1.3 Дугуйн мөр мон.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
ДУГУЙН МӨР
1
ТООРМОСНЫ МӨР
• Тоормосоор түгжигдсэн дугуйнаас
үүснэ
• Тоормослож эхэлсэн хэсэгтээ бүдэг,
төгсгөл рүүгээ тод бараан болдог
• Урд дугуйн мөр илүү тод, хүндийн төв
шилжсэнээс шалтгаалан ирмэгээрээ
бараан байдаг
• Хойд дугуйн мөр урд дугуйн тоормосны
мөр дээр гардаг
Ослын газрын баримт
• Тоормосны мөр үлддэг
• Заримдаа ердийнхөөс бүдэг мөр гардаг
• Зарим нь ердийнхөөс илүү хурдан
арилдаг
Дугуйн хээ
• Цоохортох
– Дугуйн хээний мөр
дэх цайвар өнгөтэй
толбууд нь дугуйн
элэгдлийг заана
ABS-ийн ач холбогдол
(ABS: anti-lock braking system
дугуй түгждэггүй тоормосын систем)
• Богино хугацаанд зогсоно (гэхдээ энэ нь
хамаарахгүй зарим тохиолдол байдаг)
• Залуурдангаа тоормослох -- мөргөлдөх гэж
байгаа зүйлээс зайлах
Хурдатгалын мөр
• Өнхөрч буй дугуйнаас үүснэ
• Эхэлсэн хэсэгтээ бараан байгаад
цаашлах тусам цайвар болно
• Ямар ч хэлбэр байдалтай байж
болно: тойрог хэлбэртэй ч, шулуун
шугаман хэлбэртэй ч байж болно
ХЭЛБИЙСЭН МӨР
• Өнхөрч байгаа дугуйнаас үүснэ
• Тээврийн хэрэгсэл босоо тэнхлэгээ
тойрон эргэсэн байна
• Урд гадна талын дугуйн мөр илүү тод
бараан байна. Энэ нь хүндийн төв
шилжсэнтэй холбоотой.
• Дугуйн мөр тахийсан байх ба гулгалт
үүссэн хэсгүүд харагдана
• Радиус нь багассан байдал ажиглагдах
ёстой
Дугуйн дардас
• Өнхөрч байгаа дугуй зөөлөн шавар,
цас гэх мэт зөөлөн материал дээр
гаргана
• Хээний байдал харагдана
• Залуурдсан байдал илэрхий
харагдана
• Бүх дугуйн мөр адил хэмжээнд тод
байна
ХАШЛАГА ШҮРГЭСЭН ТЭМДЭГ
• Дугуйн хажуу гадарга дээр
цемент хашлагаас үлдсэн
сорви байна
• Замын хашлагын ханан дээр
хар мөр гарсан байна
• Зарим тохиодолд обут
хонхойж, дугуйн хий
алдагдсан байна
• Тээврийн хэрэгсэл замын
хашлага руу чиглэсэн зам,
хашлагаас мөргөлтийн цэгт
хүрсэн замыг тодорхойлно
ГЭРЭЛ ЗУРАГ
ГЭРЭЛ ЗУРАГ
• Ослын газрын мэдээллийг үзэгдэх
хэлбэрээр тэмдэглэх нэгэн арга
• Ослын газар, тээврийн хэрэгслүүдийн
байдлыг тодорхойлсон бусад төрлийн
мэдээлэлд туслах үүрэгтэй
• Нэхэн санахад ашигтай
• Ослын газар дахь баримтуудын
байршлыг хялбар тогтооход хэрэглэнэ
ГЭРЭЛ ЗУРАГ
• Ослын газрыг ойлгомжтой, үнэн зөв
харуулах аргачлал боловсруулах
• Хэд хэдэн зураг авахдаа:
– Ерөнхий зураглал
– Дунд зайн зураглал
– Ойрын зураглал
авна.
ГЭРЭЛ ЗУРАГ ХЭРЭГЛЭХ
• Ажигласан зүйлийн тогтвортой, оновчтой,
хөндлөнгийн нөлөөлөлгүй баримт болно
(бичгээр тайлбарласан нь гэрэл зургийг
гүйцэхгүй байж болно)
• Замын гадаргад гарсан ухдас, дугуйн
мөр, хувцасны тасархай зэрэг баримтыг
харуулна
• Гэрэл зургийн баримт болох үнэ цэн
өндөр. Гэрэл зураг худал хэлэхгүй гэж
хүмүүс итгэдэг.
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ГЭРЭЛ ЗУРАГ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ГЭРЭЛ ЗУРАГ
• Тээврийн хэрэгсэл тус
бүрийн наймаас доошгүй
зураг авах ёстой
• Тээврийн хэрэгслийн бүх
талаас зураг авах ёстой
• Тээврийн хэрэгслийн бүх
өнцөг булангаас зураг
авах ёстой
• Дээрээс зураг авах
• Тухай тухайн эвдрэлийг
үзүүлэх зургуудыг нэмж
авах ёстой
АНХААРАХ ЗҮЙЛС
• Үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан байдал
• Хөдөлгөөн хянах, зохицуулах
хэрэгслүүдийн байдал, байршил
• Замын гадаргын байдал, согог
• Шөнийн осол
• Ачаа тээврийн бүс
• Тээврийн хэрэгслийн ачаа
• Гэрэл зургийн камерын өнцөг
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ГЭРЭЛ ЗУРАГ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ГЭРЭЛ ЗУРАГ
ДЭЭРЭЭС АВСАН ЗУРАГ
ТА АСУУ, БИД ХАРИУЛЪЯ

similar documents