prezentace 2 - Učíme v prostoru

Report
UČÍME V PROSTORU
STROJÍRENSTVÍ
Název předmětu: Stavba a provoz strojů
Název a ID tématu: Mechanické převody (ST43_002)
Převody ozubenými koly
Zpracoval(a):
Ing. Michal Jelínek
PŘEVODY OZUBENÝMI KOLY
PŘEVODY OZUBENÝMI KOLY
Přenáší krouticí moment z hnacího na hnaný hřídel tvarovým
způsobem. Používají se pro převody se stálým převodovým číslem a
s malou osovou vzdáleností hřídelů.
VÝHODY : -
vysoká účinnost, až 99 %
velká spolehlivost
přesné dodržení převodového čísla
přenos vysokých výkonů při malých rozměrech
velká životnost
jednoduchá obsluha a údržba
NEVÝHODY : - náročná výroba i montáž
- velká citlivost na dodržení geometrie převodu
- některá soukolí vyžadují dokonalé mazání
OZUBENÁ SOUKOLÍ
Vzhledem k podmínce odvalování mohou bok zubu tvořit
pouze dvě křivky:
evolventa nebo cykloida
Ozubená soukolí se rozdělují na dvě základní skupiny:
1) SOUKOLÍ VALIVÁ
2) SOUKOLÍ ŠROUBOVÁ
VALIVÁ SOUKOLÍ
Při záběru kol dochází k odvalování boků dvou spoluzabírajících zubů.
K teoreticky přesnému odvalování dochází pouze v tzv. valivém bodě V,
jinak dochází mezi boky zubů ke skluzu. Ten je ale zanedbatelný.
Tvary zubů se řídí podle boční křivky. Ta je průsečnicí boku zubu kola s
roztečným válcem nebo kuželem.
Obrázek 1: Boční křivka
BOČNÍ KŘIVKY
Podle tvaru boční křivky se ozubení dělí na kola :
a) s přímými zuby
b) se šikmými zuby
c) s dvojnásobně šikmými zuby
d) se šípovými zuby
e) s dvojnásobně šípovými zuby
f) s kruhovými zuby
Obrázek 2: Boční křivky zubů
ČELNÍ SOUKOLÍ S PŘÍMÝMI ZUBY
 Princip činnost tohoto typu soukolí lze znázornit jako odvalování
dvou roztečných (valivých) válců.
 Používá se k spojení rovnoběžných hřídelů.
Obrázek 3: Čelní soukolí
ZÁKLADNÍ PROFIL


základní prvek evolventního ozubení
ozubený hřeben, jehož rozměry jsou normalizovány
Obrázek 4: Základní profil
DRUHY OZUBENÝCH KOL
Kolo N vznikne odvalováním roztečné přímky základního profilu po roztečné
kružnici kola. Jejich používání je omezeno minimálním počtem
nepodřezaných zubů, tzv. mezním počtem zubů, který je teoreticky 17.
Kolo +V vznikne, je-li při výrobě roztečná přímka základního profilu posunuta
směrem od středu kola o hodnotu +x.m.
Kolo –V vznikne, je-li při výrobě roztečná přímka základního profilu posunuta
směrem k středu kola o hodnotu -x.m.
Obrázek 5: Druhy kol
DRUHY SOUKOLÍ
Kombinací kol N, +V a –V mohou vzniknout ozubená
soukolí:
Soukolí N - pastorek N, kolo N
Soukolí VN - pastorek +V, kolo –V
Soukolí V - pastorek +V, kolo N nebo -V
KOREKCE OZUBENÍ
Posouváním základního profilu vznikají kola typu +V a –V, ale dají se
také ovlivňovat vlastnosti ozubení. Používáme tři druhy korekcí:
 Nejmenší korekce - odstraňuje pouze patní podříznutí
 Nejvýhodnější korekce – kromě odstranění patního
podříznutí zlepšuje tzv. záběrové podmínky ozubení
(trvanlivost, hlučnost apod.)
 Korekce za účelem dosažení osové vzdálenosti –
použití vyplývá z názvu
DÉLKA ZÁBĚRU
Aby záběr dvou ozubených kol byl skutečně plynulý, je nutné, aby
byl současně v záběru více než jeden pár zubů. To lze zjistit pomocí
délky záběrové úsečky AZ. Z poměru délky záběru a rozteče pak
vychází součinitel záběru ε. Jeho hodnota by neměla klesnout pod
hodnotu 1,4.
Obrázek 6: Délka záběru
ČELNÍ SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY
Šikmé zuby ve skutečnosti tvoří části šroubovic. Používá se
k spojení rovnoběžných hřídelů. Zakřivení zubů výrazně zlepšuje
vlastnosti čelních kol.
Obrázek 7: Šikmé ozubení
ČELNÍ SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY
VÝHODY :







