Hamar Kommune

Report
Bosetting, boligsløsninger og
organisering av ansvaret for
boliger i Hamar kommune
Terje Pedersen
leder Boligsosial avdeling
Seminar for nyansatte i flyktningetjenesten, KS
Gardermoen 19. november 2012.
Fram til 1.10.2011:
Boligforum
RAMBØLLS analyse 2009/2010
Svak måloppnåelse.
• Forankringen av det boligsosiale arbeidet har
vært svak.
• Målsettinger har i liten grad blitt understøttet av
økonomiske midler.
• Kommunen har ikke vært aktiv nok i forhold til å
anskaffe/bygge opp nye boliger.
• Ansvarsfordelingen innenfor det boligsosiale
arbeidet har ikke vært klart nok definert.
• Det har vært for liten gjennomstrømming i de
kommunale boligene.
Rambøll anbefalte følgende:
• Vurdere organisatoriske endringer.
• Avklare roller og ansvar.
• Innføre vedtaksbasert tildeling.
• Anskaffe/bygge flere boliger tilpasset
vanskeligstilte.
• Øke gjennomstrømmingen i kommunale
utleieboliger.
• Styrke booppfølging og- veiledning.
• Styrke samarbeidet med andre aktører.
• Kompetansekartlegging 2011.
Boligsosialt utviklingsprogram førte
til boligsosial avdeling
• Tre nye årsverk finansiert
med midler til Boligsosialt
utviklingsprogram avsatt i
økonomi- og handlingsplan
• To årsverk overført fra
Servicekontoret
Leder
1 årsverk
Rådgiver
1 årsverk
Boligvirkemidler
2 årsverk
• To årsverk overført fra NAV
Sosialtjenesten finansiert med
prosjektmidler fra Arbeids- og
velferdsdirektoratet
• Ett årsverk overført fra Bosetting- og
inkluderingskontoret
Boligtildeling
1 årsverk
Oppfølging i
bolig
3 årsverk
Organisatorisk plassering
Eksterne
samarbeidspartnere/
andrelinje
”Bestiller”
”Utfører”
Budsjett:
•Ca. 4,1 mill til drift
•Ca. 22 mill til boligfremskaffelse / år
•ROP-prosjekt planlegges:
9 mill investering 2013,
9 mill investering 2014
•Gjennomgangsboliger for akutt
beredskap (10 mill)
”Housing First”
• En ideologi – tankesett – ”paradigme”
• Bolig er et velferdsgode på linje med
økonomisk innkomst/arbeid, utdanning,
helse – en ”trygg base”
• Bolig skal ikke være noe en gjør seg
fortjent til… unngå trappetrinnsmodell
• Ikke brukes som trussel, (unngå tvang)
• Alminnelige boliger framfor
kategoriboliger
Hovedoppgaver i Boligsosial
avdeling
Skaffe
(”bestille”)
boliger
Analysere
boligbehov/
planlegging/
utvikling
Hjelpe
boligsøkere
med å skaffe
og beholde
bolig
Samarbeid
med andre
aktører på boligmarkedet
Husbankens
virkemidler
Oppfølging
i bolig/
veiledning/
bovarighet
Boligsosial avdeling.
• Saksbehandlerteam i
forhold til økonomiske
virkemidler.
• Helhetlig bruk av
boligvirkemidler.
• Bedre utnyttelse av
den kommunale
boligmassen.
• Vedtaksbasert tildeling
av kommunal bolig.
Boligsosial avdeling.
• Oppfølgingstjeneste
• Innføre faseinndelt modell
for systematisk
booppfølging. (CTI)
• Vedtak på bo oppfølgings
tjenester.
• Planlegging av ROP
prosjekt.
• Planlegger ”boligskole” til
bruk i Introduksjonsprogrammet for flyktninger.
(Voksenopplæringen)
CTI
Metode
Critical Time
Intervention
(CTI)
Beskrivelse
Støtte i kritisk
Langvarig støtte til å
overgang fra
fastholde bolig, og i
Inst/herberge til egen kontakt til
bolig
behandlingstilbud,
Støtte til å etablere
lokalmiljø, nettverk mv.
kontakt til behandlingstilbud, lokalmiljø,
nettverk mv.
Langvarig intensiv støtte, behandling etter
behov v/ komplekse problemer
Tverrfaglig team (psykolog/psykiater,
sosial, LAR, sykepl. Miljøarbeider med mer.
(Passer for DPS)
Tidsbegrenset
Ja, 6-9 mnd
Nei
Nei
Koordinerende
funksjon
Ja
Ja
(Nei)
Behandlingsfunksjon
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Praktisk bostøtte Ja
Case Management
Assertive Community Treatment
(ACT-team)
Forventninger.
• Store
forventninger fra
andre
tjenestesteder til
oss.
• Forventning om
full produksjon fra
dag en.
• Grensesnitt i
forhold til andre
tjenestesteder.
Kommunens dobbeltdyr.
Samarbeid og grensesnitt
Servicekontor
3. Sektor
Kirkens
sosialtj.
”Home-start”
TDA
Eiendomsforvalter
NAV
Sosialtj.
