Vorming Bel-foto

Report
DOEL VAN DE ZORGVERZEKERING
• Tussenkomst aan zwaar zorgbehoevenden
• In niet-medische zorg/kosten
• Ongeacht leeftijd, statuut, eigendom of inkomen
GELDIGE ATTESTEN
• Attest integratietegemoetkoming en tegemoetkoming
HAB van min 15 punten
• Katz-schaal thuisverpleging( min FF B)
• BEL-schaal gezinszorg ( min score 35)
• Attest aanvullinde KB ( ° voor 1993 –> ongeschiktheid
van min 66% en min 7 punten zelfredzaamheidsschaal)
• Attest aanvullende KB ( ° na 1993  min 18 punten op
medisch-sociale schaal)
• Min score C op de Katz-schaal in een
verzorgingssinstelling
WAT ALS ER GEEN GELDIG ATTEST IS?
•
Aanvraag indicatiestelling
•
Door gemachtigde indicatiesteller ( erkend door de
Vlaamse Gemeenschap):
- diensten Maatschappelijk Werk van de
mutualiteiten
- diensten voor gezinszorg
- OCMW
•
Opmaak van een BEL-foto
BEL-FOTO
•
Basis Eerst Lijn- foto = schaal om zorgbehoefte in te
schatten.
•
Meet beperkingen- los van medische
diagnose/handicap…
•
Vertrekkend vanuit een totaalbeeld ( gesprek, open
vragen, observatie, toetsend overleg)
•
BEL= momentopname
BEL-FOTO
•
Bestaat uit 4 blokken:
- Huishoudelijke ADL
- Lichamelijke ADL
- Sociale ADL
- Geestelijke gezondheid
•
Per blok volgen we een bepaalde filosofie voor het
meten van de score.
•
Ieder blok bestaat uit verschillende items met een
specifieke itemdefinitie.
BELFOTO
Blok A: Huishoudelijke ADL
Onderhoud
Was
Strijk
Boodschappen
Maaltijden bereiden
Organisatie huishoudelijk werk
Blok B: Lichamelijke ADL
Wassen
Kleden
Verplaatsen
Toiletbezoek
Incontinentie
eten
Blok C: Sociale ADL
Sociaal verlies
Trouw aan therapie + gezondheidsregels
Veiligheid in en om het huis
Administratie
Financiële verrcihtingen
+ indien gezin
Hygiënische verzorging kinderen
Opvang kinderen
Blok D: Geestelijke gezondheid
Desoriëntatie in tijd
Desoriëntatie in ruimte
Desoriëntatie in personen
Niet doelgericht gedrag
Storen gedrag
Initiatiefloos gedrag
Neerslachtige stemming
Angstige stemming
0,1,2 of 3?
Voor de blokken A, B en C wordt dit verwoord in:
•
•
•
•
Score 0  geen zorgbehoefte
Score 1  enige zorgbehoefte
Score 2  meer zorgbehoefte
Score 3  volledige zorgbehoefte
Voor het blok D en voor het item ‘incontinentie’ uit blok B wordt de
zorgbehoefte verwoord in een mate van voorkomen:
•
•
•
•
Score 0  komt niet voor
Score 1  komt nu en dan voor
Score 2 komt meestal voor
Score 3  komt voortdurend voor
Concrete interpretatie van de items

Voor de items uit de blokken A en C geldt:
De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door:
FYSIEK NIET KUNNEN, PSYCHISCH NIET KUNNEN, NIET GELEERD
HEBBEN, NIET (WILLEN) DOEN
 wanneer de zorgbehoevende de activiteiten niet doet: zorgbehoefte?
* belemmering op fysiek, psychisch of socio-cultureel vlak?
* is er een uitval van functies? Is er een nood? Is er een probleem?

Voor de items uit blok B, behalve incontinentie, geldt:
De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door:
FYSIEK NIET KUNNEN

Voor de items uit blok D geldt:
De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door:
PSYCHISCH DISFUNCTIONEREN
BEDANKT VOOR UW AANDACHT

similar documents