Theory of the State

Report



North (1979; 1981; 1987); Findlay and Wilson (1984)
Y = C + I + G + (X-M)
Y = f(L,K)p(G)
Y
Y*
G*
G





จาก Y = f(L,K)p(G)
ถ้ าในรัฐหนึ่ง มีแรงงานคงที่ H ดังนั้น H = L + G กล่าวคือแรงงานไม่ทางาน
ภาครัฐก็ทางานเอกชน
L = H-G ดังนั้น L เป็ นฟังก์ช่ันของ G
Y = y(G) ด้ วย
Y
ถ้ ารัฐขยายตัว (G เพิ่ม)
 ภาคเอกชนก็หดตัว (L ลด)


Y*
หน้ าที่ของรัฐคือทาการ max Y
โดยเลือกว่าขอบเขตของรัฐจะ
มากหรือน้ อยเพียงใด
G*
G






สมมติว่าสามารถเลือก G* ได้
ปัญหาต่อไปคือ จะเอาเงินที่ไหนมาจ้ าง G*
ต้ องเก็บภาษีจากประชาชน
สมมติให้ เก็บภาษีอตั รา t จากประชาชน ดังนั้น รายรับภาษีของรัฐ tY
ปัญหาถัดมาคือ จะเก็บภาษีอตั ราเท่าใด (t*) จึงจะเพียงพอต่อการจ้ าง G*
พอดี
ถ้ าแรงงานภาครัฐและภาคเอกชนมีผลิตภาพเท่ากัน (MPL และ VMPL
เท่ากัน) ค่าแรงทั้งสองภาคควรจะเท่ากัน wG = wL

Optimisation Problem for t*
รายรับและรายจ่ายภาครัฐ
State’s Expenditure: (1 – t*)∙VMPL∙G
State’s Revenue: t*∙y(G)
G*
G



North ขยายความว่า รัฐมีความสามารถในการใช้ ความรุนแรง (violence)
หรือกาลัง (force) ซึ่งมีต้นทุนต่ากว่าโดยเปรียบเทียบ ขอบเขตของรัฐอยู่ท่ี
อานาจในการเรียกเก็บภาษี และใช้ กาลังดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ูเสียภาษี
การที่รัฐมีความได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการ
ใช้ ความรุนแรงคือ เป็ นผู้ผูกขาดในการใช้ กาลัง และใช้ กาลังเพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกในรัฐ และใช้ กาลังเพื่อประโยชน์ในการให้ บริการสาธารณะอีกทอดหนึ่ง
ด้ วย
ถ้ าพิจารณาในเชิงสัญญาประชาคม หรือสถาบันทางสัญญา รัฐ (โดย
ผู้ปกครอง) ทาสัญญากับประชาชนว่าจะผลิตสินค้ าสาธารณะและบริการ
สาธารณะ เพื่อแลกกับภาษี




การที่รัฐมีการผูกขาดในบริการสาธารณะและการใช้ กาลัง ส่งผลให้ รัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีเพื่อนาไปใช้ ผลิตบริการสาธารณะเหล่านั้นได้ เสมือนเป็ นผู้ผูกขาด
อย่างไรก็ตามจะตั้งราคา (อัตราภาษี) ตามใจไม่ได้ เพราะกาไรเกินปกติจะนา
ผู้ผูกขาดรายอื่นเข้ ามา (ผู้นารัฐบาลคนอื่น)
ผู้นารัฐบาลคนอื่นสาหรับประชาชนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน บางกลุ่มมี
ความสามารถจะส่งตัวแทนมาเป็ นผู้นาแทนผู้นาคนปัจจุบันได้ โดยง่าย
ผู้นาจึงสามารถทา Price Discrimination ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้
โดยง่าย
 ถ้ าให้ บริการทุกคนเท่าเทียมกัน คนที่มีโอกาสเปลี่ยนผู้นาได้ ง่าย จะเสียภาษีน้อย
 ถ้ าให้ ทุกคนเสียภาษีเท่ากัน คนที่มีโอกาสเปลี่ยนผู้นาได้ ง่าย จะได้ รับบริการดีกว่า

การให้ บริการของรัฐมีข้อจากัด เพราะผู้ปกครองไม่สามารถให้ บริการทั้งหมด
ได้ ด้วยตนเอง จาเป็ นต้ องใช้ ข้าราชการ (หรือข้ ารัฐการ)
 เหมือนกับ firm
 ข้ าราชการใช้ อานาจหน้ าที่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง (ex post opportunistic
behaviour)
 การวัดความตั้งใจในการทางานของข้ าราชการเป็ นสิ่งที่วัดได้ ยากเช่นเดียวกัน
▪ ผลของสินค้ าและบริการสาธารณะ เป็ น non-rival และ non-excludable

