Konsumententreprenad I

Report
Konsumententreprenader
Inledning
• En översiktlig genomgång av vissa
bestämmelser i KtjL och ABS 09
• Kommer inte att gå igenom hela KtjL i detalj
• Beställare (B) – betala
• Entreprenör (E) – bygga
• Besiktningsman (BM) - besiktiga
Rättskällor
• Vilka regler styr en konsumententreprenad?
–
–
–
–
parternas avtal
ABS 09
konsumenttjänstlagen - tvingande
”övrigt” – utfyllande regler
• Kopplingen mellan dessa inte alltid självklar
• ABS 09 uppfattas som ”rörigt”
• Jfr samspelet mellan KtjL och ABS 09 vad gäller
priset – förekommer inte i KtjL (dock 36 §
delvis), men ska anges enligt p. 21 i ABS 09
Konsumenttjänstlagen
•
•
•
•
Påminner till sin uppbyggnad om köplagen och konsumentköplagen, indelad i åtta
olika avdelningar
1) Inledande bestämmelser
2) Uppdraget m.m. – vad ska göras
3) Fel hos tjänsten – reklamation – påföljder
– vad som avses med fel – 9 §
•
•
fackmässighet
avtalet
– Bs rätt att hålla inne betalningen, samt kräva
•
•
•
•
avhjälpande,
prisavdrag, eller
hävning
4) Näringsidkarens dröjsmål – reklamation – påföljder
– vad som avses med dröjsmål – 24 §
– Bs rätt att hålla inne betalningen, samt kräva
•
•
•
kräva att E utför tjänsten, eller
hävning
5) Näringsidkarens skadeståndsskyldighet, både fel och dröjsmål
Konsumenttjänstlagen forts.
• 6) Priset m.m, ska anges enligt ABS 09, punkt 21 – ”Priset för
kontraktsarbetena - kontraktssumman – eller grunderna för hur
priset beräknas skall anges i kontraktet.”
• Se även Bilaga 1a för hur en sådan uppställning kan se ut
• 7) Bs dröjsmål – inte betalar
• 8) Särskilda bestämmelser om småhusentreprenad, 51 – 61 §§ - I 5161 §§ finns särskilda bestämmelser om tjänster som avser
uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
(småhusentreprenader). Om det i ett avtal om en sådan tjänst ingår
uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad, anses
också den tjänsten som en småhusentreprenad.
I den mån annat inte framgår av 51-61 §§ är lagens allmänna
bestämmelser tillämpliga även på småhusentreprenader. Lag
(2004:554).
– speciella bevisbörderegler
– regler om besiktning
– reklamationsfrister
Konsumententreprenad
• Entreprenad där en konsument är beställare och entreprenören är
näringsidkare
• Konsumententreprenad och småhusentreprenad – ”uppförande eller
tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)” – 1 § KtjL
• Beslut av Marknadsdomstolen, beslut nr 1979:17
– prövade ett antal paragrafer enligt det dåvarande AB 72
– ansåg dessa vara oskäliga avtalsvillkor
– förbjöd entreprenören att använda dessa mot konsumenter
• Fallet gjorde att man tog fram speciella konsumentanpassade standardavtal
– ABS 80, vilket senare har ersatts av bla. ABS 95, ABS 05 och det nu
gällande ABS 09.
• Har iofs. inte prövats men man har antagit att även senare AB-avtal skulle
strida mot konsumenträtten så som den kommit att se ut
• Tvingande till konsumentens förmån, 3 §
• Tillåtet med avtalsvillkor som är mer förmånliga för konsumenten än
lagens minimibestämmelser – ABS 09
Uppdraget, 4 – 8 §§ KtjL
• Vad ska entreprenören göra?
• Vanligt att uppdraget byggs på samma sätt som
vid en ”riktig” entreprenad, dvs.
– beställaren tillsammans med konsult eller arkitekt
– upprättar ett FFU (förfrågningsunderlag)
• administrativ del
• teknisk del
• ritningar
• Skickas ut som anbud till en eller flera
entreprenörer
• En av dessa väljs för att genomföra entreprenaden
Uppdraget forts.