Akutt bolig,
oppfølging i
bolig (rus/psyk)
OBOS
+ private
boligaktører
Boligsosial
avdeling
Pleie og
omsorg:
Psyk.helseteam
hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjenesten
Levekår og
helse (BIK):
Bosetting av
flyktninger
Lindorff
Innfordringsavdeling
Strategiavd.
Boligsosialt
utv.program.
+
Boligplan
Vedtak på oppfølgingstjenester
Helse- og omsorgstjenester:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (§ 3-2)
• Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie, inkl.
psykisk helse)
• Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og
opplæring og støttetiltak
• Plass i institusjon, herunder sykehjem/bolig med
heldøgns omsorg og pleie
• Avlastningstiltak
•
Ikke krav om vedtak når tjenesten forventes å vare under to
uker eller dersom tjenestene gis i et lokale som man må
oppsøke (Boligskole, lavterskeltilbud osv)
Integrert behandling:ROP
1. Grundig og omfattende kartlegging, av pasientens
psykososiale historie, psykoseopplevelser, tidligere
innleggelser, sosial og arbeidsmessig fungering, boligforhold,
medisinske behov, bruk av rusmidler, motiver for og
konsekvenser av rusbruk
2. Integrert behandlingsplan, og kriseplan som omhandler både
psykiske og rusrelaterte kriser
3. Bruk av motiverende intervju og kognitiv terapi, rettet mot å
lære nye ferdigheter for å mestre rustrang, risikosituasjoner
og tilbakefall, trening i problemløsning, sosial mestring,
boferdigheter etc.
4. Familieintervensjoner for å redusere belastningen på familien
og styrke samarbeidet mellom pasient, hjelpeapparat og
familie
5. Farmakologisk behandling med antipsykotiske og
stemningsstabiliserende medikamenter
6. Oppsøkende tiltak, stadietilpasset behandling og
skadereduksjonsmodell
Mueser m.fl. (2006)
Hva med flyktninger?
• Lære å bo
• Lære å bruke bolig
• Lufting, strøm, husleie, leieregler,
forsikringer, nøkler, bruk av elanlegg som komfyr, kjøleskap,
regninger, faste utgifter,
vaktmester, forventninger om
vedlikehold, låneopptak…
Bo kompetanse
– hva ligger i det begrepet?
Hva er booppfølging?
• Miljøterapi, terapi, behandling,
habilitering, rehabilitering,
miljøarbeid,
• Fremme selvstendighet og
forebygge og avhjelpe atferdsavvik
HJELP TIL SELVHJELP
Få ting til å skje
Sørge for at det skjer når vi ikke er der
Trekke oss ut
= Sette vedkommende i stand til å
mestre
Empowerment
Hvordan avdekke
hjelpebehovet?
• Kartlegging
• ADL ”Activities of daily living”
• Primære ADL-ferdigheter
• Sekundære ADL-ferdigheter
• Sosiale ferdigheter
Hva er sosiale ferdigheter?
• Non-verbale ferdigheter
• Språklig kommuniksasjon (verbale
ferdigheter)
• Snakke – og lytteratferd
• Innhold i samtale (skape kontakt)
• Problemløsning (be om –
funskjoner)
(command – demand )
Problemløsningsmetode
1. Positiv holdning 
2. Definer problemet
3. Definer målet
4. Hvilke ressurser finnes?
5. Finn mulige løsninger
6. Evaluer hver enkelt løsning:
Fordeler/ulemper , konsekvenser
7. Velg den beste
8. Planlegg hvordan du skal bruke den
9. Følg opp løsningen (ny prosess v/ behov)
Resultater etter ett års drift
• Har fått til mye til tross for at det er krevende å
bygge opp noe nytt parallelt med at ”driften” skal
gå.
• Innført helt ny forskrift for tildeling av bolig fra
1.januar 2012.
• Har startet arbeidet med ”Fra leie til eie”.
• Har fått løftet problemstillinger rundt
ansvarsfordelingen og oppgaver fra
saksbehandlernivå til beslutningsnivå.
(Resultatenhetsledere).
• Har fått innført mer ”boligsosiale”
handlingsmønstre på tvers.
Resultater forts.
• Faste samarbeidsmøter med ulike kommunale
tjenester i kommunen for å sikre samarbeid.
• Deltar i arbeidet knyttet til utvikling av nytt
fagsystem IT løsning for behandling av søknader
knyttet til tildeling av kommunal bolig. GoBo. Har
prøvd ut programmet.
• Systemutvikling boligtildeling. GoBo. Hamar
deltar og har testet ut programmet.
• Samarbeid SIFO og Husbanken. Hamar deltar i et
prøveprosjekt knyttet til bruk av ny
lånekalkulator med endret bruk av SIFO
livsopphold.
Resultater forts…
• Bosetting av flyktninger med
startlån og delt eierskapsmodell
• Boligskoleprosjekt
• Vedtak på oppfølgingstjenester
Samarbeid
1.
Problem
2. Mål
5.
Evaluering
3.
Ressurser
4. Tiltak

similar documents