plynulejší záběr
tichý chod
vyšší počet párů zubů v záběru
nižší mezní počet zubů
kola typu N mají lepší záběrové podmínky
přenos vyšších výkonů
libovolnou osovou vzdálenost lze docílit
vhodným úhlem sklonu zubů
NEVÝHODY :
 - vznikají osové síly namáhající ložiska
DRUHY KOL A SOUKOLÍ
Stejně jako u čelních soukolí s přímými zuby se používají kola typu N, +V
a –V. Tato kola se kombinují do soukolí typu N a VN. Nepoužívají se
soukolí typu V, protože osovou vzdálenost lze docílit vhodným úhlem
sklonu zubů.
U kol s šikmými zuby nelze přímo
určit mezní počet zubů. Proto se
používá tzv. porovnávací kolo. Je to
myšlené čelní kolo s přímými zuby.
Obrázek 8: Porovnávací kolo
KUŽELOVÁ SOUKOLÍ
Princip činnost tohoto typu soukolí lze znázornit jako
odvalování dvou roztečných (valivých) kuželů. Používá
se k spojení různoběžných hřídelů, nejčastěji kolmých.
Obrázek 9: Kuželové soukolí
KUŽELOVÁ SOUKOLÍ





náročná výroba i montáž
pro výrobu kuželových kol s šikmými nebo rádiusovými zuby jsou
nutné speciální jednoúčelové obráběcí stroje
drahá výroba
veškeré rozměry včetně úhlů je třeba dodržovat s vysokou
přesností
stejně jako u čelních soukolí s šikmými zuby je pro určení mezního
počtu zubů potřeba porovnávací kolo.
Obrázek 10: Kuželový pastorek
ŠROUBOVÁ SOUKOLÍ
Slouží k spojení mimoběžných hřídelů. Zuby šroubových kol se po
sobě odvalují a zároveň smýkají. Teoreticky správné šroubové soukolí
by tvořil pár rotačních hyperboloidů opatřených ozubením. Tato
soukolí se téměř nepoužívají pro mimořádně náročnou a drahou výrobu
a nahrazují se v praxi záběrem dvou čelních kol s šikmými zuby.
Obrázek 11: Šroubová soukolí
ŠROUBOVÁ SOUKOLÍ
Pro převodový poměr platí vztah:


, =  = 

Protože za  můžeme dosadit
. 

, =

a za 
. 

. 
. 
Převodový poměr je tak závislý nejen
na poměru roztečných průměrů,
ale také na sklonu zubů. Při stejném
průměru kol tak nemusí být
převodový poměr roven 1.
Obrázek 12: Šroubová kola
,platí vztah:
ŠNEKOVÁ SOUKOLÍ
»
»
zvláštní případ pravoúhlého šroubového soukolí, kde počet zubů
pastorku klesl na hodnotu  =  − 
používají se pro přenos nižších a středních výkonů.
VÝHODY: - vysoký převodový poměr až 150
- tichý chod
- možnost samosvornosti
NEVÝHODY: - vyšší opotřebení
- nutnost dokonalého mazání
- při nízké účinnosti se zahřívá
Obrázek 13: Šnekové soukolí
DRUHY ŠNEKOVÝCH SOUKOLÍ
Šneková soukolí dělí na:
 Válcová (a)
 Smíšená (b)
 Globoidní (c)
Obrázek 14: Šneková soukolí
DRUHY ŠNEKŮ
Šneky se dělí podle tvaru boční křivky profilu zubu v čelní rovině:
Šnek A (spirální)
Šnek N (obecný), nejpoužívanější
Šnek E (evolventní)
Obrázek 15: Šnek ZN
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
KŘÍŽ, Rudolf a kol. Stavba a provoz strojů II: Převody. Praha: SNTL,1978. L13C2-V-33f/25560.
MRÁZ, Libor. Stavba a provoz strojů II: Pracovní sešit pro III. ročník. Interní
vydání pro SPŠ ZLÍN 2008

similar documents