Helena Hallinder - Arbetsteraputens roll

Report
Minnesmottagningen/
Primärvården
Arbetsterapeutens roll vid
demensutredning
Arbetsterapeut Helena Hallinder
Brommageriatriken
Arbetsterapeut Yvonne Eriksson
CEFAM
1
Nationella riktlinjerna



Samverkan inom vår
profession mellan
minnesmottagning
och primärvård
Funktions/aktivitets
bedömning i tidigt
skede vid den primära
utredningen på
vårdcentralerna
Förändring för vårt
arbete som
arbetsterapeuter


Pilot studie inom
Bromma, Tranbergs
vårdcentral
Grund för hur
arbetsterapeuter inom
primärvården kan
vara delaktiga i den
primära utredningen
som sker på
vårdcentralerna
2
Personer med olika
funktionsnivåer
Demensutveckling
Ingen
Möjlig
Måttlig
Mild
Svår
3
Ingen
Inge
Ibland
n
lätt
glömska
Möjlig
Mild
Minnesförlust
svårt komma ihåg
vadMild
som hänt
nyligen
Måttlig
Svår
Minnesförlust, väl inlärt
material återstår, nytt
Måttligfort
försvinner
Minnesförlust,
endast fragment
återstår
sig i tid och på
platser man inte
besöker så ofta
Är inte orienterad till tid och
plats
Orientera endast
till person
Svårare att
lösa problem
Svårt att lösa
problem
Mycket svårt att lösa problem,
sociala bedömningsförmågan
kan vara skadad
Klarar ej att lösa
problem
Aktiviteter
utanför
hemmet börjar
svikta
Problem med att
klara sin aktiviteter
utanför hemmet
Kan inte fungera självständigt
utanför hemmet
Lätt förändring
inom hemmet
Inom hemmet
svårare uppgifter
överges
Klarar endast lättare uppgifter
inom hemmet, väldigt
begränsade intressen
Personlig vård, är
ibland i behov av
någon som driver
på
Personlig vård, är i behov av
assistans vid hygien,
påklädning och att hålla reda på
sina personliga tillhörigheter
Lätt
Möjlig
glömska, som
återkommer
Svår
Svårt att orientera
Ingen funktion
inom hemmet
Är i behov av
mycket hjälp med
personligt
omhändertagande
4
Vad gör en arbetsterapeut på
minnesmottagningen?




Hembesök
Bedömning om
kognitiva svårigheter
påverkar
aktivitetsförmågan i
det dagliga livet
Bidra till fastställande
av diagnos
Kognitivt stöd
Aktivitets
anamnes
ADLbedömning
Kognitiv
funktions
bedömning
Aktivitets
bedömning
praktisk
Analys
Funktions
nivå
5
Vad gör en arbetsterapeut inom
primärvården?






Hembesök
Funktions och aktivitetsbedömning i
den basala demensutredningen
Stödjer personen att klara sin vardag
Stödjer närstående
Kognitivt stöd
Intyg för bostadsanpassning
6
Tidiga tecken

Minnessvårigheter

Praktiska svårigheter

Förändrad personlighet
7
Pilotstudien
Funktions och aktivitetsutredning i den basala
demensutredningen av arbetsterapeut i
primärvården
8
Syfte

Att skapa kunskap kring funktions/aktivitetsanalys i
samband med basala demensutredningar.
•
Att ta fram en processbeskrivning för samarbete mellan
husläkarmottagningarna och primärvårdsrehabilitering
•
Att testa praktisk tillämpning av bedömningsinstrument.
•
Att strukturera dokumentationen
•
Att genomföra en tidsstudie för de aktiviteter som ingår i
funktions- och aktivitetsanalysen.
Mål

Att en strukturerad aktivitets- och funktionsbedömning av
arbetsterapeut införs som rutin.

Att skapa en medvetenhet om att en funktions- och
aktivitetsbedömning bidrar till att uppmärksamma
funktionsnedsättningar som en demenssjukdom medför
och vad som kan göras för att minimera eller
kompensera dessa.
Kognitivt stöd
Whiteboard tavla
 Papper och penna
 Bildsymbol med eller utan text
Glöm inte låsa/ Glöm inte nycklarna

11
12

similar documents