Presentasjon 10.01.

Report
SPESIALUNDERVISNING
INNENFOR
VOKSENOPPLÆRINGEN
Opplæringsloven kap 4A - §4A-2
8. november 2012
1
Lovgrunnlag
• Opplæringsloven kap. 4A om opplæring
spesielt organisert for voksne
Oppl. § 4A-2 om rett til spesialundervisning på grunnskolens område
• Rundskriv Udir-3-2012 del II
• Opplæringsloven kap. 5 om
spesialundervisning med veileder
• Forvaltningsloven
2
Utgangspunkt : rett til
voksenopplæring etter oppl. kap.4A
§ 4A-1 første ledd:
”Dei som er over opplæringspliktig alder, og som
treng grunnskoleopplæring, har rett til slik
opplæring, så langt dei ikkje har rett til
vidaregåande opplæring etter § 3-1.”
I tillegg må søkeren ha lovlig opphold i Norge.
3
Voksnes rett til spesialundervisning
To grunnlag:
• Voksne som ikke får eller kan få et
tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet for voksne - §4A-2 1.ledd
• Voksne som har et særlig behov for opplæring
for å vedlikeholde eller opprettholde
grunnleggende ferdigheter - § 4A-2 2.ledd
4
Grunnlag i §4A- 2 1.ledd
”dersom den vaksne ikkje får eller kan få eit
tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
”
• Må vurderes ift det ordinære
opplæringstilbudet og den enkelte voksne
• Må ta hensyn til at opplæringstilbudet til
voksne vil være mer tilpasset behovet til den
enkelte enn det er for barn og ungdom
5
Tilpasset opplæring
• § 4A-1 om tilpassing av opplæringen til den
enkeltes behov (faglig og praktsik)
• Et krav til tilpasset opplæring ut fra særlige behov
forutsatt i lovforarbeidene
Eks.: Målform, tegnspråk, punktskrift, samisk,
lese- og skriveopplæring, særskilt språkopplæring
med mer
• Grense mot spesialundervisning
6
Grunnlag i §4A- 2 1.ledd
• Normalt begrenset til maksimalt de fem
fagene en trenger for å få vitnemål for fullført
grunnskoleopplæring.
• Ingen krav til diagnose for å få rett til
spesialundervisning
7
Grunnlag i §4A- 2 2.ledd
”dersom den vaksne har særleg behov for
opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like
grunnleggjande dugleik”
• Vilkår:
- Utvikle eller holde ved like grunnleggende
ferdigheter
- Opplæring
- Særlig behov
8
Grunnleggende ferdigheter
Utdypet i forarbeider:
• ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål)
• grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
• grunnleggende lese- og skriveferdigheter
• motorisk trening
og lignende
NB. Ikke samme definisjon som etter læreplanverket for
Kunnskapsløftet
9
Opplæring
• avgrense mot tiltak med andre siktemål, som for
eksempel behandling, rehabilitering, opptrening,
tilsyn osv. - grense mot rettigheter etter annet
lovverk
• Aktiviteten må ha et pedagogisk siktemål
• Aktiviteten må være knyttet til opplæring i fag
• Aktiviteten må stå under skoleeiers ledelse og
ansvar
10
Særlig behov
Den voksne må ha et ”særlig behov for opplæring for å
holde vedlike eller utvikle grunnleggende ferdigheter”
• Konkret og skjønnsmessig vurdering ut fra den voksnes
individuelle behov
- for eksempel sykdom, skade, ulykke m.a.
- ikke krav om konkret diagnose
- må vurderes opp mot hensikten med opplæringen –
fungere i samfunnet, arbeidslivet, hverdagslivet
- må vurdere mulig utbytte og realistiske mål
• Hensikt: Sette den voksne i stand til å mestre samfunnet og
dagliglivet
11
Opplæringsloven kap. 5
NB. Disse reglene gjelder også for
spesialundervisning for voksne:
• §5-1 2.ledd om opplæringstilbudets innhold/
likeverdsprinsippet, unntatt reglene om
opplæringens omfang i tid
• §5-3 om sakkyndig utredning
• § 5-4 om samtykke og samarbeid med den
voksne, evt. verge
• §5-5 om IOP og halvårsrapport
• §5-6 om individrettet og systemrettet arbeid i
12
Sakkyndig vurdering av den voksnes
behov
• Krav om sakkyndig vurdering ved PPT før
skoleeier fatter enkeltvedtak om
spesialundervisning, jf § 5-3
- PP-tjenestens selvstendige stilling: Faglig
uavhengighet
- Dersom den sakkyndige vurderingen ikke dekker
alle kravene i loven og ikke er konkret nok, skal
skoleeier sende den i retur til PPT, og be om at den
utdypes
13
Innholdet i sakkyndig vurdering
Krav til den sakkyndige vurderingen
a) Utredning
b) Tilrådning
- Realistiske opplæringsmål, prinsipper for
innholdet i opplæringen, den organisatoriske
gjennomføringen og omfanget
14
Innholdet i sakkyndig vurdering
• Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
for voksne
• Lærevansker hos eleven og andre særlige forhold
som er viktige for opplæringen
• Realistiske opplæringsmål for eleven
• Om man kan hjelpe i forhold til de vanskene
eleven har innenfor det ordinære
opplæringstilbudet
• Hvilken opplæring som gir et forsvarlig
opplæringstilbud
15
Innholdet i sakkyndig vurdering
• Må ta stilling til vurderingstemaet i §4A-2 annet
ledd der dette er hjemmelen
- er vilkårene til stede?
• PPT kan ta utgangspunkt i eventuelle
spesialistuttalelser i saken, men må likevel utrede
og tilrå omfang, innhold, målsetting, organisering,
kompetanse
16
Lengden på opplæringen - § 4A-2
2.ledd
• Skjønnsmessig, individuell vurdering
• Et livslangt tilbud skal ikke være noen
normalordning. Kun aktuelt i enkelte særlige
tilfeller
• Sakkyndige vurderinger må gjennomføres med
jevne mellomrom i.f.t elevens utbytte av videre
opplæring
17
Opplæring av voksne med behov for alternativ og
supplerende kommunikasjon - Ny § 4A-13
”Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har
behov for alternativ og supplerande kommunikasjon(ASK),
skal få nytta eigna kommunikasjonsformer og nødvendige
kommunikasjonsmiddel i opplæringa.[...].Dette (retten til
spesialundervisning) inkluderer nødvendig opplæring i å
bruke ASK ”
 En presisering av det som allerede følger av kravet til
tilpasset opplæring i § 4A-1 og spesialundervisning i §
4A-2. Synliggjøring av gjeldende rett
• Tilsvarer nye bestemmelser for grunnskole og
videregående opplæring
• Føyd til 01.08.12
18
Innholdet i enkeltvedtaket
•
•
•
•
•
•
•
Enkeltvedtaket må klart og fullstendig si hvilket
opplæringstilbud den voksne skal ha
Omfang (hvilke fag)
Avvik fra læreplanen for fag
Ekstra tilrettelegging
Organisering (ene-undervisning?)
Progresjon
Kompetansekrav
NB. Eventuelle avvik fra tilrådingen må begrunnes
19
Sentrale forvaltningsrettslige krav til
enkeltvedtak
• Individualisering
• Krav til begrunnelse
• Opplysning om klagerett
20

similar documents