Budsjett og økonomiplan 2014-2017 powerpoint

Report
Budsjett og økonomiplan 2014-2017
Rådmannen sitt forslag
Budsjettdokumentet
• Første budsjett på padda!
Budsjettforslaget
• Forslaget byggjer på
- økonomiplan 2013-2016
- rekneskap 2012
- revidert budsjett 2013
- framlegg til statsbudsjett for 2014
Budsjettforslaget – rammer og
premissar
• Legg ikkje inn eigedomsskatt i drift i samsvar
med kommunestyrevedtak
• Overskot på 39 mill kr eller 3% av brutto ramme
• Legg opp til underskotsinndekking på 13 mill i
samsvar med vedtak budsjettrevisjon 2. tertial
2013
• Brutto ramme 1,2 mrd. kr – rom for mange og
gode tenester
• Men – stramt, ikkje reservar. Sårbart for avvik
og ikkje føresette hendingar
• Stor gjeldsauke
Demografi og kommuneøkonomi
Akkumulerte meir-/mindreutg. i
perioden som følgje av demogr.
utvikling
Konsekvensjustert budsjett 2014
Mill. kr
Inntektsauke
48,3
Lønsauke
-36,8
Auka pensjonskostnader/sos.utg
-12,2
Auke driftsutgifter
-35,8
Auka finanskostnader
Utgangspunkt
-2,9
-39,4
Frie inntekter – skatt og ramme
• Statsbudsjettet: Nominell skatteauke 5%
• Kommunen skal ta utgangspunkt i denne
prognosen, men justera for lokale tilhøve
• Budsjettforslaget legg opp til ein nominell vekst
på 4,2% (99,8 % av landssnitt, mot 98,4 % av per
september 13)
• Prognosen på bakgrunn av skatteinngangen dei
siste åra og utvklinga i 2013
• Reduksjon i skatteøyre frå 11,6 til 11,4 %
Frie inntekter
•
•
•
•
•
Løns- og prisvekst 3%
Lønsvekst 3,5%
Vekst frie inntekter i planperioden 2,7%/år
2,1 mill. kr i skjønsmidlar i 2014 (+0,2 mill.)
Momskomp: All investeringsmoms i
investeringsrekneskapen!
• Rente- og avdragskompensasjon 6,22 mill.
Flyktningemottak, asylmottak
• 10 flyktningar + familiesameining
• 7,9 mill. i integreringstilskot årleg
• 1,2 mill. i vertskommunetilskot asylmottak
Ressurskrevjande brukarar
• Kommunen får dekka 77,5 % av direkte
lønnsutgifter til brukarar under 67 år som
overstig innslagspunktet på kr 1 050 000 pr
brukar
• 43 brukarar i 2014 tilsvarar 43,9 mill.
Løns- og pensjonsvekst
• Årslønsvekst 3,5%
• Lønsreserve 21,9 mill. kr
• «Som følgje av strengare økonomiske
føresetnader (lågare forholdstal og lågare
forventa avkasting) og inkludering av
småstillingar i berekninga, vil netto
pensjonskostander for ein
gjennomsnittskommune auke med 11 % frå 2013
til 2014.»
Pensjon, forholdstal
Pensjonskostnad
• Pensjonskostnaden til KLP aukar med 6,2 mill.
• Statens pensjonskasse (SPK) med 1,2 mill.
Eigedomsskatt
•
•
•
•
40 mill. i skatteinntekter
Årskostnad 0,9 mill drift
Vidareført fritak etter § 7
13,1 mill. disponert til underskotsinndekking,
resten sett av til fond i 2014
Investeringsplan/konsekvensjustert
budsjett 2018-2023
• Ti års skisse fram til og med 2023
- utgangspunkt i budsjettforslag og sektorplanar
• Synleggjort nokre driftskonsekvensar:
kapitalkostnader, driftskostnader
sjukeheimsplassar
• Hjelpemiddel i budsjetthandsaminga –
synleggjer konsekvensar, lengar perspektivet
• Syner at låneopptak og driftskostnader som
følgje av investeringsprogrammet i planperioden
vil gje monalege utfordringar for driftsbalansen
dei påfølgjande år
Målstyring
• Utgangspunkt i Kommunebarometeret,
medarbeider- og brukarundersøkingar m.m.
