Mogućnosti za županije, gradove i općine

Report
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“
2014.-2020.
– mogućnosti za županije, gradove i općine
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Natalija Šimunović, voditeljica službe
Uprava za strateško planiranje
Zagreb, 15. prosinca 2014.
Ključni strateški i programski dokumenti RH 2014.-2020. – stanje
• Europska Komisija službeno potvrdila Sporazum o partnerstvu s RH 30.
listopada 2014.
• Sljedeći korak – odobrenje 2 operativna programa za provedbu Kohezijske
politike, cilj „Ulaganje za rast i razvoj”:
• OP „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) - ukupna alokacija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) → 6,881 milijardi eura.
• OP „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) ukupna alokacija iz Europskog
socijalnog fonda (ESF) → 1,516 milijardi eura.
• Prijedlozi operativnih programa službeno su upućeni Europskoj komisiji (EK) na
usvajanje 21. srpnja 2014. sukladno rokovima za sve države članice
• OPKK usvojen od strane Vlade RH i Europske komisije 12. prosinca
• Usvajanje OPULJP-a očekuje se do kraja 2014. godine
OP „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.
Prioritetna os
Financijska alokacija (EUR)
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
664.792.165
2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
307.952.676
3. Poslovna konkurentnost
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih
izvora energije
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
970.000.000
6. Zaštita okoliša i održivost resursa
531.810.805
245.396.147
1.987.360.608
1.310.205.755
7. Povezanost i mobilnost
8. Socijalno uključivanje i zdravlje
356.500.000
9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
10.Tehnička pomoć
Ukupno
270.914.791
236.112.612
6.881.045.559
Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske
tehnologije
Prioritet ulaganja
Specifični cilj
Investicijski prioritet 2a
Specifični cilj 2a1
Daljnji razvoj širokopojasnog
pristupa i iskorak prema
mrežama velikih brzina i
podrška prihvaćanju novih
tehnologija i mreža za digitalno
gospodarstvo
Razvoj širokopojasne
infrastrukture mreža sljedeće
generacije (NGN) za
maksimalno povećanje
društvenih i gospodarskih
koristi
EFRR sredstva
209.370.040 €
Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
Investicijski prioritet 2a
Aktivnosti koje će biti podržane:
• Razvoj agregacijskih mreža sljedeće generacije i spajanje javnih ustanova na
mreže sljedeće generacije, u NGN bijelim i sivim područjima
• Razvoj pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima
pristupnih mreža sljedeće generacije
Glavni korisnici:
• Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) iz bijelih
područja, dok će građani i poduzeća predstavljati ciljne skupine. Među
navedenim ciljnim skupinama prioritet će imati poslovne zone, poduzetničke
poslovne institucije i poduzeća
Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i
obnovljivih izvora energije
Prioritet ulaganja
Investicijski prioritet 4c
Podupiranje energetske
učinkovitosti, pametnog
upravljanja energijom i
korištenje OIE u javnoj
infrastrukturi, uključujući
javne zgrade te u stambenom
sektoru
Investicijski prioritet 4d
Razvoj i provedba pametnih
sustava distribucije koji djeluju
pri niskim i srednjim razinama
napona
Specifični cilj
Specifični cilj 4c3
Povećanje učinkovitosti
sustava toplinarstva
EFRR sredstva
80.000.000 €
100.000.000 €
Specifični cilj 4c4
Povećanje učinkovitosti javne 20.000.000 €
rasvjete
Specifični cilj 4d1
Pilot projekt uvođenja
naprednih mreža
20.000.000 €
20.000.000 €
Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i
obnovljivih izvora energije
Glavne ciljne skupine i korisnici:
• 4c3 i 4c4 tijela regionalne i lokalne samouprave, tvrtke koje se bave javnim
uslugama.
