ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า

Report
การดาเนินงานผู้สูงอายุตาบลป่ าเซ่ า
นำเสนอโดย นำงสุภำพร
เอีย
่ มออน
่
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำเซ่ำ
ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลป่ าเซ่ า
พันธกิจ :
-ให้ บริการสุขภาพแก่ ประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์ รวมที่ได้ มาตรฐาน
- ส่ งเสริมและสนับสนุนการสร้ างสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคีเครื อข่ าย
- พัฒนาระบบ บริหาร บริการ วิชาการให้ มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน
วิสัยทัศน์ :
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลป่ าเซ่ า มุ่งสู่บริการที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน เน้ นงานเชิงรุ ก เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนและภาคีเครื อข่ าย
จานวนผู้สูงอายุตาบลป่ าเซ่ า ปี 2554 - 2556
จานวนประชากรสูงอายุ
1200
1150
1100
1050
1156
1000
1059
950
900
981
850
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
จานวนผู้สูงอายุแยกตามกลุ่มช่ วงอายุ ปี 2556
80 ปี ขึ ้นไป :
137 คน
อายุ 75 – 79 ปี : 168
คน
อายุ 70 – 74 ปี : 215 คน
อายุ 65- 69 ปี : 271 คน
อายุ 60-64 ปี : 427 คน
กราฟแสดงจานวนผู้สูงอายุ ADL ระดับ 1,2,3
เปรียบเทียบปี 2554-2556
1200
1109
1034
1000
960
800
ADL 1
600
ADL 2
ADL 3
400
200
0
13
ปี 2554
8
20
ปี 2555
5
32
ปี 2556
15
กราฟแสดงผลการคัดกรองกลุ่มโรค NCD ผู้สูงอายุปี 2554-2556
500
466
450
400
350
300
374
351
339
372
356
329
318
291
กลุ่มดี
250
กลุ่มเสี่ยง
200
กลุ่มป่ วย
150
100
50
0
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
กราฟแสดงสถานการณ์ เจ็บป่ วยโรคทีพ่ บบ่ อยสู งสุ ด ปี 2554-2556
450
400
384
341
350
300
ความดันโลหิตสูง
256
250
ซึมเศร้ า
200
200
150
เบาหวาน
223
สมองเสื่อม
132
อัมพฤกษ์ /อัมพาต
100
56
50
10 7 7
30 25
14
27
0
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
18
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
• สำรวจกลุมเป
่ ้ ำหมำยผู้สูงอำยุโดยแบบ
ติดตำมเยีย
่ มบำน
(ของ รพ.สต) ทุก
้
6 เดือนโดยอำสำสมัครสำธำรณสุข
• วิเครำะหข
่
่ เพือ
์ ้อมูล จัดลำดับกลุม
แบงกลุ
มตำมสภำวะสุ
ขภำพรำยคน
่
่
• กำหนดแผนในกำรดูแลรำยบุคคล
• ดำเนินงำนเยีย
่ มตำมแผน
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
• ติดตามผลการเยีย่ มของผู้ทาหน้ าทีด่ ูแลผู้สูงอายุ ( ส่ งรายงานในการดูแลทุก
วันที่ 20 ของเดือน / โทรแจ้ งกรณีผู้สูงอายุอาการเปลีย่ นแปลงเร่ งด่ วน )
• มีการขอรับคาปรึกษา/ส่ งต่ อเครือข่ าย ทีมสหวิชาชีพในกรณี case ยุ่งยาก
ซับซ้ อน
• การเยี่ยมบ้ านร่ วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อย่ างน้ อยเดือน
ละ 1 ครั้ง
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า (ตอ)
่
อปท./คณะกรรมการหมู่บ้าน
ศูนย์ ประสานเครือข่ าย
ทีม สหวิชาชีพ
(ร.พ.อต.)
