Klik hier

Report
Actualiteitenbijeenkomst
5 november 2013
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Optimalisatie structuren ten behoeve van
bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
De regeling in het kort
Erfbelasting: ondernemingsvermogen ten
bedrage van € 1.028.032 + 83% van
het meerdere vrijgesteld
IB:
doorschuiffaciliteit voor erven en
schenken indien en voor zover
ondernemingsvermogen
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Art 35b e.v. SW: voorwaarden
• Materieel ondernemingsvermogen
• Bezitsvereiste (5 jaar schenken/1 jaar erven)
• Voortzettingvereiste (5 jaar)
Het is een voorwaardelijke vrijstelling!
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Aanvullende voorwaarden preferente
aandelen
• Een omzetting is gevormd van eerder door erflater of
schenker gehouden AB van gewone aandelen
• Deze omzetting is gepaard gegaan met het toekennen van
gewone aandelen aan een ander
• Ten tijde van de omzetting de vennootschap een
onderneming dreef
• De verkrijger van de preferente aandelen reeds voor 5%
aandeelhouder is van de gewone aandelen als bedoeld
onder punt 2
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Artikel 17a, b en c Wet IB 2001
• Materieel ondernemingsvermogen
• Aanmerkelijk belang (behoudens 4.10 wet IB)
• Binnenlands belastingplichtige
• 36 maanden dienstbetrekking bij de
onderneming
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Casus:
V heeft 100% aandelen in V Holding bv.
V Holding bv houdt alle cumulatief preferente
aandelen in Tussen Holding bv. Daarnaast staat
een pensioenvoorziening op de balans van
V Holding bv. V heeft in privé een
bedrijfspand dat wordt verhuurd aan Werk
bv (tbs).
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Structuur:
Vader
Zoon
V Holding BV
Z Holding BV
Gewone aandelen
CP's
Tussen Holding BV
Werk BV
Dochter
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Vervolg casus
V wil de aandelen in Tussen Holding bv schenken
aan zoon en dochter. V Holding bv en het tbspand wil hij behouden om in de toekomst van te
kunnen leven.
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Fiscale gevolgen?
- Verkapte dividenduitkering  25% heffing!
(dividendbelasting+IB)
- Schenkingsrechten  BOR van toepassing?
(Besluit BOR)
- Tbs-pand  box 1 naar box 3  afrekenen!
(uitstel v betaling Inv. Wet)
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Afrekening AB bij schenking cum. pref’s!
Doorschuiffaciliteit (art. 17a Wet IB) AB-claim niet
van toepassing bij schenking Tussen Holding bv.
Oplossing: Splitsen V. Holding bv en schenking
aandelen V. Holding bv II ten behoeve van
schenking aan zoon. Schenking dochter?
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit schenking
Tussen Holding bv
• Bedrijfsopvolgingsregeling (35b e.v. SW) van
toepassing  besluit 17 januari 2013
• In geval van cum. pref’s gelden aanvullende
voorwaarden. Niet iedere cum pref komt voor de
BOR in aanmerking
Tijdige BOR check en actie noodzakelijk!
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Afrekening over tbs-pand
De overgang van de cum. pref’s bewerkstelligt dat
het pand dat aan de onderneming wordt verhuurd
van box 1 naar box 3 gaat  afrekenen!
Uitstel van betaling!
Oplossing?
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Vervolg casus:
V heeft geen testament opgesteld.
Bij overlijden V gaat alles dus naar moeder en
verkrijgt zij een schuld aan de kinderen ter grootte
van diens erfdelen.
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Vererving aandelen V Holding bv/ pand :
- Doorschuiffaciliteit ABIndien en voor zover
ondernemingsvermogen!
- Successierechten
 BOR van toepassing?
- Tbs-pand
 afrekenen?
(doorschuiving IB-claim mogelijk)
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Voorkom afrekening bij vererving AB-aandelen
• Doorschuiffaciliteit (art. 17a Wet IB) AB-claim slechts van
toepassing indien en voor zover
ondernemingsvermogen.
Optimalisatie:
-wijzigen huwelijksgoederengemeenschap
-splitsing V Holding bv in ondernemingsvermogen
bv en beleggingsvermogen bv
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit vererving
Tussen Holding bv
- Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit want niet
voldaan aan voorwaarden cum. pref’s!
- Indien wel bedrijfsopvolgingsfaciliteit let dan op
cumulatie vrijstellingen
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Afrekening over tbs-pand?
Artikel 3:58 Wet IB jo artikel 3:62 Wet IB 
-Doorschuiving claim
-Op verzoek
-Mits tbs wordt voorgezet door verkrijger
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Conclusie:
Check of de structuur voldoet aan:
-de wensen van de klant
&
-de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
zowel in de SW als in de Wet IB
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Jurisprudentie bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW
Conclusie advocaat-generaal:
‘een en ander een beetje in strijd met het
gelijkheidsbeginsel’
Bedrijfsopvolging
Successiewet & Wet IB 2001
Vragen?

similar documents