Aktivnosti 4c3
• Ulaganja u mrežu toplinarstva – renovacija i modernizacija, prednost
područjima u kojima se toplinarstvo više koristi (veći gradovi)
• Cilj se namjerava provesti u sklopu integriranog teritorijalnog pristupa
Aktivnosti 4c4
• Mjere povećavanja učinkovitosti sustava javne rasvjete
• Sva ulaganja će morati biti dio akcijskih planova za energetski učinkovitu javnu
rasvjetu, koju moraju razviti lokalna/regionalna tijela
Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i
obnovljivih izvora energije
Investicijski prioritet 4d: Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji
djeluju pri niskim i srednjim razinama napona
Primjer aktivnosti koje će biti financirane u svrhu ostvarenja specifičnih
ciljeva:
• promicanje i uvođenje tehnologija pametnih mreža u odabranim područjima,
kao i drugih mjera gospodarenja energijom povezanih s informatičkim
tehnologijama (poput automatizacije i daljinskog upravljanja) kojima se jača i
usklađuje potrošnja s proizvodnjom;
• aktivnosti pripreme i realizacije projekata
Glavne ciljne skupine i korisnici 4d1
• (Javne) tvrtke nadležne za distribucijsku mrežu (operatori distribucijskog
sustava)
• tijela lokalne vlasti
Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima
Prioritet ulaganja
Investicijski prioritet 5a
Podupiranje ulaganja za
prilagodbu klimatskim
promjenama, uključujući
pristupe temeljene na
ekosustavu
Investicijski prioritet 5b
Poticanje ulaganja za
rješavanje specifičnih rizika,
osiguravanje otpornosti na
katastrofe i razvoj sustava
upravljanja u slučaju
katastrofa
Specifični cilj
Specifični cilj 5a1
Poboljšanje praćenja,
predviđanja i planiranja
mjera prilagodbe klimatskim
promjenama
EFRR sredstva
30.396.147 €
245.396.147€
Specifični cilj 5b1
Jačanje sustava upravljanja
katastrofama
215.000.000€
Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima
Investicijski prioritet 5a
Primjeri aktivnosti:
• Mjere za poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka u svrhu praćenja klime,
prikupljanja podataka, modeliranja, analize i predviđanja informacija vezanih uz klimu
• Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta javnih ustanova koje se bave klimatskim
promjenama.
• Integracija klimatskih promjena u postupak planiranja pripremanjem akcijskih planova
za prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnim razinama, integracijom mjera
prilagodbe u sve strateške i razvojne dokumente, razvoj planova za sprječavanje učinaka
klimatskih promjena u sektorima koji su osjetljivi na klimatske promjene i razvoj metoda
i normi za provedbu mjera prilagodbe
Potencijalni korisnici: Javne ustanove koje se bave klimatskim promjenama
(Ministarstvo, DHMZ), tijela lokalne vlasti, NVO-i, znanstvene i akademske institucije.
Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima
Investicijski prioritet 5b
Primjeri aktivnosti koje se financiraju kako bi se postigli specifični ciljevi:
Prevencija: programi podizanja svijesti o rizicima, promicanje i obrazovanje stvarajući
time otporne zajednice; priprema specifičnog projekta u sektorima koji su zahvaćeni
najuobičajenijim katastrofalnim događajima (Procjena ugroženosti)
Pripravnost: mjere za razvoj organizacijskih sustava i kapaciteta za zaštitu od svih
katastrofa i organizacija upravljanja, uključujući razvoj i uspostavu sustava ranog
upozoravanja, čime se stvaraju preduvjeti za odgovarajuće sprečavanje katastrofa, odaziv i
mjere upravljanja
Odgovor: nabava i izgradnja opreme i infrastrukture za smanjenje štete od katastrofa
poput nabavke komunikacijskih sustava koji se koristi za službu spašavanja te ublažavanje
posljedica katastrofa na pogođenim područjima.
Potencijalni korisnici: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, DHMZ, druga nadležna
ministarstva i agencije, Hrvatske vode te regionalna (županijska) i lokalna tijela vlasti.