• Entreprenörens skyldighet att avråda, 6 § och p. 5 i
ABS 09
– priset och
– värdet av föremålet för tjänsten
– inte anses vara till rimlig nytta för beställaren
• I regel brukar detta läggas som en bilaga till kontraktet
– avrådandespecifikation
• Entreprenören är fackmannen och den som är tänkt att
kunna avråda från olämpliga idéer som beställaren har
• Punkt 5 i ABS 09, vilken går längre än
avrådandeskyldigheten i 6 och 7 §§ KtjL
Uppdraget forts., p. 5 i ABS 09
• Oaktat vad som föreskrivs i punkt 2-4 i dessa bestämmelser, är
entreprenören skyldig att före kontraktets ingående och inför
ändringar eller tilläggsarbete enligt punkt 9 eller 10 i dessa
bestämmelser upplysa och i förekommande fall avråda beställaren
om sådant förhållande rörande kontraktsarbetenas, ändringens eller
tilläggsarbetets beskaffenhet eller ändamålsenlighet, som
entreprenören kände till eller borde ha känt till och som han insåg
eller borde ha insett vara av betydelse för beställaren.
• Inte bara skyldighet att avråda utan också att upplysa om
omständigheter av betydelse för beställaren
• E underrätta B om förhållandet och begära hans anvisningar.
• Kan innebära att entreprenören inte får betalt i samma utsträckning
som om avrådandeskyldigheten hade uppfyllts, eftersom arbeten
som borde ha avråtts inte ska betalas av B enligt 7 § KtjL.
Konsumententreprenadstvister
• ”Vanligt” med tvister i fråga om
konsumententreprenader
• Mycket pengar för B, bygger antagligen hus för
första (och sista) gången
• Två huvudvarianter av tvister
– 1) B håller inne pengar pga. påstådda fel – E stämmer
B
– 2) B har redan betalt till fullo. Upptäcker fel och
stämmer E
• Stämningsansökan, Bilaga 1b, för att visa hur det
kan gå till
Fel, 9 – 11 §§ KtjL
•
9 § Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från
1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse
eller
därmed jämförlig händelse,
2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för
tjänsten är
tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller
3. vad som därutöver får anses avtalat.
Tjänsten ska också anses felaktig, om den har utförts i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) eller om näringsidkaren inte har utfört sådant tilläggsarbete som han är skyldig att utföra enligt 8 §
tredje stycket. Lag (2008:491).
•
10 § Tjänsten skall vidare anses felaktig, om resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen
av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i samband med
avtalets ingående eller annars vid marknadsföring har lämnats
1. av näringsidkaren,
2. av någon annan näringsidkare eller av en branschförening eller liknande organisation för näringsidkarens
räkning, eller
3. av en leverantör av material till tjänsten eller av någon annan i tidigare led.
Första stycket gäller inte i fråga om uppgifter som i tid har rättats på ett tydligt sätt och inte heller om
näringsidkaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Lag (1990:935).
•
11 § Tjänsten skall slutligen anses felaktig, om näringsidkaren i annat fall än som avses i 6 § första stycket före
avtalets ingående har underlåtit att upplysa konsumenten om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet
eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände till eller borde ha känt till och som han insåg eller borde ha insett
vara av betydelse för konsumenten. En förutsättning för att tjänsten skall anses felaktig är dock att underlåtenheten
kan antas ha inverkat på avtalet.
Fel forts.
• ABS 09 hänvisar till KtjL
• 9 § - avviker från kravet på fackmässighet, myndighetsföreskrifter
eller beslut (säkerhetsföreskrifter), vad som i övrigt anses avtalat
(kontraktshandlingarna), produktsäkerhetslagen eller inte utfört
sådant tilläggsarbete som E är tvungen att göra enligt 8 § 3 st.
• 10 § - ”Marknadsföringsfel”, fel om avviker från uppgifter lämnade
vid marknadsföringen av tjänsten av E eller annan
• 11 § - Fel om E i annat fall än som avses i 6 § 1 st. före avtalets
ingående har underlåtit att upplysa B om förhållanden av betydelse
för B
• Ska bedömas vid tidpunkten för avlämnandet,
– som utgångspunkt i samband med slutbesiktning (om den godkänns
dvs.)
– annars vid avlämnande (när sker detta?)
• Skillnad mellan fackmässigt (objektiv bedömning) och
avtalsmässigt (subjektiv bedömning)
Fackmässigt utförd tjänst
• Objektiv måttstock angående vad som är ett fackmässigt utförande
• Till exempel AMA (Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningarna)
– beskrivningar över tekniskt väl beprövade lösningar
– Remsa under fotplåt skall vara av kvalitet lägst YAP 2200 och i en
bredd så att den når minst 150 mm ovanför plåtens inre kant. I Hus
AMA 98 under JSE.151-3 Fig JSE/26 och JSE.152-3 anges att denna
remsa skall vara av YEP 2500 med en bredd av minst 300 mm. I
praktiken innebär det att den når 150 mm ovan plåtens kant enligt fig
JT/65 under JT-.311.
