Kartläggning av omvårdnadsvariabler i kvalitetsregister och diskussion

Report
Projekt för att utveckla och
ensa kvalitetsvariabler inom
omvårdnadsområden
Åsa Andersson
3 juni 2013
Syfte
att medverka till utveckling och förbättring av Nationella
Kvalitetsregister med möjligheter att i högre
utsträckning registrera omvårdnadsvariabler, utveckla
variabler och medverka till att öka täckningsgraden
Projektet
Projektledare
Arbetsgrupp




Referensgrupp
54 Sektioner och nätverk
Möten med sjuksköterskor i styrgrupper
Nationella kvalitetsregisterkonferensen
Möte patientorganisationer
Vision
 kvalitetsregistren ska vara viktiga och användbara
för alla professioner
 sjuksköterskor ska vilja arbeta med registerdata
 data ska återföras snabbt och kunna användas i
förbättringsarbeten
 kvalitetsregistren ska ha ett effektivt och relevant
IT-stöd
 patienterna ska ha tillgång till kvalitetsdata.
Definition
Omvårdnadsvariabel omfattar data
som beskriver omvårdnadsinsatser
på struktur-, process- eller
resultatnivå.
Granskning av 94 Nationella
kvalitetsregister år 2011
• Omvårdnadsvariabler fanns i
27 register
• Sju register innehöll fyra eller fler frågor
som avser omvårdnad
• Utveckling pågår
Omvårdnadsområde
Nutrition
Smärta
Stöd till närstående
Trycksår
Patientutbildning
ADL/Aktivitetsnivå
Etiska övervägande
Vårdplan/genomförandeplan
Sömn
Utbildning av närstående
Information till närstående
Information patient
Illamående
Konfusion
Fall
Munhälsa
Personcentrerade aktiviteter
Andliga behov
Andnöd
Elimination/toalettbesök
Genomgång av läkemedel
Mobilisering efter operation
Sårbehandling
Ångest
Förekommer i antal
Nationella
Kvalitetsregister
n=92
11
9
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Projektets förslag
• Generella områden
• Relevanta i förbättringsarbete
• Avgränsning till prioriterade
områden
• Fler områden identifierade
Team
• Samverkan i team är en nyckelfaktor för
en personcentrerad och patientsäker
hälso- och sjukvård.
• Flera professioners kompetens samverkar
inom de föreslagna områdena till
omvårdnadsvariabler.
Prioriterade områden
Vårdplan, omsorgsplan
Nutrition
Smärta
Sömn/vila
Fall
Trycksår
Munhälsa
Stöd till närstående
Patientundervisning
p-ADL
Vårdplan alternativt omsorgsplan
Vårdplan definition: Vård- och omsorgsplan som beskriver
hälso- och sjukvård för en enskild patient (Socialstyrelsens
termbank).
En vårdplan/omsorgsplan ska innehålla diagnos/problem, mål
och åtgärder/ordinationer (Vårdhandboken, 2012).
Patient definition: Person som erhåller eller är registrerad för att
erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsens termbank).
Delaktig definition: Aktiv medverkan och att ha medinflytande
(Nationalencyklopedin).
Vårdplan
Har vårdplan/omsorgsplan för
omvårdnadsåtgärder upprättats för patienten?
Ja
Nej
Vid ja
Har patienten varit delaktig i upprättande av
vårdplan/omsorgsplan?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Patienten är oförmögen att delta
Är vårdplanen/omsorgplanen aktuell?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Berört kvalitetsregister bedömer relevant intervall för aktuell vårdplan
.
Trycksår
Föreligger trycksår enligt klassificering
0. Inget trycksår
Kategori 1. Rodnad som inte bleknar vid tryck
Kategori 2 .Delhudsskada
Kategori 3 Fullhudskada
Kategori 4 Djup fullhudsskada
Kommentar: Berört Nationellt Kvalitetsregister bedömer relevant intervall för
mätning av förekomst av trycksår.
Trycksår
Har riskbedömning gjorts med
riskbedömningsinstrument (t.ex. Modifierad
Nortonskala) för att bedöma om patienten är i riskzon att
utveckla trycksår?
Ja Nej
Vet ej/okänt
Vid ja
Föreligger risk för trycksår?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Vid ja
Har förebyggande åtgärder vidtagits?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Berört kvalitetsregister anger relevanta förebyggande åtgärder
Fall
Har patienten fallit under vårdkontakten?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Vid ja
Ledde fallet till en vårdskada?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Har riskbedömning gjorts med riskbedömningsinstrument