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Prioritet ulaganja
Investicijski prioritet 6c
Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj
prirodne i kulturne baštine
Investicijski prioritet 6e
Aktivnosti kojima se poboljšava urbani
okoliš, revitalizacija gradova, obnova i
dekontaminacija nekadašnjeg
industrijskog zemljišta (uključujući
prenamijenjena područja),
smanjenje zagađenja zraka i promicanje
mjera za smanjenje buke
Specifični cilj
Specifični cilj 6c1
Povećanje zapošljavanja i turističkih
izdataka kroz unaprjeđenje kulturne
baštine
Specifični cilj 6c2
Povećanje atraktivnosti, edukativnog
kapaciteta i održivog upravljanja
prirodnom baštinom
Specifični cilj 6e1
Poboljšanje sustava upravljanja i
praćenja kakvoće zraka sukladno Uredbi
2008/50/EC
Specifični cilj 6e2
Obnova „brownfield” lokacija (bivša vojna
i industrijska područja) unutar ITU-a
EFRR sredstva
128.351.269 €
238.020.392 €
109.669.123 €
20.000.000 €
100.000.000 €
80.000.000 €
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj prirodne i kulturne baštine
Primjeri aktivnosti za specifične ciljeve 6c1 i 6c2
• obnova i rekonstrukcija kulturnih znamenitosti baštine (arheološka nalazišta, industrijska baština,
utvrde, dvorci i kurije, palače, tradicijsko graditeljstvo) te gradnja vezane infrastrukture kao i
poboljšanje usluga na lokacijama kulturne baštine, te stvaranje novih usluga koje će doprinijeti
integriranom razvoju turizma;
• poboljšanje sustava upravljanja kulturnom baštinom izradom planova upravljanja, te
konzervatorskih analiza i smjernica ;
• podizanje javne svijesti obrazovanjem o kulturnoj baštini i njenom promocijom s ciljem povećanja
vidljivosti . Također je uključena promocija i promidžba kulturnih dobara u turističke svrhe;
• Povećanje atraktivnosti i održivog korištenja prirodne baštine
Primjeri korisnika za specifične ciljeve 6c1 i 6c2
• Državna tijela i institucije, tijela regionalne i lokalne samouprave, vlasnici kulturnih dobara, javne
ustanove za upravljanje zaštićenim područjima/područjima unutar mreže Natura 2000 na
nacionalnoj i regionalnoj/lokalnoj razini, tijela lokalne vlasti
13
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6e: Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova
Potencijalni korisnici i primjeri aktivnosti za specifični cilj 6e1
• Gradovi, tijela lokalne vlasti, javne ustanove, udruge gradova/općina, NVO-i
• Mjere poboljšanja kvalitete zraka u gradovima s preko 10 000 stanovnika
• Nadogradnja i osuvremenjivanje mreže za praćenje kakvoće zraka prema Direktivi o kvaliteti
zraka 2008/50 EZ-a
• Nadogradnja i nabava novih kemijsko-laboratorijskih instrumenata za utvrđivanje kemijskog
sastava lebdećih čestica i padalina
• Razvoj sustava upravljanja kvalitetom zraka: nadogradnja i razvoj kapaciteta, računalnih sredstava
i infrastrukture za modeliranje kvalitete zraka;
• Jačanje kapaciteta svih nacionalnih i regionalnih tijela koja su odgovorna za provedbu EU
legislative o kvaliteti zraka;
Potencijalni korisnici i primjeri aktivnosti za specifični cilj 6e2
• Tijela regionalne i lokalne samouprave (gradovi), javne usluge, udruge gradova/općina, NVO-i
• Revitalizacija pojedinih dijelova gradova - industrijskih zona, bivših vojnih objekata itd., koja će
omogućiti korištenje već postojećih (fizičkih) resursa
• Prostorno uređenje povezano sa zasebnim dijelovima grada za koje je određena revitalizacija
(urbana preobrazba)
14
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Prioritet ulaganja
Specifični cilj
Investicijski prioritet 6i
Ulaganje u sektor
Specifični cilj 6i1
otpada kako bi se
Smanjena količina otpada koji se odlaže na
ispunili zahtjevi pravne
odlagališta
stečevine Unije u
području okoliša
Investicijski prioritet 6ii
Ulaganje u sektor
vodnoga gospodarstva
kako bi se ispunili
zahtjevi pravne
stečevine Unije u
području okoliša
Specifični cilj 6ii1
Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava sa
svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe
vode za piće
Specifični cilj 6ii2
Razvoj sustava sakupljanja i obrade otpadnih voda
