ยุทธศาสตร์ที่ 1 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Report
การดาเนินงานผูส้ ูงอายุ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
แผนงานยุทธศาสตร์สขุ ภาพ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้ องกันโรค
กลุ่มผูส้ งู อายุ
แผนภูมแ
ิ สดงรอยละของผู
สู
้
้ งอายุ
ในแตละปี
่
14.61
15
12.98
14
13
12
11
10
9
12.35
12.36
13
วิสยั ทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข
-ภายในทศวรรษ์ต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสขุ ภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึน้ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
อย่างยังยื
่ น
เป้ าหมายระยะ 10 ปี
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสขุ ภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี
เป้ าหมายระยะ 3 ปี
(กลุ่มผูส้ งู อายุและผูพ้ ิ การ)
1. อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
(ไม่เกิน 12 ต่อประชากรแสนคน)
2. ผูพ้ ิ การทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รบั บริการครบถ้วน
(ร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี )
เป้ าประสงค์
1.ผูส้ งู อายุได้รบั การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกัน
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุ และการคัดกรอง
Geriatric Syndrome
2.มีระบบบริการสุขภาพ ที่มีศกั ยภาพและสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและทัวถึ
่ ง
3.มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลผูส้ งู อายุ
6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุ และการคัดกรอง
Geriatric Syndrome
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ
เชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชมุ ชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันปัญหาสุขภาพ
ที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุ และการคัดกรอง Geriatric Syndromes
มาตรการ
เป้ าหมาย
1.คัดกรองปัญหาสุขภาพ 1.1 ผูส้ งู อายุได้รบั การคัด
ผูส้ งู อายุทงั ้ ด้านร่างกาย/ กรอง ADL
จิตใจ
2.1 โรคที่เป็ นปัญหาและ
พบบ่อย ได้แก่
-เบาหวาน
-ความดันโลหิตสูง
-โรคหลอดเลือดสมอง
-ฟัน
-สายตา
KPI
-ร้อยละ 60 ของผูส้ งู อายุ
ได้รบั การคัดกรองสุขภาพ/
โรคที่เป็ นปัญหาและพบ
บ่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันปัญหาสุขภาพ
ที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุ และการคัดกรอง Geriatric Syndromes
มาตรการ
1.คัดกรองปัญหา
สุขภาพผูส้ งู อายุทงั ้
ด้านร่างกาย/จิตใจ
เป้ าหมาย
KPI
1.2 ผูส้ งู อายุได้รบั การ
ประเมิน/คัดกรอง
Geriatric Syndromes
-ภาวะหกล้ม
-สมรรถภาพสมอง
-ร้อยละ60 ของผูส้ งู อายุได้รบั
การประเมิน/คัดกรอง
Geriatric Syndromes
(MMSE)
-การกลัน้ ปัสสาวะ
-การนอนไม่หลับ
-ภาวะซึมเศร้า
-ข้อเข่าเสื่อม
(ตามความเสี่ยง/ความจาเป็ น)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันปัญหาสุขภาพ
ที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุ และการคัดกรอง Geriatric Syndromes
มาตรการ
เป้ าหมาย
2.การสนับสนุนกิจกรรม 2.1 จนท.สธ.และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูเ้ กี่ยวข้องได้รบั การ
สุขภาพผูส้ งู อายุกลุ่มเสี่ยง พัฒนาองค์ความรู้ นาไป
ถ่ายทอดแก่ผส้ ู งู อายุ
2.2 ผูส้ งู อายุมีทกั ษะใน
การดูแลตนเองทัง้ กาย ใจ
สามารถจัดการสุขภาวะ
ตนเองได้และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชุมชน
KPI
-ร้อยละ 80 ของผูส้ งู อายุ
ได้รบั การพัฒนาทักษะทาง
กายและใจ
-ร้อยละ 30 ของผูส้ งู อายุมี
มาตรฐานที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพเชื่อมโยงจาก
สถานบริการสู่ชมุ ชน
มาตรการ
เป้ าหมาย
KPI
1.พัฒนาระบบบริการ 1.ผูส้ งู อายุได้รบั บริการการดูแล -ร้อยละ 50 ของ
สุขภาพผูส้ งู อายุ
ที่มีคณ
ุ ภาพ
ผูส้ งู อายุได้รบั บริการตาม
สาหรับชุมชน
ระบบ Home Health Care
(ตามความจาเป็ น)
-เป็ นองค์ประกอบของ LTC
2.พัฒนาส้วมนัง่ ราบ
สาหรับผูส้ งู อายุและผู้
พิการในสถานบริการ
สาธารณะ
2.1 แหล่งท่องเที่ยว
2.2 ร้านจาหน่ ายอาหาร
2.3 ตลาด 2.4 สถานี ขนส่ง
2.5 สถานี บริการน้ามันเชื้อเพลิง
2.6 สถานศึกษา 2.7 รพ.
