eHälsa nätverk Fyrbodal 20141111

Report
eHälsa nätverk 2014-11-11
• Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015
• Siths, HSA, Pascal och NPÖ kommer att kosta 4kr per
kommuninvånare
• Lync för bl a samordnad vårdplanering
Varför e-Hälsa?
High tech och empati
Åldrande befolkning
Möjligheten att bo hemma längre i ordinärt boende
Just nu är det en dipp
om inget görs måste skatten öka med 10-12 kr 2035
Konsekvens
Samarbete, med andra kommuner, privata aktörer och landstinget
Nya yrken och/eller nya kompetenser
Utmaning
Den snabba teknikutvecklingen och trögheten i kommunerna
Kompetensutveckling
Tillgång till bredband inkl. mobilt bredband
Strulfaktor
Säkerhet
Motstånd och/eller okunnighet hos personal och brukare
Kostnader
eHälsa 2014
Insatsområdena har fördelats mellan kommunalförbunden på samma sätt som för 2013, tilldelad
budget ca 10 millioner.
1.
2.
3.
4.
5.
eTjänster för socialtjänsten
Säker roll- och behörighetsidentifikation
Mobil dokumentation
Trygghetslarm
NPÖ
Nytt för 2014
6. Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet
Fyrbodal
Skaraborg
GR
BR
Västkom
Västkom
Hemsida http://vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/ehalsa
Ekonomi: Deltagande kommuner och stimulansmedel 2014
SKL: http://www.skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
Ehälsomyndigheten: http://www.ehalsomyndigheten.se/
eTjänster för socialtjänsten 2014
Fyrbodalkommuner
IT-teknikcoacher
Munkedal och Lidköping
Startade 2013, utbildning av seniorer i ny teknik
Trygg natt (digital nattillsyn)
Munkedal och Trollhättan
i eget bonde, startade 2013
i demens- och korttidsboenden, startade i juni 2014
Partille
Utvärdering enkätverktyg LSS Uddevalla och Skaraborgs kf.
personliga assistenter, LSS-boenden och daglig verksamhet, startade i
juni 2014
eTjänster för socialtjänsten 2014
övriga Västra Götaland
Chatt med socialtjänsten
Riktat till ungdomar, startade dec 2013.
Tidaholm
Digital ansökan om särskilt boende
Göteborg
E-Tjänst med SMS för ekonomiskt bistånd
Göteborg
SSBTEK
Svenljunga
Trygg hemma med digital teknik
Skaraborgs kommunalförbund
Startade i juni 2014
När får jag mina pengar? Den vanligaste frågan!
Startade i juni 2014
Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd
Startade i juni 2014
Går det att samordna? Förstudie om det går att
drifta nattillsyn och andra eTjänster för flera kommuner
Säker roll och behörighet 2014
Kommunerna Skövde, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Orust, Grästorp,
Hjo, Tidaholm och Alingsås
1.
2.
3.
4.
Inloggning till IT-arbetsplats med SITHS-kort
SITHS inloggning för mobil dokumentation
Ansluta passage till SITHS-kort
Ta fram en checklista för hur kunna ansluta kommunernas egna
identitetshantering till HSA-katalogen (med automatik).
SML provar en annan variant, ett betrott kort (Nexus?) som sedan även får SITHScertifikatet på sig. Inte helt trivialt i o m digra säkerhetsregler – det får inte bli fel.
Mobil dokumentation 2014
Olika projekt med liknande mål:
Mobil information och dokumentation med säker
inloggning och koppling till verksamhetssystem,
kartor, Samordnad vårdplanering med VGR mm
Alingsås, Dals-Ed,
Götene, Lidköping,
Göteborg
Digitala signeringslistor (medicin)
Lerum
Surfplatta inom boendestöd för personer med
psykisk funktions-nedsättning för registrering av
återkoppling av resultat av stöd/insats
Partille
Mobilt NPÖ
Mobil Säkerhet
Åmål
Göteborg
Digitala larm 2014
Fyrbodal har fått 500 000 kr för ett gemensamt
projekt där de kommuner som så önskar kan delta
oberoende av nuvarande status och ambition
2014
• Projektledare rekryteras
• Projekttid 20140901- 20150131
•
•
Inte bara inför digitala larm utan även
diskutera larmmottagning och organisation för
installation av larmen och teknisk support
Även digitala larm med tillkopplade sensorer,
tillbehörslarm
Övriga kommuner
som erhållit
stimulansbidrag är
Grästorp, Borås och
Ulricehamn
Kommunikationsplan för projektet införande av digital trygghetskedja
i Fyrbodal
Nätverk
13 kommuner
varav 4 är
resurskommuner
Västkom
Boråsregionen
Fyrbodals
projekt
”Digitala
trygghetslarm”
Styrgrupp
Socialchefsnätverk
Projektledningsgrupp
Olika professioner / kommunspridning
Projektledare
Kommunens kontaktperson
SKL
Arbetsgrupp
i respektive
kommun
Externa
kontakter
Projektberörda kommuner
Projektbeskrivning
Organisation
Styrgrupp
Förslag till revidering:
Mål