– Nock skall avtäckas med minst 300 mm bred helklistrad kappa. Vid
taklutning mindre än eller lika med 1:16 kan nockkappa utgå.
Tätskiktsmattan skall skarvas minst 500 mm från nocklinjen. Enligt
Hus AMA 98, JSE.151-5 och JSE.152-5 (fig JSE/28) skall nock
avtäckas med en minst 500 mm bred helklistrad våd.
Fackmässigt forts.
• Branschpraxis, yrkespraxis etc. – problem kan
emellertid uppstå i o m a branschen ibland själv
bestämmer vad som ska anses vara fackmässigt
• Ibland finns rekommendationer hur arbetet ska
vara utfört, exempelvis badrum (golvlutning osv.)
• Viktigt att hålla isär fackmässigt och avtalsenligt
– ett arbete kan alltså vara fackmässigt utfört men
inte avtalsenligt, och det kan vara avtalsenligt
men inte fackmässigt
Tidpunkt för felbedömning, 58 § KtjL
• Följer delvis reglerna i köplagen och konsumentköplagen
om riskövergång
• ”Huvudregel” är att felbedömningen görs vid avlämnandet
enligt 12 §, men om slutbesiktning görs (vilket borde vara
vanligast vad gäller småhusentreprenader) gäller istället
tidpunkten vid godkänd slutbesiktning
– Om slutbesiktning görs enligt 53 §, gäller följande i stället för 12
§.
– Bedömningen av om småhusentreprenaden är felaktig skall
göras med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då
entreprenaden godkändes vid slutbesiktning.
• Godkänd vid slutbesiktning = avlämnad = fristerna börjar
löpa
• Skillnad mellan att ett fel finns och att ett fel märks
Felpåföljder, 16 – 23 §§ KtjL
• Saknas bestämmelser i ABS 09 om felpåföljder – enbart
KtjLs bestämmelser
• Reklamation enligt 17 §
– inom skälig tid – inom två månader alltid skälig tid
– undantag för vissa fel enligt 61 § KtjL, vilka inte behöver
reklameras
•
•
•
•
Reklamera inom tio år från arbetenas avslutande enligt 17 §
Om inte reklamerat i tid förloras rätten att åberopa fel, 18 §
Dock reglerna i 60 och 61 §§ KtjL
Hålla inne betalning enligt 19 § till säkerhet för krav på
grund av fel i tjänsten
– vanligt ”konsumentvapen” att ta till mot en entreprenör
– 75 000 – 622 986 – 987 106
Felpåföljder forts.
• B har rätt att kräva
– avhjälpande – E har rätt att avhjälpa felet även om B inte vill
detta, 20 § – ”Även om konsumenten inte kräver det får
näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation
har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra
detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa
erbjudandet.”
• avhjälpande ska ske inom skälig tid
• ABS 09 p. 13 – ”Avhjälpande skall ske snarast från det att
besiktningsutlåtandet tillställts entreprenören och i vart fall inom två
månader om inte särskilda omständigheter föreligger att förlänga
tiden.” – vädret som exempel på särskilda omständigheter
– prisavdrag eller hävning samt
– skadestånd (för både prisavdra och hävning) – 31 § –
Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som
denne tillfogas på grund av dröjsmål (…)
Besiktning enligt KtjL och ABS 09
• Besiktning viktigt med tanke på dess rättsverkningar
• Viktig roll som spelas av BM. KA kan också medverka vid
besiktning, ska kallas av BM
• Förbesiktning – svåråtkomligt arbete, som sedan inte kan besiktigas
• Kontrollbesiktning – ett sätt att minimera fel vid SB
• Slutbesiktning – viktigaste besiktningen
• Efterbesiktning – konstatera om fel har avhjälpts
• Överbesiktning – ”besiktning av besiktning”
• Särskild besiktning – efter entreprenadstidens utgång påtala fel
enligt 9 § som framträtt efter SB eller som påtalats av B inom sex
månader från SB
• § 59-besiktning – två år efter SB
Slutbesiktning
• Vid en småhusentreprenad ska slutbesiktning göras, om
någon av parterna begär det, se 53 § KtjL och p. 25 i
ABS 09
• E ska i god tid underrätta B om när arbetet beräknas
vara klart och SB kan göras. B ska då utan dröjsmål
meddela E om han eller hon begär SB och B ska utse en
BM
• Finns även möjlighet för E eller E och B gemensamt att
utse BM
• BM kallar till SB. Kallar även KA – 54 § 3 st. KtjL
• Krav på BM enligt 55 §, ”ha den erfarenhet och
kunskap som krävs för uppdraget. Han eller hon skall
utföra sitt uppdrag med opartiskhet och
självständighet.”