s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda
KF sredstva
475.000.000 €
1.049.340.216 €
(specifični ciljevi 6ii1 i 6ii2)
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6i: Ulaganje u sektor otpada
Potencijalni korisnici za Specifične ciljeve 6i1: državna tijela i organizacije odgovorne za
planiranje i praćenje gospodarenja otpadom; tijela lokalne vlasti, komunalne tvrtke, poduzeća, NVOovi;
Primjeri aktivnosti za Specifične ciljeve 6i1 i 6i2:
• Aktivnosti za uvođenje i poboljšanje odvojenog skupljanja, oporabe, recikliranja i ponovne
upotrebe otpada
• Ulaganja u postrojenja za reciklažu i oporabu, reciklažne centre i dvorišta za ponovno korištenje,
reciklažu i oporabu (koji uključuje sve tokove otpada, primjerice medicinski otpad, baterije,
građevinski otpad i šuta, itd.);
• Izgradnja nove infrastrukture za gospodarenje otpadom uključujući centre za gospodarenje
otpadom na razini županije/regije
• Izgradnja spalionica otpada (postrojenja za dobivanje energije iz otpada);
• Nabava posebne opreme (kompaktori, posebna vozila za odvoz smeća, buldožeri, i ostala oprema u
funkciji CGO-a);
• Prilagođavanje i sanacija/zatvaranje/rehabilitacija postojećih odlagališta komunalnog otpada,
nelegalnih deponija i “crnih točaka” koje će pridonijeti smanjenju štetnih okolišnih utjecaja
neadekvatnog gospodarenja otpadom;
16
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6ii – Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne
stečevine Unije u području okoliša
Potencijalni korisnici za Specifične ciljeve 6ii1 i 6ii2: Državna tijela i organizacije odgovorne za
upravljanje vodama, tijela lokalne vlasti, javni isporučitelji vodnih usluga, Hrvatske vode;
Primjeri aktivnosti za Specifične ciljeve 6ii1 i 6ii2:
• mjere za opskrbom kvalitetnom pitkom vodom i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom
pitkom vodom, izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom mreža opskrbe pitkom vodom i postrojenja za
pročišćavanje (poboljšanje) vode za piće i postrojenja za desalinizaciju kako bi se udaljene otoke i udaljena
naselja u unutrašnjosti opskrbilo pitkom vodom
• povećanje učinkovitosti javnog vodoopskrbnog sustava, smanjenje gubitaka vode i ulaganja u otkrivanje i
eliminiranje propusnosti
• mjere kojima se povećava povezanost stanovništva s javnim sustavima odvodnje otpadnih voda
izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje otpadnih voda
• izgradnja/rekonstrukcija/nadogradnja postrojenja za obradu otpadnih voda, malih postrojenja za obradu
otpadnih voda i septičkih jama (kao malenih pojedinačnih postrojenja u okviru javnog sustava) i postrojenja
za obradu mulja (uključujući nabavu laboratorijske opreme itd.)
• izgradnja/rekonstrukcija automatskih stanica za praćenje kakvoće vode i hidroloških podataka, razvoj
analize podataka i alata za modeliranje, i nabava potrebne opreme i postrojenja
• provedba odgovarajućih zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite izvorišta
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Prioritet ulaganja
Investicijski prioritet 6iii
Zaštita i obnova
bioraznolikosti i tla te
promicanje usluga
ekosustava, uključujući
Natura 2000 mrežu i
zelenu infrastrukturu
18
Specifični cilj
KF sredstva
Specifični cilj 6iii1
Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao
21.000.000 €
temelja za učinkovito upravljanje
bioraznolikošću
Specifični cilj 6iii2
Uspostava okvira za održivo upravljanje
bioraznolikošću (primarno Natura 2000)
54.000.000 €
Specifični cilj 6iii3
Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog
50.000.000 €
zemljišta u zaštićenim i Natura 2000
područjima
125.000.000 €
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6iii: Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za
učinkovito upravljanje bioraznolikošću
Potencijalni korisnici
• Vladina tijela i institucije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima/
područjima mreže Natura 2000, privatni sektor, Hrvatske šume, državna tijela i javne
ustanove za protuminsko djelovanje, pravne osobe koje skrbe za životinje, OCD
(organizacije civilnog društva).