2.8 สถานที่ราชการ 2.9 สวนสาธารณะ
2.10 ศาสนสถาน 2.11 ส้วมสาธรณะริมทาง
2.12 ห้างสรรพสินค้า /ศูนย์การค้า
-ร้อยละ 90 ของสถาน
บริการสาธารณะมีห้องน้า
สาหรับผูส้ งู อายุและผู้
พิการ ภายในปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ชุมชน และท้องถิ่นในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
มาตรการ
เป้ าหมาย
1.ส่งเสริมให้ชมุ ชน
- ชุมชน ครอบครัว และ
ครอบครัว ท้องถิ่น มีส่วน ท้องถิ่น
ร่วมในการดูแลผูส้ งู อายุ
ระยะยาว
KPI
- ร้อยละ 25 ของตาบลผ่าน
เกณฑ์ตาบลดูแลสุขภาพ
ผูส้ งู อายุระยะยาว
-ร้อยละ 50 ของตาบลมี
กระบวนการการดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุระยะยาว
แผนงานส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ (กรมอนามัย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน
ผูส้ งู อายุและการคัดกรอง Geriatric Syndrome
มาตรการ 1.คัดกรองสุขภาพ/โรคที่เป็ นปัญหาและพบบ่อย
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพเชื่อมโยงจาก
สถานบริการสู่ชมุ ชน
มาตรการ
1.พัฒนาระบบ Home Health care
2.พัฒนาส้วมนัง่ ราบสาหรับผูส้ งู อายุและผูพ้ ิ การในสถานบริการ
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ชุมชน และท้องถิ่น ในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
มาตรการ 1. Long term care 2.วัดส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบการดาเนินงาน
ตาบลดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุระยาว
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
1. มีข้อมูลสุขภาพผูส้ งู อายุ
2. มีชมรมผูส้ งู อายุผา่ นเกณฑ์ชมรมคุณภาพ
3. มีอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน
4. มีบริการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุในสถานบริการและที่บ้าน
ที่มีคณ
ุ ภาพ (Home Health Care) โดยบุคลากรสาธารณสุข
5. มีบริการส่งเสริมทันตสุขภาพในระดับตาบล
6. มีระบบบริการดูแลผูส้ งู อายุ กลุ่ม 2 (ติดบ้าน) กลุ่ม 3 (ติดเตียง)
7. การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สงู อายุ
8. วัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
งานส่งเสริมสุภาพและป้ องกันโรค ปี งบประมาณ 2557
กลุ่มวัยสูงอายุ (กรมอนามัย)
ร้อยละของผูส้ งู อายุในกลุ่มเสี่ยง ได้รบั การพัฒนาทักษะกาย ใจ
: ค่าเป้ าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละของตาบลที่ผา่ นเกณฑ์ตาบลดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุระยะยาว
: ค่าเป้ าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
จานวนอาเภอที่ผา่ นองค์ประกอบการดาเนินงานอาเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจว
: ค่าเป้ าหมาย อย่างน้ อย 1 จังหวัด 1 อาเภอ
ผูส
้ ง
ู อายุ 80 ปี ย ังแจ๋ว
ั
่ ยสงคม
= สุขภาพดี+อายุยน
ื ยาว+พึง่ ตนเอง+ชว
นิยาม
ผูส
้ ง
ู อายุ หมายถึง ผูท
้ ม
ี่ อ
ี ายุ 60 ปี บริบร
ู ณ์ขน
ึ้ ไป
อายุยน
ื หมายถึง มีอายุยน
ื ยาวมากกว่า
้ ไป
80 ปี ขึน
ั
่ ยเหลือต ัวเองและชว
่ ยเหลือสงคม
พึง่ ตนเอง ชว
ั
หมายถึง ผูส
้ ง
ู อายุ กลุม
่ ติดสงคม
มีคา่ คะแนนการประเมินกิจว ัตรประจาว ัน
(Activity of daily living :ADL) มากกว่า 12
้ ไป
คะแนนขึน
ค่าเป้าหมายปี
2556
หนึง่ จ ังหว ัด หนึง่ อาเภอ
่ เสริมสุขภาพผูส
การพ ัฒนาการสง
้ ง
ู อายุ
อาเภอ 80 ย ังแจ๋ว
1. มีผส
ู้ ง
ู อายุผา
่ นเกณฑ์มาตรฐานผูส
้ ง
ู อายุ
80 ปี ย ังแจ๋ว ร้อยละ 30 ของผูส
้ ง
ู อายุ
(สุขภาพดีมม
ี าตรฐาน อายุยน
ื ยาว
ั
่ ยสงคม)
พึง่ ตนเอง ชว
่ เสริมสุขภาพระด ับ
2. มีว ัดผ่านเกณฑ์ว ัดสง
้ ฐานตามองค์ประกอบ ร้อยละ 20 ของว ัด
พืน
่ เสริมสุขภาพผูส
การพ ัฒนาการสง
้ ง
ู อายุ