Slutbesiktning forts.
•
•
•
•
56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen undersöka om
småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §. Resultatet av slutbesiktningen skall
snarast redovisas skriftligen till parterna och innehålla uppgift om de förhållanden
som besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet skall också innehålla uppgift
om förhållanden som konsumenten anser utgöra fel enligt 9, 10 eller 11 §.
Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de konstaterade felen är
av mindre betydelse, skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om
småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall en
ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid
underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.
Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva de frågor
som besiktningsutlåtandet behandlar.
Vanligt med mindre fel i entreprenaden. Dock möjligt enligt 56 § att godkänna
ändå. Om den inte blir godkänd ska en ny slutbesiktning göras.
B betalar den första slutbesiktningen. Om entreprenaden inte blir godkänd vid
denna ska E svara för den del av ersättningen som hänför sig till den nya
besiktningen, se 57 §.
För fel som B anser vara fel men inte BM får parterna själva diskutera vem som har
ansvaret för dessa och hur de eventuellt ska avhjälpas (läs: tvist)
Slutbesiktning forts.
• Både avvikelser från avtalet och från kravet på fackmässighet
• ”Besiktningsmannen bör inte ha synpunkter på den estetiska utformningen”
• Vid slutbesiktningen ska protokoll och intyg från egenkontrollerna och
provningarna finnas tillgängliga
• Om inte godkänd vid slutbesiktning – ny slutbesiktning
• Om slutbesiktning inte görs, gäller de vanliga reglerna om avlämnande och
reklamation samt bevisbördan för fel – inga presumtionsregler
• Finns inga riktlinjer för hur besiktningsutlåtandet ska se ut
• Vanligt att utlåtandet över slutbesiktning ungefärligen följer den mall som
förekommer i 7 kap. 14 § AB 04
• Vid en godkänd entreprenad inträffar tre saker
– tiden för entreprenörens presumtionsansvar (två år) börjar löpa,
– tioåriga ansvarstiden börjar löpa och
– entreprenören har rätt till slutbetalning enligt 41 § KtjL
• Se Bilaga 2 och Bilaga 3 för exempel på besiktningsprotokoll
Åberopande av fel – 60 §
•
•
•
•
Två bestämmelser – 60 och 61 §§ – i KtjL som reglerar vilka fel som får åberopas
och hur man åberopar dem
Huvudregel i första stycket – bara åberopa fel som antecknats i utlåtandet
Trots första stycket får konsumenten åberopa fel (?) som
1. konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som besiktningsmannen inte
har ansett utgöra fel,
2. besiktningsmannen varken har märkt eller borde ha märkt vid slutbesiktningen,
eller
3. har påtalats av konsumenten för näringsidkaren inom sex månader från
slutbesiktningen.
Sammanlagt fyra olika slags fel (?) som får åberopas:
1.
2.
3.
4.
•
•
sådana som har antecknats i protokollet vid slutbesiktning – första stycket
sådana som beställaren påpekat men som BM inte ansett utgöra fel – andra stycket, 1 p
sådana som inte märkts eller borde ha märkts vid slutbesiktningen – andra stycket, 2 p, samt
sådana som har påtalats inom sex månader från slutbesiktningen – andra, 3 p
Tanken är att BM ska upptäcka alla fel, men man inser också det orimliga i kravet.
Har därför infört undantagen i punkterna 1 – 3 i 2 st. i 60 § KtjL för att underlätta
beställarens möjligheter att åberopa fel
Angående punkten 3 ovan måste dessa reklameras enligt 17 §, dvs. inom skälig tid
Vilka fel och inom vilken tid – 61 §
• 61 § - vilka fel som behöver reklameras och inom vilken tid detta ska göras
• Av 17 § framgår att en konsument som vill åberopa att tjänsten är felaktig
skall underrätta näringsidkaren om detta (reklamation).
Vid en småhusentreprenad gäller att reklamation inte behöver göras i fråga
om fel som
1. har antecknats i ett besiktningsutlåtande enligt 56 §, eller
2. har påtalats av konsumenten enligt 60 § 3.
Om det vid småhusentreprenad har gjorts en slutbesiktning enligt 53 §, får
reklamation enligt 17 § första stycket inte göras senare än tio år efter det
att småhusentreprenaden har godkänts enligt 56 § andra stycket, såvida
inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse.
• Reklamation behövs alltså inte göras om felen har antecknats i
besiktningsutlåtandet (oavsett om BM ansett att de utgör fel) eller om de
har påtalats av konsumenten enligt 60 § 3, dvs. har påtalats inom sex
månader från SB (vilket säger sig själv i o m a det beställaren gör då är just
att reklamera)
• Se Bilaga 4 för exempel på hur de olika felen kan se ut
Tvåårsbesiktning (§ 59-besiktning)
•
•
•
•
•
•
•
•
59 § Oavsett vad som föreskrivs i 12 § första stycket och 58 § andra stycket skall
småhusentreprenaden alltid anses felaktig om ett förhållande som avses i 9, 10 eller 11 § visar sig
inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller, om slutbesiktning inte har
gjorts, inom två år efter det att arbetena avslutades. Detta gäller dock inte om näringsidkaren gör
sannolikt att förhållandet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på
vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida.
59 § ingen ”besiktningsbestämmelse” utan en presumtionsregel att förhållanden som avses i 9 – 11
§§ som visar sig inom två år från godkännandet ska anses utgöra fel.
Alltså en utsträckning av vad som sägs i 12 § om frågan om tidpunkten för bedömningen om fel
föreligger
Beställaren tar i regel initiativ till en § 59-beiktning, beställaren betalar därmed också som
huvudregel BM
Visar sig förhållanden (dvs. inte fel) enligt 9 – 11 §§ är det E som exculpera sig, annars anses dessa
förhållanden utgöra fel
Efter de två åren har istället B bevisbördan för förhållanden utgör fel
Gäller samma reklamationsregler som vanligt, dvs. att reklamation ska ske inom skälig tid efter att
ha märkt eller borde ha märkt felen (17 § KtjL). Inom två månader alltid skälig tid (se även KköpL)
Avhjälpande ska ske inom skälig tid (20 § KtjL) vilket enligt p. 13 i ABS 09 är specificerat till inom
två månader.
Särskild besiktning, p. 24 ABS 09
• Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild
besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen,
som framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av
beställaren i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.
• Dvs. antingen påtalat inom sex månader eller framträtt efter
SB (fortfarande krav på reklamation inom skälig tid för
sådant som inte omfattas av 60 § 3)
• Felet ska ha funnits vid godkänd SB men inte märkts eller
heller borde ha märkts
• Olämpligt att vänta i två år till § 59-besiktningen och i regel
ett viktigt förhållande som måste klargöras
• I exemplet var det fråga om påstådda fel i
takkonstruktionen, se Bilaga 5.
Efterbesiktning och överbesiktning (p.
24 och 26 ABS 09)
•
•
•
•
•
•
•
Efterbesiktning – efterbesiktning görs för att undersöka om de fel som noterats vid
tidigare besiktningar har blivit åtgärdade - Part äger påkalla efterbesiktning för
konstaterande av om fel avhjälpts. (…) Efterbesiktning görs dock istället utan
dröjsmål efter avhjälpandet.
26. Part får påkalla överbesiktning av besiktning enligt punkt 24 och 25 i dessa
bestämmelser. Genom överbesiktningen prövas de frågor som har föranlett
densamma, som fråga om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller
ansvar för fel. Sådant påkallande skall ske inom en månad efter det att part fått
besiktningsutlåtande över den besiktning som skall överprövas, om inte särskilda
skäl föreligger för att förlänga tiden.
Överbesiktning utförs av en person som parterna gemensamt utser.
Överbesiktning ersätter den besiktning eller den del av besiktning som föranlett
påkallandet.
Besiktning enligt p. 24 och 25 är förbesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning,
§ 59-besiktning eller slutbesiktning
Finns i ABS 09 men inte KtjL – hämtat inspiration från AB 04
Överbesiktning är så kallad ”besiktning av besiktning”

similar documents