Primjeri aktivnosti SC 6iii2
• Očuvanje i prikladno upravljanje mrežom Natura 2000
• Podrška očuvanju vrsta
• Smanjenje negativnih učinaka na bio raznolikost
Primjeri aktivnosti SC 6iii3
• Zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i područjima mreže Natura 2000
(uključujući razminiranje
Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost
Prioritet ulaganja
Specifični cilj
EFRR sredstva
Investicijski prioritet 7a
Specifični cilj 7a1
Podupiranje multimodalnog
Unaprjeđenje cestovne TEN-T
jedinstvenog europskog
mreže i pristupa TEN-T cestovnoj
prometnog prostora ulaganjem
mreži
u TEN-T
Investicijski prioritet 7b
Poboljšavanje regionalne
mobilnosti povezivanjem
sekundarnih i tercijarnih čvorišta
s infrastrukturom TEN-T-a,
uključujući multimodalna
čvorišta
Specifični cilj7b2
Poboljšanje cestovne sigurnosti
na mjestima s visokim miješanim
prometom
330.000.000 €
70.000.000 €
KF sredstva
Investicijski prioritet 7i
Specifični cilj 7i1
Podupiranje multimodalnog
Povećanje teretnog prometa na
jedinstvenog europskog
prometnog prostora ulaganjem unutarnjim vodnim putovima
u TEN-T
60.000.000 €
Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost
Prioritet ulaganja
Investicijski prioritet 7ii
Razvoj i unapređenje prometnih
sustava prihvatljivih za okoliš
(uključujući one s niskom razinom
buke) i prometni sustavi sa niskim
emisijama CO2, uključujući unutarnje
plovne putove i pomorski prijevoz,
luke, multimodalne veze i
aerodromsku infrastrukturu, radi
promicanja održive regionalne i
lokalne mobilnosti
Investicijski prioritet 7iii
Razvoj i obnova sveobuhvatnih,
visokokvalitetnih i interoperabilnih
željezničkih sustava te promicanje
mjera za smanjenje buke
Specifični cilj
Specifični cilj 7ii1
Povećanje dostupnosti otoka za
njihove stanovnike
KF sredstva
80.000.000 €
Specifični cilj 7ii2
Povećanje broja putnika u javnom
prijevozu
170.000.000 €
Specifični cilj 7ii3
Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika
zrakom
100.000.000 €
Specifični cilj 7iii1
Povećanje uporabe i važnosti
željezničke mreže
370.000.000 €
500.205.755 €
Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost
Investicijski prioritet 7b: Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih
i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta
Potencijalni korisnici: Hrvatske ceste/ lokalne vlasti
Primjeri aktivnosti SC 7b1:
• fizička poboljšanja odabranih odjeljaka cestovne mreže (uključujući pješačke i
biciklističke staze/trake)
• rekonstrukcija cesta malog opsega i na pojedinačnim točkama (uključujući pješačke i
biciklističke staze/trake)
• poboljšavanje pokrivenosti cesta prometnim znakovima, horizontalnom signalizacijom te
njihova poboljšana vidljivost
• priprema projektne dokumentacije unutar ovog investicijskog prioriteta.
Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost
Investicijski prioritet 7i
Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u
TEN-T
Potencijalni korisnici Agencija za vodne putove, lučke uprave
Primjeri aktivnosti SC 7i1:
• izgradnja ili modernizacija infrastrukture namijenjene operabilnosti luka unutarnjih
plovnih putova, uključujući izravan pristup i povezanost s drugim oblicima prijevoza,
• unaprjeđenje plovnosti unutarnjih plovnih putova s naglaskom na rijeku Savu,
• priprema projektne dokumentacije
Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost
Investicijski prioritet 7ii – Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući
one s niskom razinom buke) i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i
pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu …
Primjeri aktivnosti SC 7ii1:
• Osuvremenjavanja i gradnja nove infrastrukture luka – potpora komunikaciji s otocima
• Poboljšanje izravne dostupnosti luka za prijevoz putnika
• Kupnja novih manjih putničkih brodova s manjom emisijom ugljika
• Mjere kojima se unapređuje sigurnost prometa
Potencijalni korisnici: tijela lokalne vlasti u prometnim funkcionalnim regijama sjevernog
Jadrana, sjeverne i središnje Dalmacije, južna Dalmacija i tvrtke s uslugama prijevoza
(otoci)
Primjeri aktivnosti SC 7ii2:
• Razvoj infrastrukture za tvrtke javnog prijevoza (energetski učinkovita rješenja)
• Razvoj infrastrukture i sustava parkiranja
• Osuvremenjivanje javnog prijevoza i željezničkog voznog parka
• Primjena sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima (ITS)
Potencijalni korisnici: gradovi, županije
Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost
Primjeri aktivnosti SC 7ii3:
• Gradnja i osuvremenjivanje zrakoplovne infrastrukture i opreme u zračnoj luci
Dubrovnik, uključujući nadogradnju i rekonstrukciju glavnog uzletišta, izgradnja
paralelnih rulnih staza, izgradnja putničkih zgrada itd.
Glavni korisnik: zračna luka Dubrovnik
Investicijski prioritet 7iii – Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i
interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke
Primjeri aktivnosti SC 7iii1:
Izgradnja, obnova i osuvremenjivanje željezničkih pruga, nabava i osuvremenjivanje
putničkog željezničkog voznog parka, provedba zajedničkih europskih standarda u
područjima GSM-R, ERTMS, ETCS itd.
Potencijalni korisnici: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. i željeznički gospodarski subjekti,
vlasnici željezničkih kolodvora i tijela lokalne vlasti vezana za projekte integracije
gradskog prijevoza
Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje
Prioritet ulaganja
Investicijski prioritet 9a
Ulaganje u zdravstvenu i
socijalnu infrastrukturu što
pridonosi nacionalnom,
regionalnom i lokalnom
razvoju, smanjujući
nejednakosti u smislu
zdravstvenog statusa,
promičući socijalnu
uključenost, kulturne i
rekreativne usluge te
prelazak s institucijske
skrbi na skrb u zajednici
Specifični cilj
EFRR sredstva
Specifični cilj 9a1
Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj
zdravstvenoj zaštiti, sa fokusom na udaljena
i deprivirana područja
45.000.000 €
Specifični cilj 9a2
Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti
bolničkog liječenja
105.000.000 €
SO 9.a.4 Provedba pilot aktivnosti s ciljem
promicanja socijalne uključenosti i
smanjenja siromaštva ratnih veterana i
žrtava rata
20.000.000 €
Specifični cilj 9a3
Promicanje socijalne uključenosti i
smanjenje nejednakosti kroz poboljšani
pristup socijalnim uslugama te prelazak s
institucionalne skrbi na skrb u zajednici
putem poboljšane socijalne infrastrukture
86.500.000 €
256.500.000€
Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje
Specifični cilj 9b1
Investicijski prioritet 9b
Održiva fizička, socijalna i
Pružanje podrške fizičkoj,
gospodarska regeneracija pet
gospodarskoj i socijalnoj
depriviranih pilot područja s
obnovi ugroženih
ciljem smanjenja socijalnih
zajednica u urbanim i
nejednakosti, isključenosti i
ruralnim područjima
siromaštva
100.000.000 € 100.000.000€
Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje
Investicijski prioritet 9a - Primjeri aktivnosti i potencijalni korisnici SC 9a1: Investicije
EFRR-a bit će usmjerene na pružatelje primarne zdravstvene skrbi (PZS) u područjima
gdje Mreža javne zdravstvene službe definira potrebu za ekipama PZS-a, ako takve ekipe nisu
uspostavljene zbog neadekvatne infrastrukture ili manjka kadra. Potporu EFRR-a će moći
primati pružatelji PZS-a na područjima koja su, po razvojnom indeksu, socioekonomski
deprivirana i na geografski izoliranim područjima, ponajviše otocima.
