ewaluacja LGD - prow - Samorząd Województwa

Report
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Oś 4 Leader
EWALUACJA LGD
Rzeszów, 21 maja 2013 r.
Podstawa prawna:
• § 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR:
„§ 6. 1. LGD zobowiązuje się do poddania się ocenie
efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR dokonywanej
przez Samorząd Województwa w terminie wyznaczonym przez
Samorząd Województwa.
2. W przypadku uzyskania podczas oceny, o której mowa
w ust. 1, negatywnej opinii Samorządu Województwa, LGD jest
zobowiązana do opracowania we współpracy z Samorządem
Województwa programu naprawczego w terminie 3 miesięcy od
dnia zakończenia oceny, o której mowa w ust. 1 i jego
zrealizowania w terminie wskazanym w tym programie.”
Podstawa prawna:
„§ 11. 2. Umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku
niewykonania przez LGD, pomimo wezwania dokonanego
przez Samorząd Województwa:
1)co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5
pkt 1–4, 4a, 6–8, 10–15, 17–24 i 26 umowy oraz § 6 ust. 1
umowy;
2)nieopracowania programu naprawczego, o którym mowa
w § 6 ust. 2 umowy, albo niezrealizowania tego programu
w terminie.”.
3. O rozwiązaniu umowy Samorząd Województwa niezwłocznie
powiadamia LGD.”.
Ewaluacja LGD została przeprowadzona przez Samorząd
Województwa Podkarpackiego w oparciu o pismo przekazane
przez MRiRW z dnia 23.04.2012 r., znak; ROWwl-mm-550530/12(1636):
1. Termin przeprowadzenia ewaluacji
- 31.12.2012 r.
2. Termin przekazania ewaluacji do MRiRW
- 31.01.2013 r.
3. Według stanu na dzień 31 marca 2012 r.
4. Termin realizacji programu naprawczego – wskazany
w programie naprawczym
6. Ocena wg 15 kryteriów.
7. LGD, które uzyskały poniżej 20 pkt. w ramach kryteriów 1-7
należy sformułować zalecenia w programie naprawczym, które
odnoszą się do treści kryteriów, w ramach których LGD nie
uzyskała maksymalnej liczby punktów.
8. W ramach każdego kryterium od 8 do 15 decyzja czy dany
obszar wymaga programu naprawczego. Punkt odniesienia
stanowi w zależności od kryterium średnia wartość danego
kryterium dla województwa.
Opis czynności zmierzających do opracowania programów
naprawczych dla LGD - Co trzeba zrobić?
1. na podstawie Raportu ewaluacyjnego, SW podjął decyzję
o konieczności sporządzenia programów naprawczych dla
wszystkich LGD z terenu województwa podkarpackiego
2. SW jest w trakcie przekazywania LGD pism, wskazujących
obszary, w ramach których realizacja LSR przez
poszczególne LGD jest zagrożona – na podstawie
przeprowadzonej ewaluacji
3. do 30.06.2013 r. LGD są zobowiązane do opracowania
i przekazania do SW programów naprawczych
4. bazą do sporządzenia programów naprawczych
są:
- LSR
- sprawozdania LGD z realizacji LSR
- Raport ewaluacyjny
- Aktualne dane dostępne w SW
5. Zadania SW:
a) analiza sprawozdań w oparciu o LSR
b) dokonanie weryfikacji wskaźników określonych w LSR:
- czy są one prawidłowo określone: czy są mierzalne, czy
istnieją sposoby ich mierzenia
- czy będzie konieczne dookreślenie wskaźnika lub
doprecyzowanie mierzenia wskaźnika (np. poprzez
określenie poziomu bazowego)
- czy konieczne są zmiany wskaźników - na podstawie
pisma MRiRW z dnia 11.04.2013 r., znak; ROWwl-mm540-4/13 (1601) – zwiększenie wskaźników
5. Zadania LGD:
a) niezbędna jest współpraca w zakresie pozyskiwania
danych. LGD będą proszone o dostarczanie danych,
którymi SW nie dysponuje. Przede wszystkim będą to
dane dotyczące:
- określenia
poziomu
osiągnięcia
poszczególnych
wskaźników produktu i rezultatu
- przypisania budżetu LSR do przedsięwzięć
b) przekazywanie danych w terminie określonym przez SW.
Będą określone krótkie terminy – do 7 dni
c) poprawa sprawozdań
d) zmiana LSR w zakresie:
- dookreślenia wskaźników
- doprecyzowania mierzenia wskaźników
-zmiany wskaźników
Kolejny etap – monitorowanie realizacji LSR
1. MRiRW pismem z dnia 11.04.2013 r. zobowiązało SW do
monitorowania realizacji LSR.
2. Informacje w tym zakresie do MRiRW będą przekazywane
w formie tabeli, stanowiącej załącznik do w/w pisma.
3. Pierwsza informacja zostanie przekazana w terminie do
15.06.br. Kolejne będą przekazywane po upływie każdego
kwartału.
Kolejny etap – monitorowanie realizacji LSR
4. Zadania SW:
- przekazywanie do LGD tabeli w celu jej uzupełnienia wraz
z informacjami przekazywanymi LGD po upływie każdego
kwartału – począwszy od III kwartału
- wyjątek będzie stanowiło przekazanie pierwszej tabeli
z uwagi na trwający proces przygotowania programów
naprawczych. Przesłanie tabeli nastąpi w miesiącu sierpniu
br.
Kolejny etap – monitorowanie realizacji LSR
5. Zadania LGD:
- odesłanie pierwszej tabeli w terminie do 10.09.2013 r.
- odsyłanie kolejnych tabel w terminie
kalendarzowych od daty ich otrzymania
10
dni
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents