Julie Wangensteen Lien - Nasjonalt program for leverandørutvikling

Report
Utfasing av olje i Oslo-skolen
Frokostmøte 08.11.2013
Julie Wangensteen Lien, juridisk rådgiver
Undervisningsbygg Oslo KF
2
Adm. dir.
Økonomi
Innkjøp/juridisk
Organisasjon
Kommunikasjon
Prosjekt
Eiendom
3
Et skolebygg å være stolt av!
F21 (Fyrstikkalleen skole)
4
Nøkkeltall
 Eier og drifter alle skolebygninger i Oslo
 177 skoler med 750 bygninger
 1,3 millioner kvadratmeter,
80.000 elever og ansatte
 Bokført verdi - 15 milliarder kroner
 140 fast ansatte og 60 innleide
 Investeringsbudsjett for 2014:
3,4 milliarder kroner
Elvebakken vgs.
5
Langsiktige mål
 Møte Oslos planlagte
befolkningsvekst ved å bygge
18 400 nye elevplasser frem til
2022.
 Dette innebærer å bygge i
gjennomsnitt ett nytt klasserom i
uka, hver uke, i ti år fremover!
 Være en anerkjent, attraktiv og
samfunnsansvarlig arbeidsgiver
med gode og miljøvennlige
løsninger i alle ledd.
Bestum skole
6
Agenda
 Bakgrunnen for målet
om oljefrie skoler
 Leverandørutviklingsprosjektet
 Presentasjon av vinnerne
av idékonkurransen
 Status i dag
Tvillingskolene Oppsal Vetland
7
Undervisningsbyggs utfordring
 Ca. 50 skoler hvor olje var hovedbrensel Estimert
kostnad på ca. 80 MNOK
 6 «nye» varmepumpeanlegg som
ikke fungerte optimalt
 3 MNOK i utbedringer
 Vedtak om utfasing innen
2012
8
Leverandørutviklingsprosjektet
Regionalt program for leverandørutvikling
- Hovedstadsregionen
Oslo Renewable Energy and
Environment Cluster
9
Fire prisbelønnede bidrag til idékonkurransen
10
1. Biobrenselbasert varmeanlegg
 Ivar Lærum AS:
Rørleggerbedrift spesialisert mot etablering og
profesjonell drift av varmeanlegg.
 SGP Varmeteknikk AS:
Ledende leverandør av mellomstore
varmeanlegg for ved, flis og pellets og
solvarmeløsninger
 Matene AS:
Gründerbedrift som utvikler en unik
silo/skrueteknologi som gir bedre
plassutnyttelse
 Bio8 AS:
Leverandør av biooljeprodukter
Hauketo skole
11
… forts.
 Bygdøy, Slemdal og Sedsvoll skole.
 Støtte fra Oslo kommunes ENØK-fond
Pellets
Bygdøy skole
12
… forts.
Innovativt konsept:
Matene AS sin patentsøkte vertikale
mateskrue muliggjør innvendig silo
13
2. Borehullsbasert energilager og bakkesolfanger
14
… forts.
 Innovativt konsept
 Status i dag
 Driftserfaringer så langt
Bestum skole
15
3. Biogass
Liquiline AS
Transport av
komprimert gass
Kloakk/avfall fra Ris
skole
Produksjon og
oppgradering av
biogass
Blide barn 
Eksisterende oppvarming
Gass brenner i fyrrom
16
… forts.




CO2 nøytral
Renere luft – mindre NOx, ingen
partikler og marginale SO2 utslipp
Bidrar til utvikling av infrastruktur for
biogass, og bidrar til økt utbygging av
biogassproduksjon.
Reduserer utslipp av metan til
atmosfæren, 90 % reduksjon av
drivhuseffekt i forhold til metanutslipp
Ris skole
Innovativt konsept:
Den første integrerte verdikjeden for biogass inkl oppgradering, transport og
sluttbruk til oppvarming i Norge.
17
...forts.
 OFU-kontrakt med Innovasjon Norge
 Ferdigstilt anlegg på Ris skole med
overtakelse april 2011
 Biogass-avtale med AGA – endelig!

Driftserfaringer:
Noe innkjøringsproblemer
Usikker levering av gass
Ustabil levering av bioolje
Ukjent system for driftspersonell
Mottaksstasjon på Ris skole
18
4. Nærvarmeanlegg
 Forslag:
Pellets som grunnlast og biofyringsolje
som reserve/spisslast.
 Innovativt konsept:
Presenterte muligheten for
nærvarmeanlegg på 4 skoler, noe som
kunne være markedsmessig innovativt
for Undervisningsbygg. Det finnes
mange investerings- og driftsløsninger
rundt dette opplegget.
Uranienborg skole
19
…forts.
På tre av skolene viste det seg umulig å få gjennomført:

Kringsjå og Nordberg skole

Lilleaker/Øraker:
Lindeberg skole
20
Utfasingsprosjektene i dag
Løsning
2008/2009
2010
2011
VP
3
0
4
Pellets
1
2
3
Biogass
0
1
0
Biofyringsolje
0
1
16
Nærvarme
0
0
0
Fjernvarme
11
6
2
Totalt
15
10
25
Oslos skolebygg bruker ikke lenger fossilt brensel som
grunnlast. Målet ble nådd i desember 2011.
21
Spørsmålsrunde
Takk for meg!
[email protected]
www.undervisningsbygg.no
facebook.com/undervisningsbygg
twitter.com/ubfoslo

similar documents