Investicijama EFRR-a će se podržavati sljedeće:
• Nabava medicinske opreme i vozila potrebnih za pružanje PZS-a
• Kupnja medicinske opreme za pružatelje PZS-a, uključujući uređaje koji mogu smanjiti
potrebu za uputnicama i pružiti odgovarajuću njegu bliže domovima pacijenata.
• Vozila za pružatelje PZS-a koristit će se s ciljem povećanja mobilnosti zdravstvenih ekipa i
za povećanje broja kućnih posjeta.
• Izgradnja i opremanje zajedničkih medicinskih odjela za hitne slučajeve
Potencijalni korisnici: četiri prihvatljive bolnice
Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje
Investicijski prioritet 9a – primjeri aktivnosti i potencijalni korisnici SC 9a3:
1. DEINSTITUCIONALIZACIJA: tijekom prve faze financirat će se infrastrukturna ulaganja potrebna
za deinstitucionalizaciju 32 institucije uključene u već pripremljeni Operativni plan,
2. POBOLJŠANA RASPOLOŽIVOST USLUGA U ZAJEDNICI
Investicijski prioritet 9b:
Unutar SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja
s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva planirane su dvije vrste
aktivnosti:
1. Pripremne aktivnosti kojima se omogućava bolja usmjerenost intervencija, uključivanje ključnih
lokalnih dionika u pripremu planova intervencija za 5 pilot područja, povećanje kapaciteta
lokalnih i nacionalnih tijela te dionika uključenih u proces, stvaranje jasnog strateškog pristupa za
regeneraciju te potpora pripreme planova integracije. Korisnik ove aktivnosti će biti MRRFEU;
2. Ulaganja u pilot područja s ciljem socio-ekonomske revitalizacije (ulaganja u fizičku
infrastrukturu te ulaganja u obrazovne, socijalne i druge programe). Korisnici: JLS pilot područja,
općinske i državne ustanove, NVO-i itd.
Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Prioritet ulaganja
Investicijski prioritet 10a
Ulaganje u obrazovanje,
vještine i cjeloživotno
učenje kroz razvoj
infrastrukture za
obrazovanje i
osposobljavanje
30
Specifični cilj
Specifični cilj 10a1
Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za
korištenje potencijala informacijsko
komunikacijske tehnologije u obrazovanju i
razvoju vještina za 21. stoljeće, neophodnih na
tržištu rada
Specifični cilj 10a2
Modernizacija i unapređenje infrastrukture
studentskog smještaja u visokom obrazovanju s
ciljem poboljšanja pristupa visokom
obrazovanju te završetak studija za studente s
lošim socio-ekonomskim statusom
EFRR sredstva
102.914.791€
207.914.791€
105.000.000 €
Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Investicijski prioritet 10a: Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz
razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje
Primjeri aktivnosti za SC 10a1:
• Nabava IKT opreme za osnovne i srednje škole
• Opremanje osnovnih i srednjih škola prikladnim LAN-ovima;
• Raspoređeni centri podataka spremni za apsorbiranje povećane potražnje za euslugama i e-sadržajem u obrazovnom oblaku;
Potencijalni korisnici: CARNET, osnovne i srednje škole;
Primjeri aktivnosti za SC 10a2:
• Rekonstrukcija studentskih domova i gradnja novih s ciljem osiguravanja smještaja
za studente u nepovoljnom položaju.
Potencijalni korisnici: studentski centri, visoko-obrazovne institucije;
Prioritetna os 10: Tehnička pomoć
Prioritet ulaganja
Specifični cilj
EFRR sredstva
Specifični cilj TA1
Osiguranje adekvatnih i učinkovitih
ljudskih kapaciteta za provedbu OP-a
/
Specifični cilj TA2
Potpora učinkovitoj implementaciji,
nadzoru i evaluaciji programa
Specifični cilj TA3
Potpora informiranju javnosti i
izgradnja kapaciteta
(potencijalnih)korisnika za pripremu
i provedbu projekata
236.112.612 €
Zahvaljujemo na pažnji!
Za dodatne informacije ljubazno molimo obratite se na:
www.mrrfeu.hr
www.strukturnifondovi.hr
[email protected]
33

similar documents