Budsjettområda
Politisk
• Vidareført på 2013-nivå
• Kr 858000 til Kontrollutvalet, auke 3%
- budsjettforslag kr 1 020 000
• Kr 100 000 til disp. formannskapet
Administrasjon/fellesutgifter
• Utvida ressurs interkommunalt innkjøp (50%,
interkommunalt spleiselag)
• Overføring av prosjektering frå Ske KF til
kommuneorganisasjonen, prosjektleiarstilling
• Avviklar sykkelbysamarbeidet (0,15 mill.)
• Utviklingsgruppa og Kundetorget redusert med
50% stilling kvar
IKT-eininga, prioriterte oppgåver
• Redusert budsjettramma med 0,4 mill.
• Vidare innføring av e-handel. Fullelektronisk utgåande faktura
skal implementerast og takast i bruk
• Ferdigstille digitalisering av personalarkivet
• Innføring av helpdesk for Ske KF.
• Nytt biblioteksystem for skulane
• Innføre sikkert e-arkiv for Pleie og omsorg
• Kommunen sitt fagsystem for Pleie og omsorg (Visma Profil)
skal koplast opp mot legekontor og helseinstitusjonar gjennom
Norsk Helsenett (NHN). Via NHN skal ein effektivt kunne
utveksle elektroniske meldingar som t.d. epikriser, journalar,
henvendelsar m.m.
Folkehelse – prioriterte tiltak
• Utarbeida oversikt over helsetilstanden og
faktorar som påverkar denne i Stord kommune
• Utarbeida lokal strategi for kompetanseutvikling
innanfor folkehelsearbeidet i kommunen
• Tiltak som kan jamna ut sosiale helseskilnader
Kommunal planstrategi
• Framlegg om kr 200 000 til kommunedelplan
/områdeanalyse for Sagvåg/Litlabø
• Anna overordna planarbeid:
- ferdigstilling av overordna ROS-analyse
- kommunedelplan for E39 med tilførslevegar for
Strekninga Heiane-Vestlivegen
- kommunedelplan barnehage
Kyrkja
• Vidareført driftsnivå
• 1,55 mill til takvøla Nysæter kyrkje 2014,
0,15 mill. kr til kjølerom i bårerom
• 1,5 mill årleg 2015-17 til vidare rehabilitering av
kyrkjene, 0,2 mill. kr til utstyr
• Utviding Nysæter gravplass 2014-15 (6,8 mill.)
• Prosesjonsveg ny gravplass i Frugarden i 2016-17
(4,5 mill.)
Driftsstyret
• Vidareført lærlingeinntak med 19 stk
• Digitalisering av personalarkivet (0,4 mill.)
• Effektivisering/Stillingsgruppa
- sparekrav 4 mill, eiga sak i vår
• LOS-utvalet/prosjekt «Saman om ein betre
kommune»
- 2,25 mill. sparekrav/0,2 mill. til «Saman om..»
• «Prosjekt arealeffektivisering»
- vidareført i eiga sak
Oppvekst og utdanning - grunnskulen
• Nytt valfag 10. klassesteg, to skuletimar
• Symjeundervisning vidareført på 2013-nivå
- legg opp til å få til eit meir likeverdig tilbod
skulane immellom
• Forslag om strammare handsaming av
«nærskuleprinsippet»
- føresett to færre klassedelingar
Grunnskulen, framhald
• Elevressurs kr 6020 per elev/år – ikkje løns- og
prisjustert
• Spesialundervisning budsjettert med alle kjente
vedtak
• MOT vidareført, ikkje lagt inn ressursar til Ungt
entreprenørskap
• Foreldrebetaling SFO auka med 3%
Grunnskulen
• Planlegging av Stord ungdomsskule
ungdomsskule i 2015, med byggjestart 2016.
