Gerontopsychiatrie in de VVT sector

Report
Gerontopsychiatrie in de VVT sector
OP DE GOEDE WEG?
Anne van den Brink
Specialist Ouderengeneeskunde
Irene van den Heuvel
Verpleegkundige
Inleiding
•
•
•
•
•
Inleiding
Vignetten
Platform gerontopsychiatrie V&V
Cliënten aan het woord
Landelijk zorgprogramma
Inleiding
Veranderende cliëntenpopulatie in verpleeghuizen
door o.a.
•
•
•
•
•
Meer mogelijkheden voor zorg extramuraal
Verbijzondering in de ouderenzorg
Dubbele vergrijzing
Politieke keuzes
Veranderingen in andere sectoren van de gezondheidszorg
Inleiding
Anders dan de traditionele bewoners van het
verpleeghuis
Vignetten
Een 63 jarige vrouw met een depressie, paniekaanvallen, een
gemengde persoonlijkheidsstoornis met afhankelijke en theatrale
kenmerken en met multipele sclerose. Zij woonde zelfstandig. Zij
was immobiel en volledige ADL-afhankelijk. Daarom ontving zij
intensieve thuiszorg. Toen haar mantelzorger overleden was,
begon zij toenemend een beroep te doen op de thuiszorg, ook
buiten de geplande zorgmomenten. Binnen een paar maanden
was er thuis een onhoudbare situatie ontstaan en werd een
indicatie aangevraagd voor opname in een verpleeghuis.
Vignetten
Een 72 jarige man met een recidiverende psychotische depressie,
tardieve dyskinesiën en ernstige diabetes insipidus. Dhr werd
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in verband met
suïcidaliteit, nihilistische wanen en een delier.
Na rehydratie en door intensieve psychiatrische behandeling
knapte dhr goed op, maar om herhaling van een dergelijke
ontsporing te voorkomen, bleef intensieve psychiatrische en
somatische begeleiding noodzakelijk. Vanwege deze zorgbehoefte,
die voor zijn echtgenote een te grote belasting betekende, was
ontslag naar huis niet mogelijk en verhuisde hij naar een
verpleeghuis.
Vignetten
Een 79 jarige vrouw wordt opgenomen voor revalidatie na een
(recidief) CVA; terugkeer naar huis bleek niet meer mogelijk.
Uit een brief uit 1972 van de zenuwarts aan de huisarts:
“Uw patiënte, ……, bekend als epileptica, deed van zich horen door ruzie en
conflicten in huis. Talloze buurvrouwen telefoneerden om te klagen. Moeder
kwam aan de deur; patiënte zelf liet zich niet zien uit vrees te worden
“opgebost” in gesticht of ziekenhuis. Het leek me dat haar psychopathische
kant weer actief is geworden door het vallen der bladeren……”
Bipolaire 1 stoornis – Cognitieve functiestoornissen
Epilepsie – Status na meerdere cerebrovasculaire incidenten
Intermezzo
Welke vragen roept de nieuwe doelgroep op?
Platform Gerontopsychiatrie V&V
Oprichting platform gerontopsychiatrie V&V
in juni 2012
Platform Gerontopsychiatrie V&V
Doelen:
• Kennis en ervaring uitwisselen
• Kwaliteit van zorg verbeteren
• Mogelijk:
– Gezamenlijk onderzoeksvragen formuleren en onderzoeken
– Gezamenlijk kennisvragen formuleren en een scholingsaanbod creëren
Platform Gerontopsychiatrie V&V
Besproken onderwerpen:
• Voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen V&V en GGZ
Platform Gerontopsychiatrie V&V
Besproken onderwerpen:
• Ketenzorg
• Persoonsgerichte benadering
Platform Gerontopsychiatrie V&V
Besproken onderwerpen:
• Stand van zaken scheiden wonen en zorg
• Gevolgen van scheiden van wonen en zorg:
een indrukwekkende casus
Platform Gerontopsychiatrie V&V
Besproken onderwerpen:
• Landelijk zorgprogramma voor
mensen met gerontopsychiatrische
problematiek in het verpleeghuis
• Implementatie van het
zorgprogramma gerontopsychiatrie
Zorgprogramma
Aanleiding opstellen zorgprogramma
Verkennend onderzoek IGZ naar taakherschikking
•
•
•
•
•
•
Onvoldoende affiniteit van medewerkers met de doelgroep
Onvoldoende deskundigheid en vaardigheden bij medewerkers
Onvoldoende continuïteit van de zorg
Onvoldoende afstemming van het zorgaanbod op de doelgroep
Onvoldoende borging adequaat handelen
Risico op onvoldoende financiering
IGZ (2007) Taakherschikking blijkt positief voor de kwaliteit van zorg; hoofdstuk 4; pagina 53-71
Zorgprogramma
Wat is een zorgprogramma?
Een zorgprogramma beschrijft de relatie tussen hulpvraag en
zorgaanbod voor een specifieke groep cliënten. In een
zorgprogramma wordt evidence based het benodigde zorgaanbod
weergegeven.
Het zorgprogramma GP is uitgewerkt in de volgende
hoofdstukken:
1. Doelgroep
4. Doelen
2. Hulpvraag
5. Zorgaanbod
3. Diagnostiek
6. Randvoorwaarden
Zorgprogramma
Hulpvraag
De vraag zoals de cliënt die onder woorden brengt, alsmede zijn
wensen en verwachtingen ten aanzien van een oplossing
Bij de doelgroep GP gaat het veelal om de hulpvraag van de cliënt
gezien door de ogen van en zo goed mogelijk geconstrueerd door
professionals
Zorgprogramma
Clustering op basis van de hulpvraag
• Cluster 1: een groep met vreemd en bizar gedrag (weinig tot
geen realiteitsbesef en weinig behoefte aan contact)
• Cluster 2: een groep met dramatisch, emotioneel, impulsief
gedrag (wel realiteitsbesef en een overmatige behoefte aan
contact)
• Cluster 3: een groep met somber, angstig gedrag (wel
realiteitsbesef en weinig of juist een sterke behoefte aan
contact)
Zorgprogramma
Dilemma’s m.b.t. de diagnostiek
• Onvolledige diagnostiek voor opname
• Wederzijdse beïnvloeding psychiatrie – somatiek
• Symptomen kunnen passen bij zowel een psychiatrische als
een somatische aandoening
• Ontbreken van diagnostische instrumenten die gevalideerd zijn
voor deze doelgroep
• Noodzaak tot regelmatige herhaling van (delen van) de
diagnostiek
Zorgprogramma
Gewenste zorgaanbod
• Uitgewerkt in 13 zorgdimensies
• Waar mogelijk: specificatie per cluster
• Practice based
Evidence based bleek onmogelijk door gebrek aan wetenschappelijk
onderzoek bij deze doelgroep
Zorgprogramma
Randvoorwaarden
• Ketenzorg → geformaliseerde samenwerkingsafspraken tussen
aanbieders binnen V&V en GGZ
• Financiering
• Ruimtelijke omgeving en woonleefklimaat
• Multidisciplinair team dat qua deskundigheid en omvang is
afgestemd op de specifieke behoeften van deze doelgroep
• Bijscholing en deskundigheidsbevordering
• Aandacht voor en participatie van het cliëntsysteem
• Wetenschappelijk onderzoek
Vragen - Discussie

similar documents