จานวนภาษีและผู้เสียภาษี (ฐานภาษี) เป็ นสิ่งที่วัดได้ ยาก
 เหมือนกับ verifiability in incomplete contract

ผู้ปกครองมี objective function ในการสร้ างความมั่งคั่งของตนให้ สงู ที่สดุ แต่
ต้ องมี constraints
 ทาหน้ าที่บริหารรัฐ ให้ รัฐทาหน้ าที่ให้ ครบ (4 อย่าง)
 ตรวจสอบข้ าราชการของตัวเอง
 ประเมินฐานภาษี (ว่าจะได้ รายได้ มาเพียงพอในการบริหารรัฐ)

ความมั่งคั่งของตน ย่อมสอดคล้ องกับความมั่งคั่งของรัฐ เพียงแต่ว่าจะใช้
อานาจรัฐอย่างไรเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง
 การใช้ อานาจรัฐในการกาหนด property right
 การเก็บภาษีเกินกว่าที่นามาใช้ ในรัฐ

สมมติว่าผู้ปกครอง มีการตั้งสถาบันทางการเมืองอันหนึ่งขึ้นมา ทาหน้ าที่
จัดเก็บภาษี (กรมสรรพากร พระคลังข้ างที่ ฯลฯ)
 สถาบันการเมืองอันนี้มีความเป็ นอิสระพอสมควร ผู้ปกครองไม่สามารถไปก้ าวก่ายได้
 กาหนดอัตราภาษีท่ี t0

ผู้ปกครองจึงสามารถเลือกได้ เพียงกว่า รัฐจะจ้ างข้ าราชการจานวนเท่าใด
 รัฐต้ องทางานได้
 มีความมั่งคั่งเหลือให้ ผ้ ูปกครองได้ ประโยชน์

Optimisation Problem for G given t0
State’s Expenditure: (1 – t0)∙VMPL∙G
รายรับและรายจ่ายภาครัฐ
State’s Revenue: t0 ∙y(G)
GR
G*
GB
G



ผู้ปกครองไม่สามารถนาระบบเศรษฐกิจไปถึง technical PPC ได้
การจ้ างงานภาครัฐจะต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
การผลิตสินค้ าและบริการสาธารณะก็จะต่ากว่าระดับที่เหมาะสมที่ทาให้ รายได้
ประชาชาติสงู ที่สดุ
 การปรับเปลี่ยนวิธกี ารเก็บภาษีและการใช้ จ่ายของรัฐ ช่วยให้ ขยับเข้ าใกล้ ระดับ Y* ได้

ในกรณีท่ผี ้ ูปกครองควบคุมการจ้ างงานภาครัฐไม่ได้ เพราะต้ องอาศัยตัวแทน
(ข้ าราชการ) ตัวแทนเหล่านี้จะเห็นว่า ผู้ปกครองจะจ้ างงานต่ากว่าที่ควร จึงมี
แนวโน้ มในการเพิ่มปริมาณข้ าราชการในบังคับบัญชาให้ มากขึ้น เพื่อมิให้
เหลือรายได้ ภาษีให้ ผ้ ูปกครองได้ ประโยชน์

Optimisation Problem for G given t0
State’s Expenditure: (1 – t0)∙VMPL∙G
รายรับและรายจ่ายภาครัฐ
State’s Revenue: t0 ∙y(G)
GR
G*
GB
G

ผู้ปกครองไม่สามารถนาระบบเศรษฐกิจไปถึง technical PPC ได้
 เพราะผู้ปกครองมี objective function ที่ขัดแย้ งกับสังคม
 และเพราะผู้ปกครองจาเป็ นต้ องใช้ ข้าราชการ (ตัวแทน) ในการทางานแทน ซึ่งก็มี
objective function ที่ไม่ตรงกับสังคม (ประชาชน) และไม่ตรงกับผู้ปกครอง

การจ้ างงานภาครัฐ (employment) จะต่ากว่าที่ควรจะเป็ น (คิดจากปริมาณเนื้องาน
=การผลิตสินค้ าสาธารณะน้ อยกว่าที่ควร) แต่จานวนข้ าราชการ“อาจ”มากเกินไป
(และ“อาจ”เก็บภาษีมากเกินไป)
 เพราะมี asymmetric information ระหว่างประชาชน ผู้ปกครอง และข้ าราชการ

การผลิตสินค้ าและบริการสาธารณะก็จะต่ากว่าระดับที่เหมาะสมที่ทาให้ รายได้
ประชาชาติสงู ที่สดุ
 การปรับเปลี่ยนวิธกี ารเก็บภาษีและการใช้ จ่ายของรัฐ ช่วยให้ ขยับเข้ าใกล้ ระดับ Y* ได้

similar documents