
86
0
80
6
69
13
75
0
50
61
69
53
6
61
13
75
33
7 0
13
2 3
8
65
27
31
Förskola 2012 0 6
19
1) Instämmer inte alls
60
22
Förskola 2013 0
5
53
20
20
6
56
26
13
Förskola 2014 0
Stadsdel 2014
0
31
9
Förskola 2014 0 6
Stadsdel 2014
100
19
6 0 6
Förskola 2012
80
47
Stadsdel 2014 1 3
Jag kan rekommendera
mitt barns f örskola.
0
28
Förskola 2013 0
Förskola 2012
94
31
9
Förskola 2014 0
81
9
53
31
38
31
44
17
2)
63
3)
4)
81
5) Instämmer helt
1
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
Förskola flickor/pojkar
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Utveckling och lärande
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014 0
Mitt barns utveckling och
lärande uppmuntras.
71
Flicka 2014 0
63
Pojke 2013 0
38
33
67
Flicka 2013 0
80
Stadsdel 2014 02
Mitt barns utveckling och
lärande dokumenteras och
synliggörs.
7
Pojke 2014 0
59
29
Flicka 2014 0
13
Pojke 2013 0
11
43
75
44
44
80
15
13
Pojke 2013 0
11
Mitt barn uppmuntras i att
utveckla sitt språk.
17
37
25
44
50
14
25
43
43
29
71
Flicka 2013 0
1) Instämmer inte alls
44
67
14
Pojke 2013 0
Stadsdel 2014 12
50
44
50
10
2)
52
3)
4)
0
100
0
100
90
0
1
7
1
71
0
88
0
89
0
1
7
2
100
100
88
1
4
0
89
0
83
0
81
1
75
0
86
0
2
2
3
3
5
83
100
50
34
100
79
17
38
Pojke 2014 0
Flicka 2014 0
47
67
17
Stadsdel 2014 1 4
20
32
17
Flicka 2014 0
Flicka 2013 0
29
13
Stadsdel 2014 1 5
Pojke 2014 0
20
31
Flicka 2013 0
Den pedagogiska miljön
uppmuntrar till utveckling och
lärande.
29
5) Instämmer helt
100
86
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Utveckling och lärande
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014 0
Mitt barn uppmuntras i att
utveckla sitt matematiska
tänkande.
29
Flicka 2014 0
43
14
Pojke 2013 0
43
22
44
Flicka 2013 0
29
Pojke 2013 0
29
Flicka 2013 0
20
Stadsdel 2014 1 4
12
Flicka 2014 0
Pojke 2013 0
Flicka 2013 0
Stadsdel 2014 1 5
1) Instämmer inte alls
43
0
78
0
100
17
81
11
57
0
71
0
71
22
80
17
84
9
57
0
88
0
78
0
67
0
43
14
14
57
29
43
60
20
31
14
13
29
48
29
Flicka 2014 0
Pojke 2014 0
Mitt barn uppmuntras till
fysiska aktiviteter.
34
14
0
40
14
Pojke 2014 0
71
33
60
Stadsdel 2014 1 3
Mitt barn uppmuntras till att
utveckla sin förståelse för
naturvetenskapliga
fenomen.
14
29
52
29
0
29
38
22
50
22
56
33
15
50
30
2)
29
3)
17
48
4)
5) Instämmer helt
78
3
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Normer och värden
Mitt barn känner sig tryggt.
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014 0
Flicka 2014 0
100
13
0
Pojke 2013 0
22
Flicka 2013 0
78
17
0
Stadsdel 2014 02 5
Flickor och pojkar ges lika
möjligheter att utvecklas.
Pojke 2014 0
14
Flicka 2014 0
14
71
83
29
71
20
Stadsdel 2014 12 5
80
22
71
14
Flicka 2014 0
43
43
25
75
Pojke 2013 0
44
56
Flicka 2013 0
83
Stadsdel 2014 02 7
1) Instämmer inte alls
33
67
17
Flicka 2013 0
Pojke 2014 0
50
25
Pojke 2013 0
Mitt barn uppmuntras i att
utveckla sina sociala
förmågor (t.ex. utveckla sin
empati, ansvarskänsla
tolerans och omtanke inför
andra).