Påbörja införandet av
digitaliserad
trygghetskedja
Delmål

förslag till utbyte av
gemensamma rutiner,
och inriktningsbeslut
Organisation

fler aktörer
Projekttid

15 sept 2014 till
31 jan 2015
Lilla Edet
Kommuninventering
9 socialchefer tackat ja till att delta
4 kommuner är resurs
2 deltar inte i projektet
Socialchefsnätverk
Projektgrupp
Projektledare
Amie Stobenius
Socialchef
Gunnar Erlandsson, Åmål
Nina Roos, Sotenäs
Säkerhetschef
Mats Björk, Trollhättan
Upphandlare
Katarina Gip, Dalsland
IT-chef
Marcus Holm, Bengtsfors
Tekniker E-hälsa
Christer Johansson, S/M/L
Enhetschef Hemtjänst
Jackie Evensson, Munkedal
Nätverk
Medverkande 9 + 4
kommuners kontaktpersoner + 2-3 personer,
valda av kommunerna.
Kommunala arbetsgrupper
Medverkande kommuner
upprättar arbetsgrupper
och processar införandet av
digitala larm.
Aktiviteter

Skriftlig
överenskommelse


Inventera nuläget
Styrgruppsmöte
19/9, 24/10, 5/12, 30/1

Projektgruppmöte
3/10 (ca: 5-6 möten)