(t.ex. Downton Fall Risk Index) för att bedöma om patienten
är i riskzon för fall?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Fall
Föreligger risk för fall?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Vid ja
Har förebyggande åtgärder vidtagits?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Berört kvalitetsregister anger relevanta förebyggande
åtgärder
Munhälsa
Har patienten ohälsa i munnen?
Ja
Nej
Vet ej /okänt
Har riskbedömning gjorts med ett
riskbedömningsinstrument (tex ROAG) för att bedöma
om risk för ohälsa i munnen föreligger?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Vid ja
Föreligger risk för ohälsa i munnen?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Har förebyggande åtgärder vidtagits vid risk för ohälsa i
munnen?
Ja
Nej
Vet ej /okänt
Smärta
Har patienten smärta?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Vid ja
Har patientens smärta skattats med ett
bedömningsinstrument (te.x NRS 0-10) ?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Har åtgärder vidtagits för att lindra smärtan?
Ja
Nej
Patienten har avböjt Vet ej/okänt
Lindrades patientens smärta enligt bedömningsinstrument
(te.x. NRS0-10)?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Berört kvalitetsregister anger relevant intervall mellan mättillfällena
Undernäring
Kroppsvikt ____________kg
Kroppslängd __________cm
Mäts i cm utan skor stående eller liggande
BMI_________m2 (räknas ut automatiskt)
Har riskbedömning för undernäring gjorts innehållande
riskfaktorerna ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt
enligt BMI?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Bedöms risk för undernäring föreligga, dvs minst en av tre
riskfaktorer ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt enligt
BMI?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Undernäring
Har riskbedömning för undernäring gjorts med ett
riskbedömningsinstrument (tex MNA)?
Ja
Nej
Vet ej /okänt
Vid ja
Föreligger risk för undernäring enligt
bedömningsinstrument (tex MNA)?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Har åtgärder vidtagits vid risk för undernäring?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Aktiviteter i dagligt liv p-ADL
Avgränsning av p-ADL till bada/duscha, klä på/av sig, gå på toaletten,
förflytta sig, äta samt kontrollera urin och avföring
Föreligger behov av stöd i p-ADL
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Vid ja
Har p-ADL förmågan bedömts med ett
bedömningsinstrument (tex KATZ)?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Har åtgärder vidtagits?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Berört register anger relevanta åtgärder
Sömnproblem
Har patienten svårt att somna?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Har patienten störd nattsömn
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Har patientens sömnproblem bedömts med ett
bedömningsinstrument (t.ex ISI)).
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Vid ja
Har åtgärder vidtagits?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Minskade patientens sömnproblem?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Patientutbildning
Har patienten erbjudits strukturerat utbildningsprogram?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Varje register avgör vilka områden som ska in gå i ett strukturerat
utbildningsprogram
Har patienten genomfört strukturerat utbildningsprogram?
Ja
Nej
Har tackat nej
Vet ej/okänt
Närstående
Har närstående erbjudits stödsamtal
Ja
Nej
Ej aktuellt
Vet ej /okänt
Vid ja
Har närstående erhållit stödsamtal?
Ja
Nej
Har tackat nej
Vet ej/okänt
Har närstående erbjudits strukturerat
utbildningsprogram?
Ja
Nej
Vet ej/okänt
Har närstående deltagit i strukturerat
utbildningsprogram?
Ja
Nej
Har tackat nej
Vet ej/okänt
Fortsatt arbete….
•
•
Pröva omvårdnadsvariabler i skarpt läge!
Fördjupa arbetet
- Sjuksköterskor i cancervård
- Riksföreningen för barnsjuksköterskor
Barn och vuxenkvalitetsregister
- Sjuksköterskor i styregrupper
www.swenurse.se
www.kvalitetsregister.se (nyheter)

similar documents