88
17
28
2)
63
3)
4)
100
0
88
0
100
0
83
0
93
1
86
0
100
14
100
22
100
17
93
15
86
0
100
0
100
0
100
0
92
5) Instämmer helt
4
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Inflytande och delaktighet
Mitt barn uppmuntras i att ta
egna initiativ och eget
ansvar.
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014 0
43
29
0
63
38
100
0
Pojke 2013 0
63
38
100
11
100
33
88
11
71
0
88
0
85
4
86
0
88
0
93
1
75
Stadsdel 2014 02
10
Pojke 2014 0
Flicka 2014 0
Flicka 2014 0
0
43
29
63
11
25
34
14
51
14
13
Stadsdel 2014 01 5
1) Instämmer inte alls
51
13
Pojke 2014 0
25
37
29
Stadsdel 2014 1 3
Personalen på förskolan
bemöter mitt barn på ett
respektfullt sätt.
57
Flicka 2014 0
Flicka 2013 0
Personalen är lyhörd för
mitt barns önskemål och
behov.
29
71
38
50
22
2)
71
3)
4)
5) Instämmer helt
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Kultur
Jag är nöjd med hur förskolan
ger mitt barn möjlighet att ta del
av stadens kulturutbud (till
exempel bibliotek, teater,
konserter eller museer).
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014
13
Flicka 2014 0
13
25
38
13
Pojke 2013 0
63
44
22
Flicka 2013 0
Stadsdel 2014
Mitt barn uppmuntras till att själv
få skapa och uttrycka sig med
hjälp av bild, musik, dans, sång,
rytmik och rörelse.
67
8
Pojke 2014 0
13
Flicka 2014 0
13
Stadsdel 2014 1 4
1) Instämmer inte alls
11
25
13
25
0
13
75
0
56
0
33
0
61
8
75
0
88
0
83
2
17
36
38
38
38
50
31
2)
13
33
17
20
12
13
52
3)
4)
5) Instämmer helt
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Mat
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014 0
Mitt barn tycker att maten
smakar bra.
13
Flicka 2014 0
Pojke 2014 0
Flicka 2014 0
13
25
10
8
0
50
75
0
51
84
5
88
0
75
0
87
6
100
0
88
0
73
2
50
32
54
63
13
4
88
75
38
Flicka 2014 0
1) Instämmer inte alls
33
25
Pojke 2014 0
Stadsdel 2014
25
11
13
Stadsdel 2014 1 2
Jag är nöjd med den information
jag får om maten på förskolan.
75
25
Stadsdel 2014 1 3
Mitt barns förskola serverar en
varierad och näringsrik kost.
13
63
15
2)
25
26
3)
47
4)
5) Instämmer helt
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Samverkan med hemmet
Jag har möjlighet till delaktighet
och inflytande i verksamheten.
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014 0
13
38
50
88
0
Flicka 2014 0
13
38
50
88
0
85
1
75
0
75
0
67
0
50
0
85
0
Stadsdel 2014
Jag känner mig välkommen att
ställa frågor och framföra
synpunkter på verksamheten.
2 4
9
Pojke 2014 0
25
Flicka 2014 0
25
Pojke 2013
11
Flicka 2013
Stadsdel 2014
Jag har fått information om
förskolans mål och arbetssätt.
31
25
3 3
22
13
Flicka 2014 0
13
33
33
0
17
59
13
75
88
0
13
75
88
0
100
0
67
0
88
1
44
Flicka 2013 0
1) Instämmer inte alls
33
26
Pojke 2013 0
Stadsdel 2014 1 3
38
33
0
9
Pojke 2014 0
50
38
0
17
54
56
33
8
33
33
25
2)
63
3)
4)
5) Instämmer helt
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Övriga frågor
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014 0
Jag upplever att förskolan i sin
helhet är trygg och säker.
13
13
13
88
Pojke 2013 0
11
89
Flicka 2013 0
33
Stadsdel 2014 12
67
9
28
Pojke 2014 0
Jag är som helhet nöjd med
mitt barns förskola.
75
Flicka 2014 0
25
0
Flicka 2014 0
75
38
Pojke 2013 0
63
33
67
Flicka 2013 0
67
Stadsdel 2014 1 3
Jag kan rekommendera mitt
barns förskola.