(แพทย์ ,เภสัชฯ , นักกายภาพ ,นักสังคมสงเคราะห์ ฯ )
พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน HHC
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ูแลประจาหมู่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
การให้ คาปรึกษา/ส่ งต่ อ/ติดตามเครือข่ ายผู้สูงอายุตาบลป่ าเซ่ า
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
- กำรอบรมฟื้ นฟูอำสำสมัครสำธำรณสุขและจิต
อำสำเพือ
่ ดูแลผูสู
ู้ ำนกำรอบรมด
ำน
้ งอำยุโดยมีผผ
่
้
กำรดูแลผูสู
้ งอำยุจำนวน 113 คน คิดเป็ น
อัตรำส่วน อสม./จิตอำสำ
1 คน ดูแล
ผู้สูงอำยุ 11 คน
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
• มีกำรจัดอบรมฝึ กทักษะกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ภำวะพึง่ พิง แกผู
่ ้ดูแล
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่ าเซ่ า
(ตอ)
่
กิจกรรมคัดกรองสุขภำพช่องปำกผูสู
้ งอำยุ
ปัจจัยเสี่ ยง
หมู่
จานวน
ผูส้ ู งอายุ
เบาหวาน
คน
สภาวะช่องปาก
เคี้ยวหมาก
ร้อยละ
สู บบุหรี่
ใส่ ฟันเทียมถอด
ได้
ฟันผุ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ได้รับการตรวจสุ ขภาพช่องปาก
ร้อยละ
ได้รับการตรวจ
ไม่ได้รับการตรวจ
คน
ร้อย
ละ
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
1
230
25
10.87
5
2.17
15
6.52
35
15.22
18
7.83
124
53.91
106
46.09
2
153
14
9.15
11
7.19
45
29.41
48
31.37
14
9.15
82
53.59
88
57.52
3
195
25
12.82
9
4.62
78
40.00
44
22.56
15
7.69
98
50.26
97
49.74
4
112
48
42.86
8
7.14
62
55.36
32
28.57
11
9.82
74
66.07
69
61.61
5
201
35
17.41
6
2.99
58
28.86
28
13.93
22
10.95
114
56.72
87
43.28
6
248
42
16.94
7
2.82
67
27.02
24
9.68
26
10.48
135
54.44
113
45.56
7
108
31
28.70
6
5.56
23
21.30
29
26.85
21
19.44
71
65.74
58
53.70
8
138
24
17.39
14
10.14
39
28.26
21
15.22
28
20.29
92
66.67
76
55.07
1156
244
17.62
66
27.94 261
18.84
155
11.19
790
57.04
694
50.11
4.77 387
ผู้สูงอายุได้ รับการตรวจสุ ขภาพช่ องปากจานวน 790 คน ผู้สูงอายุมฟี ันแท้ และฟันเทียมอย่ างน้ อย 20 ซี่ จานวน 159 คน คิดเป็ นร้ อยละ
20.12 ผู้สูงอายุมฟี ันเคีย้ วอาหาร 4 คู่สบ จานวน 185 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.41
.
ผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะซึมเศร้ าระดับรุนแรงเสี่ ยงต่ อการฆ่ าตัวตาย
จานวน 1 ราย ได้ รับการส่ งต่ อและการเยียวยาโดยชุ มชนและญาติจน
เป็ นปกติ
.
.
.
มีแหล่ งให้ บริการจัดยืมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ท่ จี าเป็ นแก่ ผ้ ูป่วยติดบ้ าน/
ติดเตียง
.
สติ๊กเกอร์ เตือนใจ สู งวัย ใช้ ยาถูกวิธี
COI : ความคลาดเคลื่อนในทางยา (Administration Error)
• ปี 2555 45.5
• ปี 2556 64.8
.
การดูแลผู้สูงอายุท่ คี าสายสวนปั สสาวะ เพื่อลดการติดเชือ้ ใน
ระบบทางเดินปั สสาวะ (มีผ้ ูป่วยสูงอายุคาสายสวน จานวน 4
ราย)
- เปลี่ยนสายสวนปั สสาวะทุก 1 เดือน
- คาแนะนาในการดูแล , เทน้ าปัสสาวะจากถุง,
- การดูแลสายสวนให้เป็ นระบบ Close system
ระวังไม่ให้ปัสสาวะไหลย้อนกลับ
อัตราการติดเชื้อจากการคาสายสวนในผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียง ปี 2556 = 0.
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของ Care giver ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
.
ผู้สูงอายุสามารถเข้ าถึงการรั บบริการสูงขึน้ ให้ ความสาคัญกับการดูแล
สุขภาพตนเอง เพิ่มขึน้ จากอัตราการคัดกรองสุขภาพด้ วยโรคเบาหวาน
ความดัน ต้ อกระจก เดิม 981 คน เพิ่มขึน้ เป็ น 1156 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15.38
.
• ความร่ วมมือจากองค์ กรส่ วนท้ องถิ่น / แกนนาชุมชน
• ระบบแม่ ข่าย / ทีมสหวิชาชีพที่เข้ มแข็ง
การพัฒนาต่ อเนื่อง : โครงการดูแลสุ ขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวตาบลป่ าเซ่ า
.

similar documents