20.pielikums_VARAM_lielie_projekti_prezentācija

Report
INFORMĀCIJA PAR LIELAJIEM
PROJEKTIEM
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Valsts sekretāra vietniece Dace Grūberte
1
Vēsturiski piesārņoto vietu
"Inčukalna sērskābie gudrona
dīķi" sanācijas darbi
2
Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna
sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi (1)
• Projekta kopējās izmaksas 20 378 674,28 LVL, no tā ERAF
finansējums - 14 265 072,00 LVL
• Projektā sasniedzamais rādītājs – 2,5 ha piesārņotās vietas
platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma.
Projekta iepirkuma līgumi
Izpildītājs
Summa ar PVN,
Ls
Noslēgšanas
datums
Līguma plānotais
izpildes datums
Vēsturiski piesārņotās
vietas „Inčukalna sērskābā
gudrona dīķi” projektēšana
un sanācijas darbi
SIA „Skonto
Būve”
20 028 869,78
24.09.2010.
30.04.2015
Vēsturiski piesārņotās
vietas „Inčukalna sērskābā
gudrona dīķi” sanācijas
darbu inženiertehniskā
uzraudzība
SIA „Geo
Consultants”
268 274,09
24.09.2010.
30.04.2015
3
Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna
sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi (2)
• Projekta ietvaros ir izmaksāts finansējums 8 782 089,55 LVL,
kas ir 43 % no projekta vērtības.
• Paveiktie darbi
Ziemeļu gudrona dīķis:
Ir veikti sagatavošanās darbi 50 % apmērā no plānotā. Uzsākti būvdarbi.
Rekonstruēts 230 m pievadceļš (veikta pievadceļa seguma remonts, paplašināts
rekonstruējamais pievadceļš). Izbūvēts stāvlaukums.
Dienvidu dīķis:
Ir pabeigti sagatavošanās darbi. Uzsākti būvdarbi. Ir paveikta pievedceļa
rekonstrukcija un izbūve; veikti teritorijas sagatavošanas darbi; uzsākti sanācijas
darbi-paveikts neliels apjoms; veikti arī saistītie papildus darbi-terotprojas
nožogojuma izbūve.
4
Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna
sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi (3)
Problēmas projekta īstenošanas laikā:
Izpildītāja SIA "Skonto Būve" prasības/argumenti
28.05.2012. sanāksmē informēja, ka:
– identificējis papildus darbus attiecībā uz konstatētajām
atšķirībām piesārņojumu raksturojošo komponentu
koncentrācijās,
– pieprasa papildus finansējumu 943 000,00 LVL apmērā.
VARAM pretargumenti
Ar 22.06.2012. vēstuli:
– noraida papildus finansējuma pieprasījumu, norādot, ka
uzņēmējam, uzņemoties līguma izpildi, bija jāapzinās, ka
ūdeņu piesārņojuma kvantitatīvie rādītāji laika gaitā var
mainīties, tādejādi bija jāizvēlas piemērotākā attīrīšanas
metode,
– pieprasa uzņēmēju informēt par gatavību turpināt pildīt
Līgumā noteiktās saistības saskaņā ar līguma noteikumiem un
akceptētās līguma summas ietvaros.
Ar 25.07.2012. vēstuli:
Ar 29.08.2012. vēstuli:
– apliecina gatavību pildīt līgumā noteiktās saistības saskaņā ar – informē, ka izpildītājs nav iesniedzis jaunus argumentus vai
līguma noteikumiem,
pierādījumus, lai pamatotu, ka papildus darbu izmaksu
– joprojām norāda, ka uzskata savu prasījumu par papildus
finansēšana ir atbalstāma,
izmaksām projektā par pamatotu,
– ja izpildītājs turpina uzturēt pieprasījumu uz papildus
– atkārtoti uzsver, ka nevar uzņemties pildīt šīs papildus
izmaksu kompensēšanu, tad lūdz steidzami sniegt uz
saistības līgumā noteiktās līguma summas ietvaros,
pierādījumiem balstītu prasījuma pamatotības argumentāciju,
– piedāvā pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kas sniegtu objektīvu – pēc informācijas saņemšanas un izvērtēšanas VARAM
atzinumu.
pieņems lēmumu par atkārtotas sanāksmes rīkošanu.