Pojke 2014 0
9
13
75
22
67
17
2 3
Pojke 2014 0
50
8
65
14
86
38
Pojke 2013 0
33
22
Flicka 2014 0
38
25
50
40
6
5
25
25
Flicka 2013 0
1) Instämmer inte alls
0
75
11
Flicka 2013 0
Stadsdel 2014
61
25
Pojke 2013 0
Jag har haft möjlighet att
välja vilken förskola mitt barn
ska gå på.
33
26
13
Flicka 2014 0
Stadsdel 2014
61
9
40
17
2)
20
63
3)
4)
88
0
100
0
100
0
100
0
89
0
75
0
100
0
100
0
100
0
87
0
75
0
100
0
89
0
83
0
86
0
100
13
63
0
75
11
60
17
81
5) Instämmer helt
1
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
Index per område, KF-indikator och
NFI
094107 Solägget Birkagården index per område och år samt KF-indikator
100
0
Utveckling och lärande
Normer och värden
Inf lytande och delaktighet
Samverkan med hemmet
Mat
KF-indikator
Förskola 2014
Förskola 2013
Förskola 2012
Stadsdel 2014
79
88
90
83
Förskola 2014
Förskola 2013
Förskola 2012
Stadsdel 2014
93
97
90
92
Förskola 2014
Förskola 2013
Förskola 2012
Stadsdel 2014
Förskola 2014
Förskola 2013
Förskola 2012
Stadsdel 2014
Förskola 2014
Stadsdel 2014
Förskola 2014
Förskola 2013
Stadsdel 2014
82
100
92
89
83
73
78
86
85
80
88
100
87
094107 Solägget Birkagården
*NFI (NöjdFöräldraIndex ) är
en indexering av fråga : "Jag
är som helhet nöjd med mitt
barns förskola."
NFI
100
0
Förskola 2014
89
Förskola 2013
88
Stadsdel 2014
86
Stadsdelsspecifika frågor
094107 Solägget Birkagården per år
Stadsdelsspecifikt
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Förskola 2014 0 7
20
Jag är nöjd med mitt barns
möjligheter till eget
Förskola 2013 0
kulturskapande och
kulturupplevelserna i förskolan. Stadsdel 2014 2 5
Förskola 2014 0
Jag får ett bra bemötande
från personalen på
förskolan.
38
17
Jag tycker
kommunikationen med
förskolan fungerar bra.
34
6
53
13
7
Förskola 2012
6
Stadsdel 2014 2 3
27
25
50
23
69
19
Förskola 2013
41
50
7
Stadsdel 2014 12 6
Förskola 2014 0
31
31
13
6
20
31
19
Förskola 2013 0
Förskola 2012
53
31
13
6
10
1) Instämmer inte alls
0
50
53
6
27
56
25
26
2)
60
3)
4)
5) Instämmer helt
73
6
62
13
75
10
81
0
80
0
75
0
92
0
81
0
80
0
81
0
85
0
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.
094107 Solägget Birkagården flickor och pojkar per år
Stadsdelsspecifikt
Andel (%)
Nöjda* Vet ej
Pojke 2014 0
Jag är nöjd med mitt barns
möjligheter till eget
kulturskapande och
kulturupplevelserna i förskolan.
Flicka 2014 0
25
2 5
Pojke 2013 0
11
Flicka 2013 0
Stadsdel 2014
10
75
0
88
0
89
0
67
0
92
0
50
88
0
50
75
0
89
0
67
0
85
0
38
33
17
50
23
17
69
38
25
11
25
0
17
2 3
75
41
56
13
Flicka 2013
33
63
0
Flicka 2014 0
Pojke 2013 0
75
50
Stadsdel 2014 12 6
Jag tycker
kommunikationen med
förskolan fungerar bra.
0
25
13
17
Pojke 2014 0
56
33
34
25
13
13
50
17
Flicka 2014 0
86
29
22
25
Pojke 2014 0
0
13
57
44
Flicka 2013 0
63
50
14
Pojke 2013 0
Stadsdel 2014
Jag får ett bra bemötande
från personalen på
förskolan.
13
10
1) Instämmer inte alls
56
17
33
0
50
17
26
60
2)
3)
4)
5) Instämmer helt
* Nöjda visar de
som har svarat
4 och 5.

similar documents