อาเภอ 80 ย ังแจ๋ว
3. มีตาบลผ่านเกณฑ์ตาบลดูแลสุขภาพผูส
้ ง
ู อายุ
ระยะยาวตามองค์ประกอบร้อยละ 20 ของ
ตาบล
4. มีระบบการดูแลผูส
้ ง
ู อายุโดยท้องถิน
่ มีสว่ นร่วม
สุขภาพดีมม
ี าตรฐานผูส
้ ง
ู อายุทพ
ี่ งึ ประสงค์ ด ังนี้
1. มีสข
ุ ภาพดีทงด้
ั้ านร่างกายและจิตใจ
2. มีฟน
ั ใชง้ านได้อย่างน้อย 20 ซ ี่
โดยมีฟน
ั 4 คูส
่ บ
3. มีด ัชนีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ/
หรือรอบเอวอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
่ ยเหลือต ัวเองและผูอ
4. สามารถชว
้ น
ื่ ได้
ตามอ ัตภาพ
ั
5. ออกกาล ังกายอย่างน้อยสปดาห์
ละ 3 ครงั้
่ เสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระด ับพืน
้ ฐาน
ว ัดสง
มีองค์ประกอบด ังนี้
1. ความสะอาด
ร่มรืน
่
2. ความสงบ
3. สุขภาพ
ิ ปะ
4. ศล
5. ชาวประชา
ร่มเย็น
ร่วมสร้าง
ร่วมจิต
ร่วมพ ัฒนา
ตาบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ผูส
้ ง
ู อายุระยะยาว มีองค์ประกอบด ังนี้
ั
1. มีขอ้ มูลผูส้ งู อายุตามกลุม่ ศกยภาพตาม
ความสามารถในการประกอบกิจว ัตรประจาว ัน
(Barthel Activities of Daily Living:ADL)
2. มีชมรมผูส
้ ง
ู อายุผา
่ นเกณฑ์ชมรมผูส
้ ง
ู อายุ
คุณภาพ
3. มีอาสาสม ัครดูแลผูส
้ ง
ู อายุในชุมชน
ตาบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ผูส
้ ง
ู อายุระยะยาว มีองค์ประกอบด ังนี้
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผูส
้ ง
ู อายุทบ
ี่ า้ นทีม
่ ี
คุณภาพ (Home Health Care) โดยบุคลากร
สาธารณสุข
่ เสริมป้องก ันท ันตสุขภาพ
5. มีบริการสง
ในระด ับตาบล
6. มีระบบการดูแลผูส
้ ง
ู อายุ กลุม
่ ที่ 2 (ติดบ้าน)
และผูส
้ ง
ู อายุกลุม
่ ที่ 3 (ติดเตียง)
่ นร่วม
ระบบการดูแลผูส
้ ง
ู อายุโดยท้องถิน
่ มีสว
1. การแต่งตงคณะท
ั้
างานพ ัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพผูส
้ ง
ู อายุ
2. การสารวจ/พ ัฒนาฐานข้อมูลผูส
้ ง
ู อายุ
3. การจ ัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
่ ยเหลือตามบทบาทหน้าที่
ดูแลชว
4. การสน ับสนุนทร ัพยากรต่างๆ เพือ
่ การพ ัฒนา
ั
ศกยภาพผู
ส
้ ง
ู อายุ/ครอบคร ัว/อผส./อสม./
การดาเนินงานชมรมผูส
้ ง
ู อายุ/การดาเนิน
่ เสริมสุขภาพ/การบริการของ
งานว ัดสง
PCU/ รพ.สต.
โรคตาต้ อกระจก ในผู้สูงอายุ
ผลงานในปี ๒๕๕๖ (เป้าหมาย ๙๐๐ ตา)
รพ.ยโสธร ผ่ าตัด จานวน ๓๕๘ ตา
รพร.เลิงนกทา ๑๗๓ ตา (ผ่ าทัง้ หมด ๑๙๘ ตา)
ผลงานในปี ๒๕๕๗ (เป้าหมาย ๘๖๘ ตา)
รพ.มหาชนะชัย จานวน ๙๘ ตา
รพร.เลิงนกทา = ? (ประมาณ เดือน พ.ค. ๒๕๕๗)
รพ.ยโสธร ตลอดทัง้ ปี ประมาณ ๕๐๐ +-
โครงการรณรงค์ผา่ ตัดต้อกระจก จังหวัดยโสธร ปี
2557
๑. ประชุมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบงานโรคต้ อกระจกใน
ผู้สูงอายุระดับตาบล และระดับอาเภอ
- เป็ นการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ ความรู้ เรื่ องโรคตา
และการคัดกรองต้ อกระจก
๒.นิเทศติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ
การดาเนินงานผูส้ ูงอายุปี ๒๕๕๗
๑. การประกวดตาบลต้ นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)
- อาเภอละ ๑ ตาบล
- รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท,รองฯ ๔,๐๐๐ บาท,รอง๒ฯ ๓,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชยทุกแห่ ง ๑,๐๐๐ บาท
๒. การดาเนินงานอาเภอสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ ว
- วัดส่ งเสริมสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน ร้ อยละ ๒๐ (ส่ งรายชื่อวัด)
๓. การคัดกรองต้ อกระจกในผู้สูงอายุ ร้ อยละ ๗๕
๔. การดาเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ ง
(ทุกกิจกรรมจะมีการนิเทศในพืน้ ที่)

similar documents