• Langeland skule 3. byggjesteg lagt inn med 13,5
mill. i 2014
• Hystad skule ventilasjon og lærararbeidsplassar
8,0 mill. i 2014
• 1,0 mill til fordeling, utstyr på skulane per år
Barnehagar
• 1 136 barn i barnehage i Stord (september 2013)
- 90% av barn i førskulealder plass i 2012
• Full barnehagedekning – med små marginar
• Auka med 10 plassar i 2014
• Kommunedelplan barnehage
• Redusert ressurs assisterande styrar (0,6 mill.)
• 110,4 mill. i tilskot til private barnehagar
• 0,5 mill./år til utstyr
• Ny barnehage på Tyse i 2015 – 100 plassar
- ligg ikkje i budsjettet
Kulturskulen
• 900 elevar oktober 2013
• Auka betalingssatsen 5%, dirigenttenester 8%,
musikartenester med 5%
• Ein veketime frivillig og gratis kulturskuletilbod i
skule- eller SFO-tida 1.- 4. steg
• Det er lagt inn 0,1 mill til utstyr per år
• Må truleg ha nytt danselokale om 1 ½ år
Barnevern
• Fire nye stillingar dei tre siste åra finansiert av
øyremerka statstilskot
- vidare opptrapping i 2014
• Budsjettforslaget er stramt og vidarefører
rammene frå 2013-budsjettet. Tenesta må
legga vekt på å redusera kostnader og omfanget
på tiltaka. Rett tilbod til rett tid og på rett stad
er sentralt.
• Ikkje teke høgde for barnevernvakt
Kultur og idrett
• 16,8 mill. i perioden til påkosting Kulturhuset i
samsvar med plan for oppgradering av bygget
• Stord kommunale kino er budsjettert i balanse
• Park/friluftsareal/turstiar 2,1 mill./år
• Avviklar prosjekt «Aktiv fritid»
- aktivitetstilbod retta mot rus/psykisk helse
- statstilskot avvikla (0,55 mill)
Kultur og idrett
• 2 millionar kroner til Motocrossbana i
Hustrudalen i 2014
• Ballplassar/nærmiljøanlegg 2 mill. i perioden
• 3 mill. til Hystadbana i 2017
• Vikahaugane 18 mill. i perioden
• Bibliotek:
- Nytt utstyr til sjølvbetent utlån på biblioteket
(0,44 mill.)
- Vidareføring av mediabudsjettet (110 000 kr)
Brann, redning, feiing. Beredskap
• Vidareført på nivå 2013, fortsatt avhengig av
utleige av personell
• Kostnad med 110-sentral aukar med kr 22 per
innbyggjar til kr. 60
• Ny brann- og redningsbil i 2015
• Feieavgifta auka med 5%
• 0,4 mill. kvart år vidare i perioden til nytt
naudnett
• Ferdigstilling av overordna ROS i 2014
Næring
•
•
•
•
•
•
SFLMK vidarført som 2013
0,- til lufthamna
Turistinformasjon
0,5 mill. til NMK-komiteen
Førstelineteneste næringsarbeid
Diverse tilskot, næring og kultur:
Regulering, byggjesak, oppmåling
• Det er lagt til grunn at gebyrinntektene og sal
av kart og eigedomsopplysningar skal finansiera
dei løns- og driftsutgiftene som kan finansierast
med sjølvkost
• For 2014 er gebyrsatsane auka med deflator
• Det er lagt til grunn høg byggeaktivitet også i
2014 slik det har vore dei siste to åra.
Rehabilitering, helse og omsorg
• Dagaktivitetstilbod til personar med
demenssjukdom er utvida 1 dag for 10 personar
• Folkehelsekoordinator i 40% stilling er vidareført
• Prosjektet med heimerehabilitering er ferdig
ved nyttår, vert vidareført i drifta
(«Helsetorgmodellen»)
Rehabilitering, helse og omsorg
• Reduserte rammer, låg grunnbemanning
• Ikkje teke høgde for auka demografikostnader
• Redusert vikarinnleige ved sjukdom og
permisjon, auka eigenbetaling på dei fleste
områda
• Kommunen har 122 sjukeheimsplassar, statens
norm tilseier 163
- løyving til 40 nye plassar i 2016-17, drift frå og
med 2018
Rehabilitering, helse og omsorg
• Søkt deltaking i Bustadsosialt velferdsprogram.