Kontakta nätverk
Nätverksträffar/
workshops
Separata träffar med
kommuner utifrån
önskemål
Leverantörsvisning
Studiebesök
Förslag till
inriktningsbeslut i
början av jan 2015
inför upphandlingsprocess
Digitala larm 2014
Att införa digitala larm kan delas upp i
sju faser:
1. Process/implementering
2. Nuläge
3. Upphandling
4. Införande/utbildning
5. Drift
6. Förvaltning
7. Uppföljning
Projektet avslutas efter fas 2.
Nätverksträffar
Möte 1 8 okt
Uppstart, Projektgenomgång, Nuläget
Möte 2 21 okt
Organisation / Ekonomi 21 okt
Möte 3 29 okt
Tranemo kommer på besök
Möte 4 10 nov
Risk- och sårbarhet/ Riktlinjer/ Rutiner
Möte 5 26 nov
Leverantörsvisning
Möte 6 9 dec
Framtiden & upphandling
Möte 7 17 dec
Förslag till inriktningsbeslut
Vi skriver ett förslag till inriktningsbeslut
som lämnas till styrgruppen för beslut
den 30 januari.
NPÖ konsument 2014
Klara:
På gång:
Alingsås
Grästorp
Lidköping
Tibro
Åmål
Magna Cura
Magna Cura
Procapita
Treserva
Procapita
Demo av NPÖ 2.0
Kommun
Information
Region/Landsting och andra vårdgivare
Götene
Falköping
Skara
Sotenäs
Uddevalla
Munkedal
Vårgårda
Herrljunga
Kungälv
Lerum
Lysekil
Mellerud
Härryda
Bengtsfors
Borås
Tanum
Strömstad
Procapita
Procapita
Procapita
Magna Cura
Procapita
Magna Cura
VIVA
VIVA
Treserva
Treserva
Magna Cura
Procapita
Treserva
VIVA
Magna Cura
Treserva
Treserva
Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet 2014
Tänkt scenario 2014 och 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
Workshops med personal i första hand där man genom
att titta på 2 typfall diskuterar vilka behov brukaren har
och vilka digitala tjänster som skulle kunna passa samt
för- och nackdelar med de olika tjänsterna.
(Intresseorganisationer, anhöriga och studerande få
tycka till och kanske komplettera med nya innovativa
idéer)
En regional handlingsplan tas fram gemensamt inom
VGK
En tjänstekatalog skulle kunna tas fram som sedan kan
användas av de kommuner som så önskar och kan.
Serviceavtal skulle också kunna skapas till varje tjänst
inkl. prislista
Ökad trygghet, delaktighet och service (i hemmet) 2015
Handlingsplan för 2016
Vägledning för regional handlingsplan
Regional handlingsplan tillsammans
Antas av SSVIT
Antas av kommunerna med eller utan
avvikelser
E-Tjänstekatalog (inkl. produkter)
Embryo finns
Vem ska förvalta
E-hälsa 2015 och framåt
• Sista året mindre stimulansbidrag, vi tror på
mellan 0 - 5 000 000 kr. Mest troligt 0 kr.
• Det finns dessutom drygt 5 000 000 kr i
kassan
• Nya eller fortsatta insatser, inga beslut
tagna.
• Vad bestämmer SKL, socialstyrelsen och
SSVIT?
E-hälsa 2015 och framåt
•
Vi e-hälsosamordnare tror att:
•
•
•
•
•
•
•
•
De förstudier som anses ha potential går in i nästa fas, utveckling och
pilotdrift
Breddinförande av de idag pågående piloterna som anses nyttiga
Jobba vidare med konceptet ”Trygghet, delaktighet och service (i
hemmen)”
Nationella initiativ såsom Mina Vårdkontakter
Vidareutveckling av NI (process- begrepps- och informationsmodeller
för vård- och omsorg), termbanken och klassifikationer
Gemensamma projekt med leverantörer och de kommuner som så
önskar
Minska dubbelregistrering vid anv. av kvalitétsregister såsom Senior
Alert
Utbildning inkl. e-lärande
E-hälsa 2015
• Hur ska e-hälsonätverket för
Fyrbodal fungera?
• Mål?
• Träffas, hur ofta och var?
Utblick
•
Danmark, Norge och England m fl arbetar med
eHälsolösningar enl. standarden Continua
• En anslutningspunkt (hub) till vilken
mätare, sensorer/givare och larm kopplas.
• Beroende på värden, givares utslag eller
aktiverade larm går signaler till:
• Landsting, privata utförare, kommunen,
larmmottagare eller privatpersoner
Om detta blir verklighet måste vi så tidigt som
möjligt arbeta tillsammans över organisationsgränser http://www.continuaalliance.org/
Living Independently Longer
600 million elderly individuals world wide
Blood-pressure
Cuff
Pedometer
Home
Automation
& Control
Fitness
Equipment
Medication
Tracking
Pulse Ox
Digital
Home
Cell Phone
PC
Personal
Health
System
Internet
Family Elderly Diet and
Disease
Care Monitoring Wellness Management
Givers Services Services
Service,
Healthcare
Provider
Continua member companies help the elderly live independently longer, with
dignity and security, through the efficient exchange of personal health and safety
information that connects them to their family and care team.
Tänk om mätvärden, givarinformation, larm, larm via sensorer skulle kunna gå direkt in i verksamhetssystemen?

similar documents