5
Ūdenssaimniecības attīstība
Rīgā, 4.kārta
6
Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta (1)
• Plānotās projekta ieguldījumu izmaksas 35 581 023,26 LVL, no
tā KF finansējums - 14 491 924,00 LVL.
• Projektā plānotie līgumi:
Izmaksu pozīcijas nosaukums
Būvdarbu izmaksas kopā*:
Līgums Nr.1 - Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Mārupē
Līgums Nr.2 - Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Bolderājā
Līgums Nr.3 - Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Katlakalnā
Līgums Nr.4 - Ūdens sagatavošanas stacijas
Baltezerā projektēšana un būvniecība (FIDIC
Dzeltenā grāmata)
Pakalpojumu izmaksas kopā:
Līgums Nr.5 - Autoruzraudzības līgums
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmu
paplašināšanai Mārupē, Bolderājā un Katlakalnā
Līgums
Nr.6
Būvuzraudzības
līgums
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmu
paplašināšanai Mārupē, Bolderājā un Katlakalnā
un ūdens sagatavošanas stacijas izbūvei
Baltezerā
KOPĀ
Summa bez PVN
EUR
LVL
49 943 118,21
35 100 223,26
25 540 517,62
17 949 977,95
5 187 209,12
3 645 591,32
8 143 325,04
5 723 161,41
11 072 066,43
7 781 492,58
684 116,77
480 800,00
263 871,58
185 450,00
420 245,19
295 350,00
50 627 234,98
35 581 023,26
7
Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta (2)
Projekta aktivitātes
Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)
Sākuma un
2012
2013
2014
2015
2010 2011
beigu datums
1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
KF projekta aktivitātes
TEP aktualizācija
01.12.1108.02.12
Nr.1 Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšana Mārupē
17.02.1127.09.13
Nr.2 Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšana Katlakalnā
02.01.1227.06.14
Nr.3 Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšana Bolderājā
02.01.1227.06.14
Nr.4 Ūdens sagatavošanas stacijas
būvniecība Baltezerā
02.04.1226.12.14
02.04.1227.06.14
27.02.1226.12.14
Nr.5 Autoruzraudzība
Nr.6 Būvuzraudzība
Ārpus projekta aktivitātes
Daugavgrīvas NAI optimizācija
27.12.1028.12.12
Infrastruktūras objekti ŪAS
„Baltezers” darbības nodrošināšanai
28.09.1202.09.14
• Projektā paredzēto darbu izpilde plānota līdz 26.12.2014.
8
Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta (3)
• Projekta ietvaros ir veikts avansa maksājums 7 245 962,00 LVL,
kas ir 50 % no kopējā projektam pieejamā KF finansējuma.
• Projektā sasniedzamie rādītāji:
– Centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamība - 97,8%
(papildus iedzīvotāji, kuriem tiks nodrošināts pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 6000).
– Centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieejamība - 97,9%
(Papildus iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināts
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 4 200).
– 100% no kopējā ūdensapgādes sistēmā padotā ūdens
atbilstība ES Direktīvas 98/83/EK prasībām.
– Attīrītā notekūdens slāpekļa koncentrācija saskaņā ar ES
Direktīvas 91/271/EEK prasībām .
9
Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta (4)
Informācija par projekta iesnieguma saskaņošanu:
• Lielā projekta iesniegums 26.06.2012. ir iesniegts Eiropas Komisijā un
atbilst Padomes regulas Nr.1083/2006 40.panta prasībām.
• 14.08.2012. Finanšu ministrija informē VARAM par Eiropas Komisijas
08.08.2012. vēstuli, kurā norādīti nepieciešamie uzlabojumi lielā projekta
iesniegumā.
– Galvenais jautājums ir saistīts ar Eiropas Komisijas prasību, ka projekta
ietvaros jauni pieslēgumi jānodrošina līdz 2017.gada beigām nevis līdz
2020.gadam, kā tas bija plānots projektā.
• VARAM ar 16.08.2012. vēstuli informē SIA „Rīgas ūdens” par saņemtajiem
komentāriem attiecībā uz projekta iesniegumu.
• Precizēto projekta iesniegumu plānots iesniegt Finanšu ministrijā
21.09.2012., kā tas tika lūgts Finanšu ministrijas 14.08.2012. vēstulē.
10
Paldies!
www.varam.gov.lv
11

similar documents