Hovudmålet at fleire vanskelegstilte skal bu i
stabile og varige buforhold
• Fullfinansiert medfinansieringa i
Samhandlingsreforma
- ikkje lagt inn ressursar for ferdigbeh. pasientar
• 1,0 mill til eit kvalitetsutviklingsprosjekt på
omsorgsteknologi og heimerehabilitering
• Utprøving av langvaktturnus
NAV/sosialtenester
• Avviklar lågterskel arbeidstilbod for personar
med rusvanskar, samarbeid med Kirkens
bymisjon (0,35 mill. i 2014, årsverknad
0,7 mill.)
• Redusert budsjett økonomisk bistand (0,4 mill.)
• Gradvis auka i talet på mottakarar i
Kvalifiseringsprogrammet
Sosial- og førebyggjande tenester,
Habilitering
• Statleg satsing på helsestasjonstenesta
- 714 000 kr over rammetilskotet
- auka frå 14,54 til 17,07 årsverk i 2013
• Støtteteamet foreslått avvikla (1,1 mill.)
- tverrfagleg familie lågterskeltibod
• Oppstart nytt bufellesskap for brukar med
særskilt behov foreslått utsett til 1.5.2014 (0,6
mill.)
• Midlar til nye dagaktivitetsplassar er sett opp i
økonomiplanen først i 2015 (Habilitering)
- ikkje lagt inn driftsmidlar
Institusjonsdrift
• Stord sjukeheim og Knutsaåsen omsorgssenter
har fleire ressurskrevjande bebuarar
• Ikkje midlar til drift av tre nye plassar ved Stord
sjukeheim (1,6 mill.) eller to rom ved
Rehabsenteret (2,5 mill.)
Heimebaserte tenester
• Tenesta redusert med 2,75 årsverk
• Auka kostnader som følgje av 5 ressurskrevjande
brukarar med trong for tenester heile døgeret
• 2,1 mill. i 2014 til innkjøp av 6 nye el bilar og
fleire ladestasjonar
• Stor auke i eigenbetaling og opplæring
Bustader for personar med særlege
behov
• Trong for 15 bustader til personar med
utviklingshemming og psykiske og fysiske
lidingar. I tillegg to bustader til flyktningar og
fire til personar med rus og psykiske vanskar
• Prioritert 6–8 bustader for personar med
utviklingshemming i eit bufellesskap, 2 for
flyktningar og 4-5 for personar som har vanskar
med rus og psykisk helse i 2016.
• Må vurdere større bueiningar for å redusere
driftskostnadane
Sunnhordland interkommunale
legevakt IKS/
Korttids-/observasjonsplassar
• Legevakt kl16-08 vekedagar, og helg, for
kommunane Stord, Fitjar og Bømlo
• Oppstart i eksisterande lokaler på Stord
sjukehus medio januar 2014.
• 2,1 mill. til forprosjekt øyeblikkelig hjelpplassar
• Må leggjast inn driftskostnader seinast i 2016
Stord kommunale eigedom KF (Ske KF)
• Vidareført budsjettet for 2013 nominelt
- ikkje funne rom for auka vedlikehald
• Føretaket ønska 9,2 mill. i tillegg
• 3 mill. kr til påkosting av kommunale bygg i
2014
• 7,5 mill. årleg investering i enøk, innemiljø,
brannsikring og HMS-tiltak
• Føretaket sitt akkumulerte underskot er
foreslått dekka inn over basisorganisasjonen sitt
driftsbudsjett
Stord vatn og avlaup KF (Sva KF)
• Investeringane i stor grad basert på
tiltaksprogrammet i hovudplan for vassforsyning
og hovudplan for avlaup
• Men nye reinsekrav frå Klif overstyrer
planverket
Stord vatn og avlaup KF, VTP
• 3 mill. investering i veg, 1,0 mill. trafikksikring.
Dette er ein auke frå 2013 med 1,5 mill. kr.
• Vidareført som 2013 justert for løns- og prisv.
• Budsjettet er foreslått justert for tapte Pinntekter på 1,5 mill. slik:
Lånegjeld
• Ekstraordinær nedbetaling av unytta lånegjeld
lettar rente- og avdragsbelastning
Finansavkasting

similar documents